KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
16 lipca 2018

Jak korzystnie przekazać gospodarstwo rolne?

Nadal są pieniądze do wzięcia za przekazanie małego gospodarstwa. Sprawdź szczegóły i zobacz, jak korzystnie przekazać gospodarstwo rolne. 

W ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” pomoc przysługuje rolnikowi, który jest osobą fizyczną prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Jak korzystnie przekazać gospodarstwo rolne? 

Jednakże, aby otrzymać pomoc, rolnik musi spełnić łącznie następujące warunki:

 • być wpisany do ewidencji producentów,
 • być osobą pełnoletnią;
 • uczestniczyć w systemie dla małych gospodarstw,
 • przekazać w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nie prowadzić działalności rolniczej przez co najmniej 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego. (Osoba, która przejmie grunty, musi zobowiązać się do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie utworzonym w wyniku powiększenia przez co najmniej 5 lat).
 • po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników.

 

Gdzie złożyć wniosek o przekazanie gospodarstwa rolnego? 

Wypełniony wniosek o przyznanie pomocy beneficjent rolny składa do kierownika Biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce położenia przekazywanego gospodarstwa rolnego. Wniosek może zostać złożony osobiście lub przez upoważnioną osobę albo zostać wysłany listem poleconym nadanym w placówce Poczty Polskiej. 

Jakie są kryteria wyboru wniosków o przekazanie gospodarstwa rolnego? 

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej dla wniosków o przyznanie pomocy złożonych w BP Agencji na obszarze województwa mazowieckiego oraz łącznie dla wniosków o przyznanie pomocy złożonych w BP Agencji w pozostałych województwach, na podstawie kryteriów wyboru.
O kolejności ubiegania się o pomoc decyduje suma uzyskanych punktów, które przyznawane są na podstawie kryteriów wyboru:

 1. Powierzchnia przekazywanego gospodarstwa rolnego:
 • do 3 ha gruntów rolnych - 1 pkt,
 • powyżej 3 ha i nie więcej niż 6 ha gruntów rolnych - 3 pkt,
 • powyżej 6 ha gruntów rolnych - 5 pkt,
 1. Powierzchnia gospodarstwa rolnego przejmującego gospodarstwo rolne:
 • do 5 ha gruntów rolnych - 3 pkt,
 • powyżej 5 ha i nie więcej niż 10 ha gruntów rolnych - 2 pkt,
 • powyżej 10 ha gruntów rolnych - 1 pkt,
 1. Przekazanie gospodarstwa rolnego osobie fizycznej, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma nie więcej niż 40 lat i jest ubezpieczona jako rolnik na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie - 3 pkt.

Minimalna liczba punktów, jaką powinien uzyskać beneficjent, aby otrzymać pomoc, to 2 punkty.

Warunkiem koniecznym, który jest wymagany do otrzymania pomocy, jest, aby powierzchnia utworzonego gospodarstwa przez przejmującego, po przejęciu gruntów rolnych od wnioskodawcy, była równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju. Natomiast w województwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych jest większa niż średnia powierzchnia gospodarstwa w kraju, utworzone gospodarstwo musi osiągnąć powierzchnię co najmniej średniej wojewódzkiej. 

 

W jakim terminie wniosek o przekazanie gospodarstwa rolnego zostanie rozpatrzony? 


Kierownik BP Agencji wydaje decyzję w sprawie przyznania pomocy w terminie 90 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy. Decyzja ta wydawana jest z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta w terminie 90 dni od dnia doręczenia tej decyzji następujących warunków:

 1. Przekazanie gospodarstwa.
 2. Zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej z wyłączeniem działalności rolniczej prowadzonej na gruntach rolnych nieprzekraczających 0,5 ha, służącej wyłącznie zaspokajaniu potrzeb własnych beneficjenta oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.
 3. Zaprzestanie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników - w przypadku beneficjentów podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Decyzja o przyznaniu pomocy zawiera pouczenie o konieczności spełnienia warunków, o których mowa w pkt 2, i przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków. Decyzja zawiera również informację dotyczącą konieczności zwrotu pomocy, jeżeli nie zostaną spełnione te warunki lub nie zostaną przedłożone dokumenty.
Beneficjent rolny, aby mógł otrzymać pomoc, musi złożyć do kierownika BP Agencji właściwego ze względu na położenie przekazywanego gospodarstwa, w terminie 90 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, wniosek o płatność wraz w wymaganymi załącznikami.

 

Ile wynosi pomoc za przekazanie gospodarstwa rolnego? 

Pomoc wypłacana jest jednorazowo na rachunek bankowy. Wysokość pomocy, jaką może otrzymać beneficjent, obliczana jest jako iloczyn 120% rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw, przyznanych w roku, w którym rolnik przystąpił do systemu dla małych gospodarstw i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od roku, w którym rolnik trwale przekaże gospodarstwo rolne, do dnia 31 grudnia 2020 r.


Szczegółowe informacje na temat tego działania można otrzymać w Biurach Powiatowych i Oddziałach Regionalnych ARiMR lub pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 oraz na stronach internetowych ARIMR

 

 

 

kontakt1.jpg
Anna Kiwak
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. LODR prowadzi doradztwo rolnicze obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.Realizacja zadań uwzględnia kierunki rozwoju wyznaczone w regionalnych i lokalnych programach rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, ustalonych przez właściwe organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione