KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?
5 czerwca 2018

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2018 roku

Poziom dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczeń należnych od producentów rolnych określa Rada Ministrów. W 2018 roku dopłata ta wynosi 65% składki ubezpieczeniowej do 1 ha upraw rolnych i 65% składki do 1 sztuki zwierzęcia gospodarskiego.

Rolnicy otrzymają dopłatę z budżetu państwa do składek z tytułu zawartych umów ubezpieczenia od wystąpienia następujących zdarzeń losowych w przypadku:

 • produkcji roślinnej: od huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych,
 • produkcji zwierzęcej: od huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny oraz uboju z konieczności.

Maksymalne sumy ubezpieczenia 

Są to graniczne kwoty, do jakich można podpisać umowę ubezpieczenia i w razie szkody całkowitej uzyskać odszkodowanie. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi określa corocznie, w terminie do 30 listopada, w drodze rozporządzenia, maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw i zwierząt na rok następny, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony ubezpieczeniowej producentów rolnych oraz możliwości budżetu państwa. W 2018 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz. U. poz. 2221).
Sumy ubezpieczenia, odrębnie dla każdej uprawy rolnej i każdego zwierzęcia gospodarskiego, ustala producent rolny z zakładem ubezpieczeń w umowie ubezpieczenia, ale wysokości te nie mogą przekroczyć ustalonych limitów ubezpieczenia.

Preferencje dla ubezpieczeń pakietowych

W przypadku umowy ubezpieczenia upraw od jednego ryzyka lub od kilku wybranych rodzajów ryzyka dopłaty przysługują, jeżeli stawki taryfowe nie przekroczą odpowiednio 9%, 12% i 15%, a w przypadku ubezpieczenia zwierząt od wszystkich rodzajów ryzyka, jeżeli stawki taryfowe ubezpieczenia nie przekroczą 0,5% sumy ubezpieczenia.
W przypadku umowy zawierającej pakiet wszystkich rodzajów ryzyka, jeżeli stawki taryfowe przekroczą odpowiednio 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia upraw, dopłaty do składek przysługują do ww. wysokości, natomiast pozostałą część składki w całości zapłaci rolnik.

5 firm ubezpieczających


Zakłady ubezpieczeń, które zawarły umowy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2018 r.:

 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie,
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie,
 • Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu,
 • Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie, 
 • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie.

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia upraw rozpoczyna się w przypadku ubezpieczenia tych upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez:

 • powódź, suszę, grad i przymrozki wiosenne - po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego,
 • ujemne skutki przezimowania - od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, z tym że powinna być ona zawarta w terminie do dnia 1 grudnia.

 

Dla kogo obowiązkowe

 

Od 1 lipca 2008 r. każdy rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych, zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego przynajmniej 50% powierzchni upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne.


Obowiązek ubezpieczenia uważa się za spełniony, jeżeli od dnia 1 lipca roku następującego po roku, za który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie, w okresie 12 miesięcy ochroną ubezpieczeniową objęte jest co najmniej 50% powierzchni upraw od co najmniej jednego ryzyka.

Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, musi liczyć się z koniecznością wniesienia opłaty za niespełnienie tego obowiązku. Wysokość opłaty obowiązującej w każdym roku kalendarzowym stanowi równowartość w złotych 2 euro od 1 ha, ustaloną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP. 


Opłata za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego jest wnoszona na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika. Opłaty takie nie będą naliczane w przypadku pisemnej odmowy w co najmniej dwóch zakładach ubezpieczeń, które zawarły z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowy w sprawie dopłat. 

Wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia jest również konieczne w związku z unijnym obowiązkiem posiadania polis ubezpieczenia przez rolników, którzy od 2010 r. ubiegają się o inne formy wsparcia w przypadku wystąpienia klęsk. Przy ubieganiu się o pomoc na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”, jeżeli rolnik nie zawarł umowy ubezpieczenia, ważnej na dzień wystąpienia szkody w składniku gospodarstwa, kwotę pomocy na odtworzenie tego składnika gospodarstwa pomniejsza się o 50%. Pomniejszenia pomocy nie stosuje się, jeżeli rolnik nie zawarł umowy ubezpieczenia obowiązkowego z powodu pisemnej odmowy zawarcia tej umowy co najmniej przez dwa zakłady ubezpieczeń, które zawarły z ministrem właściwym do spraw rolnictwa stosowne umowy. 

 

Tylko 11% rolników ubezpiecza swoje uprawy 

W 2018 roku na dopłaty do ubezpieczeń rolnych przeznaczono 957 425 tys. zł. W ubiegłym roku kwota ta wynosiła 725 886 tys. zł. Rolnik może wybrać ubezpieczenie od co najmniej jednego ryzyka, części ryzyk albo w pakiecie od większej liczby zdarzeń.

Dużą pomocą jest dopłata do składek w wysokości 65%. Mimo to zaledwie około 11% rolników ubezpiecza swoje uprawy. 
Ubezpieczenie zmniejsza ryzyko prowadzenia produkcji rolnej, zabezpiecza przed spadkiem dochodów, zapewnia też środki na wznowienie lub kontynuację produkcji. Odbudowanie produkcji rolnej bez wsparcia ubezpieczyciela może być bardzo trudne, a w przypadku wielu rolników wręcz niemożliwe.

 

W tabeli zamieszczono maksymalne sumy ubezpieczenia i stawki ustawowe w 2018 r., do których przysługują dopłaty

Rośliny/zwierzęta

 

Limit* (zł/ha)

 

Maksymalna

stawka ustawowa

sumy ubezpieczenia

1 ha upraw rolnych (uprawa w plonie głównym)

 

Zboża

 

10 650

 

do 9%

 

uprawy na UR klasy V - 12%

 

uprawy na UR klasy VI - 15%

Kukurydza

 

8 450

 

Rzepak

i rzepik

9 900

 

Chmiel

 

36 050

 

Tytoń

 

31 350

 

Warzywa

gruntowe

129 600

 

Drzewa

i krzewy owocowe

121 500

 

Truskawki

 

84 500

 

Ziemniaki

 

25 000

 

Buraki

cukrowe

9 900

 

Rośliny

strączkowe

14 400

 

1 szt. zwierzęcia

 

 

Bydło

 

14 000

 

do 0,5%

 

Konie

 

10 200

 

Owce

 

700

 

Kozy

 

700

 

Świnie

 

1 740

 

Kury, perlice i przepiórki

 

53

 

Kaczki

 

65

 

Gęsi

 

150

 

Indyki

 

133

 

Strusie

 

1 330

 

 

 

 

 

kontakt1.jpg
Alina Żurkowska
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. LODR prowadzi doradztwo rolnicze obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.Realizacja zadań uwzględnia kierunki rozwoju wyznaczone w regionalnych i lokalnych programach rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, ustalonych przez właściwe organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

Bartosz Woźniak

redaktor naczelny

tel : 664 029 592

tel: 54 235 52 61

naczelny@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione
Partnerzy
 • ODR Bratoszewice
 • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
 • KOWR
 • MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
 • WDR