KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
17 października 2018

Rodo u rolnika - czy też obowiązuje?

Od maja bieżącego roku obowiązuje tzw. RODO. Regulacja w znaczący sposób zmieniła podejście do problematyki ochrony danych osobowych, narzuciła na przetwarzających dane osobowe szereg działań związanych z organizacją przetwarzania tych danych, prowadzeniem i zabezpieczeniem dokumentacji dotyczącej danych osobowych, wymusiła obowiązki informacyjne.

Mógłby ktoś w tym momencie zapytać: No dobrze, ale co to ma wspólnego z rolnikiem, który bardziej zainteresowany jest ochroną roślin niż danych osobowych? Otóż w szczególnych przypadkach – i to niekoniecznie rzadkich – przepisy RODO będą dotyczyć także producentów rolnych. 
 
Żeby choć trochę zrozumieć problematykę ochrony danych osobowych, należy poznać kilka podstawowych pojęć:
 
1. RODO chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych.
 
2. RODO nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze. 
 
3. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa  do zidentyfikowania osoba fizyczna – to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, szczególnie na podstawie identyfikatora takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 
4. Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 
5. Zbiór danych oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany, czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie.
 
6. Administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele  i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 
7. Naruszenie ochrony danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
 
Powyższe definicje nie są kompletne, służą jedynie do zarysowania problematyki ochrony danych osobowych. Rolnicy, producenci rolni będący przecież przedsiębiorcami, choć czasem w mikroskali, powinni zapoznać się ze szczegółowymi zapisami RODO.
 
I jeszcze słowo komentarza. Jeśli gromadzimy dane osobowe wyłącznie dla siebie, rozporządzenie nas NIE dotyczy, ale jeśli gromadzimy je jako producent rolny, to już, niestety, TAK. Przykładem mogą być dane osób najmowanych do prac sezonowych. Czasem rolnik ma dane kontaktowe do osób, które najmują się do okresowych prac polowych. Wystarczy imię i nazwisko wraz z numerem telefonu, żeby uznać to za zbiór danych osobowych i konieczność ochrony tych danych staje się nieunikniona. W przypadku posiadania zbioru danych osobowych obowiązkowo należy zapoznać się ze szczegółowymi sposobami jego przetwarzania, administrowania i zabezpieczania. Gdyby tematyka ochrony danych osobowych okazała się zbyt niejasna lub skomplikowana, warto powierzyć nadzór nad prowadzeniem zbioru komuś, kto w naszym imieniu w prawidłowy sposób będzie nim zarządzał. 
 
Co tam spis telefonów? A jednak! Nawet tak oczywisty zbiór, ale wykorzystywany do celów gospodarczych (nieosobistych), podlega regułom RODO. Przestrzegamy więc przed lekceważeniem tematu, gdyż skutki prawne nierespektowania RODO mogą być dotkliwe.

 

 
Karol Strojecki
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
 
 

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach realizuje na obszarach wiejskich województwa łódzkiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

 

drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione