KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Czym jest i jak działa zastaw rejestrowy?

Opublikowano 16.07.2018 r.
Zastaw jest jednym z najrzadziej stosowanych rodzajów zabezpieczeń spłaty kredytów i pożyczek, spotykanym na ogół w umowach z parabankami lub firmami pożyczkowymi.

Zastaw rejestrowy to jedna z form zabezpieczania wierzytelności. Wierzyciel (osoba/firma, która pozycza pieniądze) z chwilą ustanowienia zastawu rejestrowego nabywa prawo dochodzenia zaspokojenia swojej wierzytelności z obciążonego przedmiotu (obojętne czyją aktualnie jest własnością). 


Zwykle zastawem rejestrowym obejmuje się rzeczy ruchome (np. pojazdy, maszyny rolnicze, towary, urządzenia), ale możliwe jest też ustanowienie zastawu rejestrowego np. na wierzytelnościach czy prawach z papierów wartościowych.

 

Rejestr zastawców. Zastawca i zastawnik

Zastaw rejestrowy zgłasza się do rejestru zastawców, prowadzonego przez sądy rejestrowe. Właściciela rzeczy, na której ustanawia się zastaw rejestrowy nazywa się zastawcą, z kolei wierzyciela - zastawnikiem. Strony podpisują umowę o ustanowienie zastawu, zwaną umową zastawniczą.


Zastaw rejestrowy uregulowany jest w ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 06 grudnia 1996 r. (Dz. U. 1996 Nr 149 poz. 703 ze zm.). Należy również pamiętać, że w sprawach nieregulowanych w tej ustawie do zastawu rejestrowego stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

Zastaw rejestrowy a kredyty samochodowe


Zastaw rejestrowy jest jedną z form zabezpieczeń stosowanych przez banki udzielające kredytów samochodowych. Często jest stosowany wymiennie z przewłaszczeniem, czyli inną stosowaną często formą zabezpieczenia kredytu samochodowego). Zastaw rejestrowy na pojeździe jest skutecznym zabezpieczeniem wierzytelności banku. Gdy zobowiązanie nie jest regulowane przez kredytobiorcę, samochód może stać się własnością wierzyciela. Na ogół jednak, w trakcie spłaty kredytu samochodowego, pojazd będący przedmiotem zastawu pozostaje w użytkowaniu zastawcy.

Informacja o zastawie rejestrowym przeważnie (nie zawsze) widnieje w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.


Po spłacie kredytu samochodowego zastaw rejestrowy przestaje być aktualny. Nadal figuruje jednak w rejestrze zastawów. Dopiero pisemne oświadczenie wierzyciela pozwala usunąć ten wpis z rejestru.

Niezależnie od powyższych kryteriów zastaw rejestrowy wygasa i podlega wykreśleniu z rejestru zastawów po upływie dwudziestu lat od chwili wpisu.


Gdy chcemy pożyczyć kwotę kilkunastu tysięcy złotych, najprawdopodobniej pożyczkodawca zażąda ustanowienia zastawu na należącym do nas samochodzie. Pamiętać jednak należy, że nie każdy pojazd będzie mógł pełnić rolę zabezpieczenia. Musi on spełniać określone wymogi stawiane przez przyszłego wierzyciela, m.in. dotyczące wieku i odpowiedniego stanu technicznego.


Przed zawarciem umowy auto zostanie wycenione przez specjalistę. Kwota, jaką będziemy mogli uzyskać, to najczęściej określony procent wartości pojazdu. Po zaakceptowaniu samochodu jako przedmiotu zastawu, zostaniemy zwykle zobowiązani do wpisania pożyczkodawcy jak współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu.

 

 

Zastaw drobnych ruchomości

Zastawiać możemy też ruchomości, takie jak np. biżuteria, sprzęt AGD, RTV, inny sprzęt elektroniczny oraz pozostałe przedmioty, które pożyczkodawca uzna za wystarczająco wartościowe, by mogły posłużyć jako zabezpieczenie spłaty długu. Pożyczek z takim zabezpieczeniem udzielają lombardy, które w przypadku, w którym klient nie spłaci długu, przejmują zastawiony przez niego przedmiot na własność, mogąc go sprzedać z zyskiem.

 

Zbycie przedmiotu zastawu rejestrowego

Zasadniczo jest możliwe zbycie przedmiotu zastawu rejestrowego (np. samochodu przy kredycie samochodowym), o ile w umowie zastawniczej nie określono inaczej. W pewnych przypadkach (np. gdy dokonano zbycia pomimo zakazujących tego zapisów w umowie zastawniczej), umowa zbycia może zostać anulowana.

 

Zastaw bankowy 

Zastaw rejestrowy jest jedną z często stosowanych metod zabezpieczenia kredytu. Idea zastawu podobna jest do idei hipoteki. Oznacza to, że w chwili pozyskania kredytu, zakupiony samochód ma ustanowiony zastaw na rzecz banku. To jedna z form zabezpieczenia kredytu udzielonego przez bank polegająca na ustanowieniu na rzecz banku zastawu na łatwo zbywalnych rzeczach ruchomych, należących do kredytobiorcy lub osoby trzeciej. 
Zastaw bankowy ustanawiany jest na podstawie pisemnej umowy zastawu zawartej pomiędzy zastawcą a bankiem. Zastaw powstaje z chwilą wpisania umowy zastawu do rejestru zastawów banku (stąd często występujące określenie: bankowy zastaw rejestrowy). Spłata kredytu lub inny sposób wygaśnięcia zobowiązania kredytobiorcy powoduje wygaśnięcie zastawu.

 

Jak ustanowić zastaw rejestrowy?

Aby skutecznie ustanowić zastaw rejestrowy, należy spełnić łącznie dwa warunki: zawrzeć umowę o jego ustanowienie, tzw. umowę zastawniczą zastawcy z zastawnikiem, oraz wpisać go do rejestru zastawów prowadzonego przez sąd rejonowy, w którym ujawnia się zastawy rejestrowe. Rejestr zastawów, wraz ze złożonymi dokumentami, jest jawny. Na wniosek każdego, kto tego zażąda, wydawane są odpisy z tego rejestru.
Wniosek można złożyć także drogą elektroniczną, ale wówczas powinien on być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wniosek należy opłacić. Obecnie wysokość opłaty wynosi 200 zł. Jeżeli wniosek nie zostanie opłacony, sąd go zwróci.

 

 

 

 

kontakt1.jpg
Jerzy Kietliński
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. LODR prowadzi doradztwo rolnicze obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.Realizacja zadań uwzględnia kierunki rozwoju wyznaczone w regionalnych i lokalnych programach rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, ustalonych przez właściwe organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

POWIĄZANE TEMATY:zastaw rejestrowy
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO