KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
10 lipca 2018

Agroturystyka- wszystko, co musisz wiedzieć

Z godnie z Art. 6. 1. pkt.2 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, przepisów ustawy nie stosuje się do

wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów”.

Oznacza to, że rolnik, który, prowadzi działalność agroturystyczną oraz ogranicza się do wymienionych działań, nie podlega obowiązkowi złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Zapis „i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów” występuje w Ustawie Prawo przedsiębiorców, ale nie pojawia się już w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że jeśli gospodarz świadczy inne usługi niż wynajem pokoi i wyżywienie gości np. wypożyczanie rowerów, łódek, organizowanie wycieczek, ognisk czy innych usług rekreacyjnych i pobiera za te usługi opłatę, to dochód z takiej działalności podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1991, Nr 80, poz. 350, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z późniejszymi zmianami) stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są:

 • dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku 
 • dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5.

Należy też pamiętać o podatku od towarów i usług VAT. Agroturystyka podlega opodatkowaniu VAT według stawki 8%. Najczęściej działalność ta prowadzona jest na niewielką skalę i w związku z tym gospodarz korzysta ze zwolnienia z podatku VAT, co nie zwalnia go z obowiązku prowadzenia dziennej ewidencji sprzedaży.

Wspomniane zwolnienie  przysługuje, jeżeli wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy określonej kwoty 200 000 zł.


Jeżeli oprócz zakwaterowania i wydawania posiłków w gospodarstwie świadczone są inne usługi nie wliczane w cenę noclegu, to opodatkowane są one stawką VAT właściwą dla tych usług. 

 

Nowe przepisy 

Według nowych przepisów, od 1 lipca br. obowiązuje nowa definicja turysty i usług hotelarskich. Są nimi: 

usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym.

 

Turysta w myśl Ustawy to „osoba, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na okres nieprzekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej jedną noc” (art. 3, pkt. 9).

Kolejny, 10 pkt. Ustawy określa odwiedzającego: to „osoba, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości oraz niekorzystającą z noclegu”.


W rozdziale 5, art. 35, pkt. 2 Ustawy ustawodawca określił, że usługi hotelarskie mogą być świadczone także w innych obiektach pod warunkiem, że obiekty te spełniają minimalne wymagania między innymi co do wielkości obiektu, jego wyposażenia, wymagania sanitarne, przeciwpożarowe. 


Zaś za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, zgodnie z art. 35, pkt. 3 „uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych”.


W myśl Ustawy gospodarstwo agroturystyczne jest innym obiektem hotelarskim i zgodnie z wymienionymi wyżej punktami jest obowiązane do przestrzegania minimalnych wymagań, co do wyposażenia, wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych oraz innych, określonych odrębnymi przepisami, a także podlega obowiązkowi zgłoszenia obiektu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta) właściwego ze względu na położenie obiektu (art. 38, pkt.3).

 

Nie wszystkie gospodarstwa agroturystyczne są zgłoszone do tej ewidencji i nie wszystkie urzędy prowadzą taką ewidencję, a zgodnie z Ustawą należy przestrzegać tego obowiązku.


Przestrzeganie wymagań sanitarnych nadzoruje państwowy powiatowy inspektor sanitarny, co może być potwierdzone opinią inspektora, bądź protokółem okresowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 


W jakim zakresie przeprowadzana jest kontrola i jakie elementy jej podlegają? Są to: 

 • ogólny ład i porządek w obiekcie i jego otoczeniu,
 • badania wody odnośnie przydatności do spożycia, jeśli gospodarstwo posiada własne ujęcie, w przypadku korzystania z wodociągu, badania takie wykonuje przedsiębiorstwo zaopatrujące w wodę,
 • usuwanie ścieków bytowych z gospodarstwa, (zbiorniki bezodpływowe – faktura za wywóz ścieków, przydomowe oczyszczalnie – faktura za opróżnienie zawartości osadnika gnilnego, kanalizacja zbiorcza – umowa),
 • usuwanie i gromadzenie odpadów komunalnych, (umowa z firmą obsługującą właściwy teren),
 • pranie bielizny pościelowej, bielizna brudna i czysta powinny być od siebie oddzielone,
 • wyposażenie, stan węzłów higieniczno-sanitarnych oraz ilość osób przypadających na jeden węzeł,
 • przechowywanie środków czystości i dezynfekcyjnych oraz sprzętu porządkowego,
 • środki higieny, jak mydło, ręczniki papierowe, papier toaletowy, suszarka,
 • sposób dezynfekcji koców, kołder, poduszek, materaców,
 • dezynfekcja sanitariatów, 
 • obecność (a właściwie nieobecność) w obiekcie owadów i gryzoni,
 • apteczka pierwszej pomocy.

Jeśli w gospodarstwie agroturystycznym przygotowane są posiłki dla gości, należy przestrzegać wymogów związanych z bezpieczeństwem żywności i żywienia, między innymi:

 • czystość w kuchni, spiżarni, jadalni i innych pomieszczeniach technologicznych,
 • ważne książeczki zdrowia osób pracujących w kontakcie z żywnością,
 • woda musi być zdatna do spożycia przez ludzi,
 • nie ma obowiązku przechowywania próbek żywności, ale to w interesie gospodarza leży pobieranie i przechowywanie takich próbek w lodówce, w wyjałowionych naczyniach przez 72 godziny, zwłaszcza, jeżeli goście żywią się również poza gospodarstwem,

Budynki, domy, pokoje muszą spełniać wymogi przeciwpożarowe. Są one zróżnicowane w zależności od ilości osób przebywających w budynku oraz od tego, czy osoby te nie mają trudności z poruszaniem się, czy znają one dobrze rozkład budynku.

Komenda Główna Straży Pożarnej zaliczyła obiekty agroturystyczne, a więc budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej, a także budynki gospodarcze w gospodarstwach rolnych przystosowane do celów agroturystycznych – zawierające najwyżej 6 pokoi, wykorzystywanych do prowadzenia usług agroturystycznych, do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV. Dla tych budynków wymogi przeciwpożarowe są ograniczone. Należy pamiętać aby:

 • urządzenia elektryczne powinny być użytkowane w sposób zabezpieczający otoczenie przed zapaleniem,
 • dostęp do urządzeń przeciwpożarowych, wyjść ewakuacyjnych, wyłączników, tablic rozdzielczych, głównych zaworów gazu nie powinien sprawiać trudności,
 • wykaz telefonów alarmowych, instrukcji pożarowych, oznakowania dróg ewakuacji, głównych zaworów i wyłączników powinien być widoczny,
 • łatwy dostęp do obiektu na wypadek działania ratowniczego,
 • jeśli w budynku są zainstalowane kraty i okiennice to powinny otwierać się na zewnątrz,
 • gaśnicę należy umieścić w widocznym miejscu,
 • wszystkie palne elementy konstrukcji czy wystroju wewnątrz budynku, w sąsiedztwie których przechodzą przewody grzewcze, wentylacyjne, dymowe, spalinowe powinny być zabezpieczone przed możliwością zapalenia lub zwęglenia. 

Podobnie, jak w przypadku spełniania wymogów sanitarnych, udokumentowaniem spełnienia wymagań przeciwpożarowych jest opinia komendanta powiatowej straży pożarnej. Taka opinia może zostać wydana na wniosek zainteresowanego.

 

Właściciele gospodarstw agroturystycznych nie mają obowiązku meldowania gości.

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zmianami) art. 10. o. „Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca”.


Nie wszyscy pamiętają, że właściciele gospodarstw agroturystycznych zobowiązani są do przestrzegania przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 24 z 23.02.1994 r.).

 

Jeśli gospodarze udostępniają gościom odbiorniki telewizyjne i radiowe powinni odprowadzać opłaty za korzystanie z praw autorskich na rzecz ZAIKS-u.

 


Bardzo ważnym jest przestrzeganie zasad zawartych w obowiązującym w Polsce od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) 

Jak widać prowadzenie działalności agroturystycznej obwarowane jest przepisami, jednak takimi, które w dość łatwy sposób można wcielić w życie. 

Wszystkim, którzy zamierzają rozpocząć działalność agroturystyczną, życzymy powodzenia, a już prowadzącym- udanego sezonu! 

 

 

 

kontakt1.jpg
Laura Maciejewska
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione