KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Szacowanie szkód łowieckich – czas na ośrodki doradztwa rolniczego

Opublikowano 08.10.2018 r.
W sierpniu br. została ogłoszona ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (DzU, poz. 1507), która weszła już w życie. Przedstawiamy procedurę szacowania szkód łowieckich po nowelizacji.  

Zgłaszanie szkody

Rolnik, u którego wystąpiły szkody spowodowane przez dziki, jelenie, łosie, sarny i daniele lub nastąpiły przy wykonywaniu polowania, może składać wniosek o oszacowanie szkód (w tym ustalenie wysokości odszkodowania) do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego. którzy zobowiązani są  do ich wynagradzania. Wniosek powinien zawierać następujące informacje:
imię i nazwisko (albo nazwę), adres zamieszkania (albo adres i siedzibę)
wskazanie miejsca wystąpienia szkody
wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.
Ustawodawca określił również, że wniosek należy złożyć w terminie umożliwiającym dokonanie oszacowania szkód, gdyż jest ono dwuetapowe (składa się z oględzin oraz szacowania ostatecznego) i potrzeba czasu na zorganizowanie i przeprowadzenie. W niektórych przypadkach dokonuje się jedynie szacowania ostatecznego, kiedy:
szkody wyrządzone są w płodach rolnych
szkody są wyrządzone przez dziki na łąkach i pastwiskach
szkoda występuje w uprawach – jeżeli powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie.
 
Kto szacuje szkody?
 
Szacowania szkód i ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:
przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego
przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego (WODR)
właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na których wystąpiła szkoda.
Należy jednak pamiętać, że niestawiennictwo rolnika lub przedstawiciela WODR nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.
 
Szacowanie szkody – oględziny
 
Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wniosku o oszacowanie szkód. Dokładny termin ustala dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego i powiadamia o nim rolnika oraz WODR, nie później niż w ciągu 3 dni od otrzymania wniosku. Podczas oględzin ustala się:
gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę
rodzaj, stan i jakość uprawy
obszar całej uprawy
szacunkowy obszar uprawy, która została uszkodzona
szacunkowy procent zniszczenia  uprawy na uszkodzonym obszarze.
Po zakończeniu oględzin przedstawiciel obwodu łowieckiego sporządza protokół (po jednym egzemplarzu dla każdego członka zespołu), który zawiera:
imiona i nazwiska osób biorących udział w oględzinach
datę sporządzenia protokołu oraz datę dokonania oględzin
dane podlegające ustaleniu podczas oględzin (podane powyżej)
szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy
czytelne podpisy osób biorących udział w oględzinach.
Zarówno rolnik, jak i przedstawiciel WODR mają prawo wnieść zastrzeżenia do protokołu wraz z uzasadnieniem.
 
Szacowanie szkody – szacowanie ostateczne
 
Szacowanie ostateczne przeprowadzane jest przed zbiorem, najpóźniej w dniu jego dokonania, a w przypadkach wymienionych wcześniej, kiedy dokonywane jest jedynie szacowanie ostateczne – w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku od rolnika. O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy rolnik ma obowiązek powiadomić obwód łowiecki, w formie pisemnej, przynajmniej 7 dni wcześniej. Z kolei dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia rolnika oraz WODR o terminie dokonania szacowania ostatecznego szkody maksymalnie w ciągu 3 dni od otrzymania powiadomienia o sprzęcie uprawy lub 3 dni od otrzymania wniosku – w przypadkach dokonywania jedynie szacowania ostatecznego.
 
Podczas szacowania ostatecznego ustala się:
gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę
rodzaj uprawy lub płodu rolnego
stan i jakość uprawy lub jakość płodu rolnego
obszar całej uprawy lub szacunkową masę zgromadzonego płodu rolnego
obszar uprawy, która została uszkodzona lub szacunkową masę uszkodzonego płodu rolnego
procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze
plon z 1 ha
wysokość odszkodowania.
 
Po dokonaniu szacowania ostatecznego przedstawiciel obwodu łowieckiego ponownie sporządza protokół, którego zawartość jest podobna do treści protokołu z oględzin. W tym przypadku pozostali członkowie zespołu mogą także wnosić zastrzeżenia. Wypłata odszkodowania, jeśli nie wniesiono odwołania, dokonywana jest w ciągu 30 dni od sporządzenia protokołu z szacowania ostatecznego.
 
Ustawodawca wprowadził też tryb odwoławczy. Odwołanie przysługuje zarówno rolnikowi, jak i przedstawicielowi obwodu łowieckiego – w przypadku oględzin, jak i szacowania ostatecznego. Składane jest ono do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody, w ciągu 7 dni od podpisania protokołu. Wtedy czynności ponownie przeprowadzane są przez nadleśniczego, w których mogą brać udział członkowie zespołu, a także, na pisemny wniosek, przedstawiciel izby rolniczej. Nadleśniczy wydaje decyzję  o wysokości odszkodowania w ciągu 14 dni od otrzymania protokołów, jest ona ostateczna. Wypłata odszkodowania następuje w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji.
 
Stronie (rolnikowi lub przedstawicielowi obwodu łowieckiego), niezadowolonej z decyzji nadleśniczego, pozostaje jeszcze droga sądowa. Powództwo do sądu należy wnosić w terminie 3 miesięcy od otrzymania decyzji nadleśniczego.

 

 

 
Ireneusz Sadowski
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
 
 

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach realizuje na obszarach wiejskich województwa łódzkiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

 

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO