KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Jak zwalczać chwasty w kukurydzy?

Opublikowano 19.06.2018 r.
Nowych substancji aktywnych do odchwaszczania kukurydzy nie przybywa. Z tych już zarejestrowanych powstają nowo brzmiące preparaty odtworzeniowe, których jest coraz więcej, np. na bazie nikosulfuronu, zarejestrowano w ponad 50 preparatach handlowych i kilkunastu mieszaninach. Zaskakiwać może fakt, że ta sama substancja czynna w różnych formulacjach różni się nieraz nie tylko terminami stosowania względem kukurydzy, ale i skutecznością względem chwastów. 

Od początku wegetacji

Kukurydza jest narażona na konkurencję ze strony chwastów od samego początku wegetacji. Uprawa w szerokich rzędach, pionowy pokrój roślin, czy słabe zacienienie szerokich międzyrzędzi, aż do fazy 10 liści, to powody, dla których rośliny wymagają wsparcia w ograniczeniu konkurencji ze strony chwastów. Jest to szczególnie ważne, gdy po wysiewie ochłodzi się, a obniżona temperatura wydłuży okres wschodów lub dodatkowo nałoży się jeszcze na to susza, która utrudnia działanie herbicydów doglebowych. 

Modlitwa o deszcz

Chwasty są znacznie lepiej przystosowane do ekstremalnych warunków pogodowych. Zachodzi obawa, że zanim będziemy mogli wkroczyć z herbicydami nalistnymi, pole się nam zazieleni od chwastów, które osiągną wyższe stadia rozwojowe i ochrona będzie droższa. 

Z drugiej strony moglibyśmy zabezpieczyć rośliny uprawne przed konkurencją ze strony chwastów wcześniej wschodzących, stosując herbicydy przedwschodowe. Ich efektywne działanie zależy od dobrej wilgotności gleby. Jeśli wiosna jest sucha, nie ma sensu ich stosować w nadziei, że wkrótce spadnie deszcz i herbicyd zacznie działać w glebie. Jaką zatem przyjąć metodę postępowania, aby nie narażać się na niepotrzebne ryzyko?

Nalistnie, po wschodach

Zdecydowanie większe szanse na powodzenie w skutecznym odchwaszczaniu kukurydzy daje stosowanie herbicydów nalistnych, po wschodach kukurydzy. Niektóre z nich możemy stosować już krótko po wzejściu roślin uprawnych. 

W szczególnie trudnej sytuacji, gdy mamy długi okres chłodnej wiosny i kukurydza nie wschodzi, a na polu jest zielono od chwastów, możemy rozważyć możliwość eliminacji takiego zachwaszczenia przy pomocy nieselektywnego glifosatu. Choć substancja ta jest zarejestrowana w kilkudziesięciu preparatach, to biewiele z nich nadaje się do stosowania w kukurydzy przed wschodami. Na przykład Roundup Flex 480, stosujemy w dawce 1,5-2,25 l/ha, po dokładnej lustracji pola. Przed zabiegiem należy sprawdzić, czy nie popękała wierzchnia warstwa gleby. Bo, choć wschodów kukurydzy jeszcze nie ma, to w spękaniach gleby widać młode kiełki, które mogą ulec uszkodzeniu. 

Lepiej zrezygnować z zabiegu i zdecydować się na wczesny zabieg nalistny, np. z wykorzystaniem rimsulfuronu, po raz pierwszy zarejestrowanego w preparacie Titus. 

Zwalczanie jednoliściennych 

Niektóre z jego nowszych formulacji SG, np. Rimel 25 SG czy Egzekutor 25 SG, możemy stosować na chwasty, gdy rośliny kukurydzy mają liścienie. Preparaty oparte na rimsulfuronie możemy stosować także w dawkach dzielonych, stosując niektóre z nich z zalecanymi adiuwantami (zwilżaczami). Przykładowe herbicydy zostały zamieszczone w tabeli. Można je stosować do zwalczania chwastów jednoliściennych, spośród których najlepiej zwalczają chwastnicę jednostronną, w fazie 2-4 liścia a w maksymalnej dawce ograniczają perz, gdy ma on 5-7 liści (15-25 cm wysokości). 

Ryzyko deformacji kolb

Gdy nie ma zagrożenia chwastami jednoliściennymi, możemy w fazie 2-5 liści kukurydzy stosować preparat Mustang 306 SE (i inne preparaty następcze), zawierający sulfonomocznik – florasulam i 2,4 – D, substancję z grupy regulatorów wzrostu (oraz jego odpowiedniki). 

Wszędzie tam, gdzie stosowane są mieszanki zbiornikowe lub gotowe mieszanki fabryczne, w skład których wchodzą substancje aktywne z grupy regulatorów wzrostu, a więc obok 2,-4 D (np. Esteron 700 SG i Dicopur 600 SL), także dikamba (obecna np. w preparacie Hector Max 66,5 WG i innych), należy zwrócić uwagę na zwiększone ryzyko deformacji kolb. Może się ono ujawnić, jeśli zabieg nie zostanie przeprowadzony do końca fazy 5 liści kukurydzy. W fazie 6 liści dochodzi w roślinie do wykształcania zawiązków kwiatów i ryzyko uszkodzeń kolb jest podwyższone. 

Dwuliścienne

Tam, gdzie istnieje konieczność ograniczania chwastów jednoliściennych, w tym perzu oraz chwastów dwuliściennych, można preparat Mustang (i jego odpowiedniki) mieszać z rimsulfuronem (Titus i jego odpowiedniki). Patrz tabela. 

Innym działaniem charakteryzują się herbicydy zawierające bromoksynil, który ma działanie kontaktowe, parzące i może być polecany w kukurydzy, która osiągnęła fazę 4 liści i jest zagrożona chwastami dwuliściennymi w dużym zagęszczeniu. Szybko działanie bromoksynilu w postaci herbicydów Bromotril 250 SC i Emblem 20 WP pomoże uwolnić kukurydzę od chwastów dwuliściennych.

Zastosowanie nikosulfuronu

Najczęściej reprezentowaną substancja aktywną, wykorzystywaną w programach ochrony kukurydzy przed zachwaszczeniem chwastami jedno- i dwuliściennymi jest nikosulfuron. Substancja ta posłużyła do kreacji kilkudziesięciu herbicydów. 
Jest on obecny w różnych formulacjach, do stosowania w kukurydzy, gdy ma ona najczęściej od 2 do 8 liści, ale niektóre z nich do fazy 4-6., a nawet 7-9. liścia i kukurydzy. 

Problem z komosą

Część z nich można stosować w dawkach dzielonych, wydłużając okres ochrony uprawy, bez zwiększania dawek herbicydowych. Z chwastów dwuliściennych ograniczają one bieluń dziędzierzawę, bodziszek drobny, dymnicę, farbownika i fiołka polnego, gorczyce polną, gwiazdnicę, jasnotę purpurową i różową, marunę nadmorską, przytulię, przetacznika perskiego, psiankę czarną, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wyki i żółtlicę drobnokwiatową. 

Ograniczają też samosiewy rzepaku i chwasty wieloletnie ‒ mlecz polny i szczaw polny. W najwyższej zalecanej dawce substancja ta ogranicza również perz właściwy. Problematycznym chwastem może być komosa biała. Przez niektórych producentów nikosulfuronu wymieniana jest, czasem zaś, jako średnio wrażliwa. W celu jej skutecznego zwalczania samym nikosulfuronem, polecam stosować górne dawki jak na perz.

Innym komponentem do stosowania w łącznych zabiegach jest mezotrion, po raz pierwszy zarejestrowany w preparacie Callisto 100 EC i jego odpowiedniki. Dobrze ogranicza on chwasty dwuliścienne, a w średnim stopniu chwastnicę jednostronną.  Chwastnicę zwalczamy w fazie 2-4. liścia, podając mezotrion w maksymalnych dawkach. 

W mieszankach fabrycznych z nikosulfuronem ‒ Elumis 105 OD i Solux 105 OD oraz w mieszankach zbiornikowych lepiej ogranicza chwastnicę jednostronną w starszych stadiach rozwojowych, a zachwaszczenie perzem w fazie 4-7. liścia i wysokości 15-25 cm (np. Kivi Ekstra 6 OD + Calisto 100 SC). Wchodzi także w skład fabrycznych mieszanek z nikosulfuronem i rimsulfuronem, w postaci Arigo 51 WG i Columbusa 51 WG, ograniczających zarówno chwasty jednoliścienne 
(w tym perz) i chwasty dwuliścienne. 

Trzecia substancja aktywna

Innym sposobem ograniczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych, w tym perzu, jest zastosowanie fabrycznej mieszaniny sulfonomoczników w postaci foramsulfuronu i jodosulfuronu metylosodowego w preparatach Maister 31 OD. Możemy też zastosować jego odpowiednik Raper 31 OD w dawce jednokrotnej ‒ 1,5 l/ha i w dawkach dzielonych, dwukrotnie po 0,75 l/ha, co 8 dni lub pierwszy raz w dawce 1,0 l/ha a po 8 dniach po pierwszym zabiegu 0,5 l/ha. 

Nowsza wersja herbicydu Maister została opracowana poprzez dodanie trzeciej substancji aktywnej tienkarbazonu metylu w postaci herbicydu Maister Power 42,5 OD, o jeszcze większym zakresie zwalczanych chwastów. Poszerzony zakres zwalczania chwastów można także uzyskać, łącząc tradycyjny Maister 310 WG z preparatem Mustang 306 SE. Szczegóły stosowania przedstawia tabela z przykładowymi herbicydami do stosowania w kukurydzy.

Herbicydy nalistne lepiej działają podczas korzystnych warunków termicznych i wilgotnościowych, kiedy temperatura sprzyja wegetacji kukurydzy i chwastów oraz kiedy substancje aktywne są skutecznie pobierane. W czasie spadku temperatur poniżej 8 0C i podczas suszy substancje są słabiej pobierane i mogą gorzej ograniczać chwasty. Zawsze należy dokładnie zapoznać się z instrukcją stosowania i jej przestrzegać.

 

Tabela. Herbicydy powschodowe w ochronie kukurydzy przed zachwaszczeniem

wykaz herbicydów

dawka na ha

optymalny termin w skali BBCH

kukurydza

chwasty

dwuliścienne

prosowate

perz

rimsulfuron w g/ha

Mambo 25 WG +Trend 90 EC

50-60 + 0,1%

11-17

12-13

12-14

15-17***

Rimel 25 SG + Asystent EC

60 + 0,05-0,1%

11-17

12-13

12-14

15-17***

Ramzes 25 WG + Trend 90 EC

50-60 + 0,1%

11-17

12-13

12-14

15-17***

Titus 25 WG + Trend 90 EC

50-60 + 0,1%

11-17

12-13

12-14

15-17***

Egzekutor 25 SG, Rincon 25 SG,

60

10-17

12-13

12-14

15-17

2,4 – D + florasulam l/ha

Deresz 306 SE, Deresz Bis 306 SE, Diablo 306 SE, Feniks 306 SE, Horse 306 SE, King 306 SE, Kojot 306 SE, Muscato 306 SE, Mustang 306 SE, Rumak 306 SE,

0,6

12-16

12-16

x

x

2,4 –D + florasulam + rimsulfuron ( (g, l/ha)

Horse 306 SE + Titus 25 WG*

0,6 + 30-60

12-16

12-16

12-14

15-17***

Deresz 306 SE +Titus 25 WG*

0,6 + 30-60

12-16

12-16

12-14

15-17***

Mustang 306 SE + Titus 26 WG*

0,6 + 30-60

12-16

12-16

12-14

15-17***

2.4-D + florasulam + jodosulfuron + floramsulfuron (kg, l/ha )

Mustang 306 SE i inne odpowiedniki + Maister 310 WG*

0,6 + 0,1-0,15

12-16

12-16

12-16

15-17***

mezotrion (l/ha)

Ashoka 100 SC, Border 100 SC, Calisto 100 SC, Faktor 100 SC, Madoka 100 SC, Mezotrion 100 SC, Notos 100 SC, Razor, Tensa SC, Solis 100 SC,

Dawki od

0,5 -1,5

10-18

12-16

10-14

x

fluroksypyr

Starane 333 EC,

0,54

11-16

 

 

 

mezotrion + terbutylazyna (l/ha)

Calaris 400 SC

1,0-1,5

12-18

00-14

>21

x

2,4-D (l/ha)

Esteron 600 EC,

0,8-1,0

13-16

12-16

x

x

Dicopur 600 SL

0,8-1,0

15-16

11-16

x

x

bromoksynil (l/ha)

Bromotril 250 SC

1,0-1,3

14-16

12-14

x

x

Emblem 20 WP

1,5-2,0

14-16

12-14

x

x

Emblem Pro 385 SC,

0,7-1,0

14-18

12-16

x

x

bromoksynil + terbutylazyna

Cornmax 340 SE, Korn 340 SE, Prewenter 340 SE Zeagran 340 SE, Zorba 340 SE


 

1,6-2,0


 

14-16


 

13-16


 

x


 

x

nikosulfuron (g, l/ha)

Accent 75 WG* Victus 75 WG*

60-80g

12-18

12-14

13-29

14-17***

Climax Extra 6 OD, Daichi Extra 6 OD,

0,5-0,75

12-18

12-14

13-29

14-17***

Fornet Extra 6 OD, Kivi Extra 6 OD**,

0,5-0,75

12-18

12-14

13-29

14-17***

Innovate 240 SC*,

0,2

12-17

12-14

13-29

x

Narval 040 OD,

1,0-1,5

14-19

12-14

13-29

x

Nikosh 040 SC,

1,25-1,5

12-14

12-14

13-29

x

Nisshin Extra 6 OD, Pampa Extra 6OD,

0,5-0,75

12-18

12-14

13-29

14-17***

Novel 240 SC*,

0,2-0,25

12-16

12-14

13-29

15-17***

Templer 750 WG,

54

12-18

12-14

13-29

x

nikosulfuron + mezotrion (l/ha)

Elpaso 105 OD, Elumis 105 OD, Solux 105 OD,

1,0-1,5

12-18

12-16

14-17

14-17***

Daichi Extra 6 OD + Calisto 100 SC,

0,5 + 0,75

12-18

12-14

13-29

14-17

Kivi Extra 6 OD + Calisto 100 SC

0,5 + 0,75

12-18

12-14

13-29

14-17

nikosulfuron + rimsulfuron ( g/ha)

Fulcorn 50 SG lub Henik 50 SG
lub Nixon 50 SG + Rimel 25 SG*

60-80 + 30-40

12-18

12-14

13-29

13-16***

Fulcorn 50 SG lub Henik 50 SG
lub Nixon 50 SG + Egzekutor 25 SG*

60-80 + 30-40

12-18

12-14

13-29

13-16***

Fulcorn 50 SG lub Henik 50 SG
lub Nixon 50 SG + Rincon 25 SG*

60-80 + 30-40

12-18

12-14

13-29

13-16***

Hector 53,6 WG*, Principal 53,6 WG*

70-90

12-18

12-14

13-29

14-17***

nikosulfuron + rimsulfuron + mezotrion (g/ha)

Arigo 51 WG*, Columbus 51 WG*,

0,33

12-18

12-14

13-15

13-15

dikamba + nikosulfuron + rimsulfuron (g/ha)

Hector Max 66,5 WG*,

0,33-0,44

12-16

12-14

13-29

14-16

jodosulfuron + foramsulfuron (kg, l /ha)

Maister 31 OD**, Raper 31 OD**,

1,5

12-16

11-13

12-16

15-17

Maister 310 WG

0,1-0,15

12-16

11-13

12-16

15-17

jodosulfuron + foramsulfuron + tienkarbazon metylu (l/ha)

Maister Power 42,5 OD,

1,25-1,5

14-16

11-14

12-21

14-16

 

* należy stosować z zalecanym zwilżaczem, ** można stosować w dawkach dzielonych,

*** skuteczność na perz przy zastosowaniu maksymalnych dawek,

Fazy rozwojowe wg BBCH: 13-14 – faza 3-4 liścia, 11-17- faza 1-7 liścia, 12-21- faza od 2 liścia do początku krzewienia, 13-29- faza od 3 liścia do końca krzewienia, itd.

 

 

kontakt1.jpg
Marian Karasek
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu realizuje na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

POWIĄZANE TEMATY:chwasty w kukurydzy
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO