KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Jak założyć stowarzyszenie? Praktyczny poradnik

Opublikowano 29.05.2018 r.
Coraz więcej wsi podejmuje decyzje o powołaniu stowarzyszeń rejestrowanych w KRS-ie. Wynika to m.in. z faktu, że taka forma organizacyjna umożliwia udział w konkursach grantowych. Stowarzyszenia są także postrzegane jako forma integrowania mieszkańców wokół miejscu, w którym mieszkają i funkcjonują. Do najważniejszych cech stowarzyszeń należą: dobrowolność, samorządność czy trwałość. Zobaczmy zatem, jak założyć stowarzyszenie. 

Stowarzyszenie jest zakładane przez co najmniej 7 osób. W praktyce stają się one członkami założycielami nowego podmiotu.  Zgodnie z prawem stowarzyszenia mogą tworzyć obywatele polscy, mający pełną zdolność do czynności prawnych. Mają skończone 18 lat. Poza tym nie są ubezwłasnowolnione ani pozbawione praw publicznych.
 

Kolejnym krokiem na w kierunku powołani stowarzyszenia jest przygotowanie statutu organizacji. Jest to najważniejszy dokument, ponieważ wyjaśnia sposób jej funkcjonowania, podejmowania decyzji czy reprezentowania stowarzyszenia w życiu publicznym. Powinien on zawierać nazwę stowarzyszenia, teren działania i jego siedzibę, cele oraz sposoby ich realizacji. Inne elementy tego dokumentu to sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa, sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał. Statut powinien też regulować kwestie związane z wyborem władz stowarzyszenia, sposobu uzyskiwania środków finansowych czy składek członkowskich.

Dokument ten powinno się przygotować przed zebraniem założycielskim tak, aby założyciele mogli się z nim zapoznać. Głosowanie za przyjęciem statutu i jego zatwierdzenie musi mieć miejsce na zabraniu założycielskim. Na zebraniu założycielskim podejmowane są następujące uchwały o: powołaniu organizacji, przyjęciu statutu, wyborze władz stowarzyszenia (zarządu, komisji rewizyjnej). Mogą też podjąć uchwałę o wyborze komitetu założycielskiego. Wszystkie dokumenty należy przygotować w trzech egzemplarzach. Dwa składane są do sądu, zaś jeden zostaje w dokumentacji organizacji.

Następnie zarząd składa wniosek (razem z wymaganymi załącznikami) o rejestrację stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Są to, m.in. lista członków założycieli, protokół z zebrania, statut nowej organizacji, teksty uchwał, które podjęto podczas zebrania. Wniosek o rejestrację organizacji w KRS składa się na następujących  formularzach: KRS-W20 (formularz podstawowy służący do zgłoszenia stowarzyszenia ), KRS-WK (zgłoszenie osób wchodzących w skład zarządu, komisji rewizyjnej), KRS-WM (służy do zgłoszenia zakresu działalności gospodarczej). Ten ostatni załącznik składa się w sytuacji, gdy organizacja ma zapisaną w statucie możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. I co ważne, chce ją od razu zacząć prowadzić. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania go do tego KRS - u. Po uzyskaniu wpisu w KRS, organizacja otrzyma automatycznie numery REGON i NIP.

Powołanie stowarzyszenia wiąże się także z finansowymi wydatkami. Organizacje płacą za rejestrację w KRS, wpis do rejestru przedsiębiorców (jeśli rejestrują działalność gospodarczą) i ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (jeśli rejestrują się w rejestrze przedsiębiorców).Opłaty trzeba uiścić przed złożeniem wniosku. Można to zrobić kasie w sądzie lub przelewem. W tehj drugiej sytuacji należy do wniosku dołączyć dowód wpłaty. 

Osoby chcące założyć stowarzyszenie mogą liczyć na wsparcie ze strony instytucji, których zadaniem jest pomoc podmiotom trzeciego sektora. Działają one w większych miastach czy powiatach. W każdym urzędzie gminnym powinien być zatrudniony być zatrudniony urzędnik odpowiedzialny ze relacje z organizacjami pozarządowymi. Podobnie wygląda w sytuacja, jeśli chodzi o urzędy powiatowe czy marszałkowskie.

Przykłady instytucji wspierających organizacje pozarządowe:
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych - http://www.ocwip.pl 
ul. Damrota 4/ pok.35-36, 45-064 Opole
tel. 77 441 50 25, faks 77 441 50 25 we. 103
e-mail: biuro@ocwip.pl

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego – www.wcrs.wroclaw.pl
pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
tel.  71 772 49 00, faks: 71 772 49 39 
info@wcrs.wroclaw.pl

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych - GCOP – www.gdyniapozarzadowa.pl
ul. 3 Maja 27/31, 81-364 Gdynia
tel.: 58 661 35 41 fax.: 58 621 80 98, 
e-mail: kontakt@gdyniapozarzadowa.pl

Strony internetowe poświęcone trzeciemu sektorowi:
www.ngo.pl http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl

 

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO