KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Kiedy KRUS i ZUS?

Opublikowano 10.09.2018 r.
Będąc rolnikiem i jednocześnie prowadząc działalność gospodarczą nie trzeba rezygnować z ubezpieczenia rolniczego KRUS przechodząc na ZUS. Podczas prowadzenia działalności można nadal podlegać ubezpieczeniu w KRUS. 

Zgodnie z art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik, który rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej może nadal podlegać ubezpieczeniu w KRUS, jeśli:
- podlegał ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie, nieprzerwanie przez okres minimum 3 lat i nadal prowadzi gospodarstwo rolne lub w nim pracuje. Gospodarstwo to musi jednak obejmować obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego,
- złoży w KRUS oświadczenie o kontynuacji ubezpieczenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
- nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym,
- nie posiada ustalonego prawa do emerytury, renty lub świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
- kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy z pozarolniczej działalności gospodarczej (jeśli była prowadzona), nie przekracza kwoty granicznej. W roku 2018 wysokość kwoty granicznej wynosi 3 376 zł.

Kiedy KRUS należy zamienić na ZUS?

Kwota podatku od prowadzonej działalności pozarolniczej ma także wpływ na możliwość pozostania przez rolnika lub domownika w ubezpieczeniu społecznym rolników, w kolejnych latach. Do dnia 31 maja każdego roku, po rozliczeniu roku podatkowego, rolnik lub domownik podlegający ubezpieczeniu rolniczemu, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujący przy jej prowadzeniu, ma obowiązek złożyć w KRUS zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenie, że kwota należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyła rocznej kwoty granicznej. W sytuacji, gdy zostanie przekroczony limit podatku dochodowego od prowadzonej działalności lub nie zostanie zachowany termin złożenia oświadczenia, konieczna będzie zamiana Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast chcąc pozostać na ubezpieczeniu w KRUS-ie będzie się to wiązało z rezygnacją z działalności gospodarczej.

Rolnik lub domownik prowadzący dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą jest zobowiązany do opłacania miesięcznej składki podstawowej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnym wymiarze. Natomiast na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie składka za te osoby opłacana jest w pojedynczej wysokości, tak samo jak za pozostałych ubezpieczonych, którzy nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej. 

 

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników 

w II kwartale 2018 r.

Status ubezpieczonego
i wielkość gospodarstwa rolnego

Wysokość składki na ubezpieczenie w zł

emerytalno-rentowe

wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie

Składki

łącznie

podstawowa składka miesięczna

dodatkowa składka miesięczna

razem składka miesięczna (2+3)

kwartalnie

składka miesięczna

kwartalnie

od jednego ubezpieczonego kwartalnie

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne

- do 50 ha

91,00

0,00

91,00

273,00

42,00

126,00

399,00

powyżej 50 ha

91,00

110,00

201,00

603,00

42,00

126,00

729,00

do 100 ha

powyżej 100 ha

91,00

219,00

310,00

930,00

42,00

126,00

1 056,00

do 150 ha

powyżej 150 ha

91,00

329,00

420,00

1 260,00

42,00

126,00

1 386,00

do 300 ha

powyżej 300 ha

91,00

438,00

529,00

1 587,00

42,00

126,00

1 713,00

Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)

91,00

0,00

91,00

273,00

42,00

126,00

399,00

II. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne

do 50 ha

182,00

0,00

182,00

546,00

42,00

126,00

672,00

powyżej 50 ha

182,00

110,00

292,00

876,00

42,00

126,00

1 002,00

do 100 ha

powyżej 100 ha

182,00

219,00

401,00

1 203,00

42,00

126,00

1 329,00

do 150 ha

powyżej 150 ha

182,00

329,00

511,00

1 533,00

42,00

126,00

1 659,00

do 300 ha

powyżej 300 ha

182,00

438,00

620,00

1 860,00

42,00

126,00

1 986,00

Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą

182,00

0,00

182,00

546,00

42,00

126,00

672,00

(w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)

Składki na ubezpieczenia KRUS są znacznie niższe niż ZUS. W związku z tym chcąc prowadzić działalność gospodarczą będąc jednocześnie rolnikiem odprowadzającym składki ubezpieczenia do KRUS należy pilnować wysokości osiąganych dochodów. Zatem pojęcia rolnika i działalności gospodarczej nie muszą oznaczać rezygnacji z wciąż atrakcyjniejszego ubezpieczenia w KRUS.

 

 

kontakt1.jpg
Anna Kaźmierska
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO