KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • ODR Bratoszewice
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

5 kroków do założenia spółdzielni socjalnej

Opublikowano 04.05.2019 r.
Innym się udało, więc my też możemy - czyli, jak założyć spółdzielnię socjalną.
 
Co to jest spółdzielnia socjalna?
 
Spółdzielnia socjalna – to zrzeszenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – np. długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, uzależnionych od narkotyków czy alkoholu, bezdomnych. Spółdzielnia socjalna jest przedsiębiorstwem społecznym, a więc łączy w swojej działalności funkcje społeczne i ekonomiczne. Zysk wypracowany przez jej członków służy przede wszystkim społecznej i zawodowej reintegracji osób wykluczonych – wg Jolanty Koral „Spółdzielnie socjalne”. 
 
Spółdzielnia socjalna – podmiot polskiego prawa łączący cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej (przedsiębiorstwo społeczne). Członkami spółdzielni socjalnej muszą być co najmniej w 50% osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Ustawowo celem spółdzielni jest powrót do uregulowanego życia społecznego i aktywności na rynku pracy jej członków. Spółdzielnia socjalna, jako rodzaj spółdzielni pracy, opiera się na zasadzie osobistego świadczenia pracy przez jej członków – wg Wikipedii.
 
Co jest istotą spółdzielni socjalnej?
 
Spółdzielnia socjalna działa na rzecz społecznej i zawodowej reintegracji jej członków. Jej celem jest odbudowywanie oraz umacnianie u osób objętych takimi działaniami, umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym oraz pełnienia ról społecznych  w miejscu pracy, życia czy pobytu. Ma charakter zrzeszeniowy i ma osobowość prawną, cechuje ją dobrowolność członkostwa, samorządność i demokratyczny charakter.
 
Po co zakładać spółdzielnię socjalną?
 
Jeżeli samemu trudno znaleźć zatrudnienie, spółdzielnia socjalna jest jednym z rozwiązań. Różni się ona od własnej działalności gospodarczej, ponieważ daje szansę na zatrudnienie i wyjście z bezrobocia czy wykluczenia społecznego poprzez pomoc finansową, jaką założyciele mogą uzyskać od państwa.
 
Założenie spółdzielni socjalnej zwolnione jest z opłaty rejestracyjnej, istnieje także możliwość refundowania składek na ubezpieczenie do ZUS przez okres 12 miesięcy. Działając w ramach spółdzielni można także uzyskać bezpłatną pomoc prawną finansowaną ze środków funduszu pracy lub korzystać z różnych innych form pomocy jednorazowej.
 
Kto może założyć i być członkiem spółdzielni socjalnej?
 
Spółdzielnię socjalną może założyć od 5 do 50 osób, które są:
długotrwale bezrobotne, nieumiejące samodzielnie odnaleźć się na rynku pracy
bezdomne, ale chcące wyjść z bezdomności
uzależnione od alkoholu, po terapii odwykowej w ośrodku specjalistycznym
uzależnione od narkotyków bądź innych używek, również po terapii odwykowej w zakładzie opieki zdrowotnej
niepełnosprawne umysłowo
zwolnione z zakładów karnych, mające trudności z powrotem do funkcjonowania w społeczeństwie
uchodźcami, chcącymi zintegrować się z danym społeczeństwem
dotknięte innymi różnymi formami niepełnosprawności.
Każdy członek spółdzielni musi zostać zatrudniony na spółdzielczą umowę o pracę.
 

Pięć kroków które umożliwią powstanie spółdzielni socjalnej, czyli nie święci garnki lepią – innym się udało to nam też!

  • krok pierwszy: pomysł na działalność
  • krok drugi: przygotowanie statutu
  • krok trzeci: pozyskanie partnerów do współpracy z instytucji i przygotowanie gruntu pod przyszłą działalność
  • krok czwarty: rejestracja
  • krok piąty: ubieganie się o wsparcie należne spółdzielniom socjalnym: 
a) w kontekście stworzenia miejsca pracy
wsparcie w projektach unijnych (finansowe i pomostowe)
dotacja z Funduszu Pracy
dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
refundacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
b) wsparcie gwarantowane
częściowe zwolnienie z podatku dochodowego
zwolnienie z opłat sądowych
c) inne.
 
Obecnie w Polsce funkcjonuje ok. 1,5 tys. spółdzielni socjalnych. Warto więc zacząć działać w myśl zasady: jeżeli innym się udało, może i my spróbujmy.

 

 

 
Katarzyna Nowak
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
 
 

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach realizuje na obszarach wiejskich województwa łódzkiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

 

POWIĄZANE TEMATY:spółdzielnia socjalna
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO