KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
11 maja 2018

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne. O pakietach przyrodniczych

Łąki i pastwiska są cennym elementem krajobrazu. Warunkiem ich zachowania jest regularne wypasanie lub wykaszanie oraz usuwanie siana. Gdy łąki są nieużytkowane, w wyniku sukcesji, stopniowo zarastają i przekształcają się w las.

Proces zarastania od setek lat jest powstrzymywany dzięki ich rolniczemu użytkowaniu, w wyniku którego wykształciły się cenne siedliska. Odpowiednio prowadzona gospodarka rolna sprzyja więc zachowaniu bogactwa przyrodniczego kraju. Z drugiej strony zbyt intensywna eksploatacja łąk i pastwisk połączona z intensywnym nawożeniem powoduje ubożenie składu runi i w konsekwencji zmniejszanie się różnorodności biologicznej.
 
Łąki i pastwiska stanowią środowisko życia dla wielu charakterystycznych dla nich cennych gatunków roślin i zwierząt (m.in. zagrożonych gatunków ptaków). Warunkiem przetrwania tych specyficznych organizmów jest zachowanie ich środowiska życia tj. łąk i pastwisk, poprzez ich właściwe użytkowanie. 
 
Celem pakietów przyrodniczych jest przywracanie lub utrzymanie tradycyjnego i ekstensywnego użytkowania łąk i pastwisk.
 
Wyróżniamy dwa pakiety przyrodnicze:
    • Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000.
    • Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000.
 
Sieć Natura 2000 została stworzona, aby chronić określone typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunki, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy.
 
W ramach pakietów przyrodniczych beneficjenci otrzymują wsparcie za tradycyjne i przyjazne dla środowiska użytkowanie łąk i pastwisk (gospodarka ekstensywna, brak bądź ograniczone stosowanie nawozów i środków ochrony roślin, określone ilości i terminy pokosów, określona ilość wypasu).
 
Płatność jest przyznawana do określonych cennych siedlisk przyrodniczych (zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, zalewowe łąki selernicowe i słonorośla, murawy, półnaturalne łąki wilgotne, półnaturalne łąki świeże, torfowiska, siedliska lęgowe ptaków – rycyk, kszyk, krwawodziób, czajka, wodniczka, dubelt, kulik wielki, derkacz).
 
Powyższe siedliska, do których może być przyznawana płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna, mogą nie tylko występować na trwałych użytkach zielonych, ale również na tzw. obszarach przyrodniczych, czyli gruntach, które nie są użytkami rolnymi i nie kwalifikują się do płatności bezpośrednich. 
 
Występowanie  siedlisk potwierdza ekspert przyrodniczy. Kluczowe znaczenie w identyfikacji poszczególnych typów siedlisk ma fitosocjologia – nauka o zespołach roślinnych.  
 
Aby przystąpić do pakietów przyrodniczych wymagane jest posiadanie przygotowanej przez eksperta dokumentacji przyrodniczej. Zakazane jest stosowanie wybranych zabiegów agrotechnicznych (m.in. podsiew, przeorywanie, wałowanie, stosowanie ś.o.r., składowanie biomasy). Cenne łąki mogą być użytkowane kośnie, pastwiskowo, kośno-pastwiskowo lub naprzemienne, w zależności od wariantu.
 
Podstawą do sporządzenia dokumentacji przyrodniczej jest przeprowadzenie przez eksperta inwentaryzacji terenowej. Na tej podstawie określa on czy dane cenne siedlisko występuje. W dokumentacji zawarte są m.in. szczegółowe wymogi użytkowania działek w ramach pakietu przyrodniczego. Najlepiej sporządzić dokumentację w roku składania wniosku, bądź rok wcześniej. Inwentaryzacja terenowa dokonywana przez eksperta przyrodniczego musi odbyć się w okresie wegetacyjnym, więc należy pamiętać, aby zgłosić się do eksperta odpowiednio wcześniej.   
 
 
 
kontakt1.jpg
Magda Szotek
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie realizuje na obszarach wiejskich województwa śląskiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione