KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
11 czerwca 2018

Na jakich zasadach można sprzedawać warzywa i owoce z gospodarstwa rolnego?

Sezon na świeże warzywa prosto z grządki w pełni. Wielu konsumentów bardzo chętnie zaopatruje się na rynkowych stoiskach lub prosto od rolnika w rzodkiewki, sałaty, pomidory czy truskawki, jabłka i gruszki. Aby jednak móc sprzedawać konsumentom własne warzywa i owoce (zarówno na targowiskach, jak i bezpośrednio z gospodarstwa), należy pamiętać o kilku obowiązkach wynikających z przepisów.

 
Każdy rolnik, który planuje sprzedaż wyprodukowanych przez siebie produktów pochodzenia roślinnego, musi dokonać rejestracji u Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w terminie co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem planowanej sprzedaży.  
 
Sprzedaż własnych warzyw i owoców możliwa jest w ramach dostaw bezpośrednich (sprzedaż tylko produktów nieprzetworzonych) lub w ramach rolniczego handlu detalicznego (w skrócie RHD) – w tym wariancie dodatkowo można prowadzić sprzedaż produktów przetworzonych, np. dżemów, soków itp.
 
Wzór wniosku o wpis do rejestru zakładów znajduje się na stronie internetowej www.gis.gov.pl w zakładce „ŻYWNOŚĆ” . Na podstawie złożonego wniosku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje zaświadczenie o wpisie do rejestru.
 
Rozpoczęcie działalności w zakresie dostaw bezpośrednich, jak również w zakresie rolniczego handlu detalicznego, jest możliwe dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru zakładów.
 
Należy o tym pamiętać, gdyż sprzedaż bez spełnienia obowiązku rejestracyjnego grozi karą finansową. 
 
Miejsce, w którym zbywana będzie żywność pochodzenia roślinnego w ramach rolniczego handlu detalicznego, musi być oznaczone. Konieczne jest umieszczenie napisu „Rolniczy Handel Detaliczny” z imieniem i nazwiskiem albo nazwą lub siedzibą podmiotu oraz adresem prowadzenia produkcji tej żywności. Sprzedaż produktów żywnościowych w ramach RHD może odbywać się wyłącznie w miejscach:
w których te produkty zostały wytworzone (np. w gospodarstwie) lub
przeznaczonych do prowadzenia handlu (np. na targowisku). 
 
Dopuszczalne maksymalne ilości żywności zbywanej rocznie w ramach rolniczego handlu detalicznego określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania. Produkty żywnościowe są tam sklasyfikowane w czterech grupach. Nieprzetworzone surowce roślinne (np. zboża, warzywa, owoce, zioła) znajdują się w grupie: surowce pochodzenia niezwierzęcego – w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Limity surowców roślinnych ustalono w przeliczeniu na 1 ha uprawy prowadzonej przez podmiot RHD. Trzeba również pamiętać o tym, że oprócz limitów ilościowych ustalono próg kwotowy. Sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego do kwoty 20 000 zł jest zwolniona z podatku dochodowego. Należy jednak prowadzić ewidencję sprzedaży w miejscu zbywania swoich produktów. 
 
W przypadku dostaw bezpośrednich, obrót surowcami roślinnymi nie może przekraczać wielkości zbioru uzyskanego w skali roku przez producentów produkcji pierwotnej. 
 
 
Źródło: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania; Ustawa z 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (DzU z 1961); www.gis.gov.pl 

 

 
Edyta Kijak
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
 
 

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach realizuje na obszarach wiejskich województwa łódzkiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

 

drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione