KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
2018-11-04

Jak oznakować prosięta i w jakim terminie po oproszeniu?

ARiMR informuje rolników i odpowiada na najczęściej zadawane pytania. 

Jak oznakować świnię i w jakim terminie po oproszeniu?


Od dnia 11 września 2018r. posiadacz świni zobowiązany jest oznakować świnię przed opuszczeniem przez nią siedziby stada, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia urodzenia poprzez założenie na dowolną małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym zgodnym z numerem siedziby stada w której się urodziła albo wytatuowanie tego numeru identyfikacyjnego.

 

 

W jakim terminie należy zgłosić oznakowane świnie?


W terminie 7 dni od dnia oznakowania świni, należy zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR oznakowanie zwierzęcia, określając liczbę oznakowanych zwierząt, a w strefie zagrożenia wystąpieniem lub wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom - zgłoszenia należy dokonać w terminie 2 dni od oznakowania zwierzęcia.

 

 

Co mam zrobić w razie utraty kolczyka przez zwierzę?

W przypadku utraty kolczyka/duplikatu kolczyka (w tym elektronicznego), posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz) zobowiązany jest oznakować zwierzę duplikatem kolczyka albo duplikatem kolczyka zawierającym elektroniczny identyfikator w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego duplikatu. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego odpowiada za jego prawidłowe oznakowanie. W przypadku utraty przez świnię kolczyka lub uszkodzenia go w sposób uniemożliwiający identyfikację zwierzęcia – posiadacz świni jest obowiązany oznakować świnię numerem identyfikacyjnym zgodnym z numerem siedziby stada, w którym świnia przebywa, w terminie 1 dnia od stwierdzenia tej okoliczności.

 

 

Czy termin 7 dni na zgłoszenie obowiązuje również w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną?


W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, posiadacz świń
zobowiązany jest zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zmianę stanu stada świń w terminie 2 dni od dnia zdarzenia:

  • zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia
  • uboju zwierzęcia gospodarskiego,

podając liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

 

 

Czy coroczny spis zwierząt dotyczy wszystkich zwierząt czy tylko owiec?

Posiadacz owcy, kozy lub świni zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia. Dla owiec, kóz i świń ustaloną podczas spisu liczbę tych
zwierząt należy umieścić w księdze rejestracji, a tylko w przypadku świń dodatkowo przekazać Kierownikowi Biura Powiatowego informacje o liczbie świń ustalonej podczas spisu, w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu.

 


Zamierzam kupić tucznika w celu uboju na własne potrzeby. Czy mam to zgłosić do Agencji?

 

  1. W przypadku przemieszczenia tucznika poza teren gospodarstwa sprzedającego należy wcześniej zarejestrować w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa siedzibę stada, do której oznakowane zwierzę będzie przemieszczone. Po przemieszczeniu należy ten fakt zgłosić do biura powiatowego Agencji w terminie do 7 dni. Sprzedający również jest zobowiązany zgłosić sprzedaż tego zwierzęcia do biura powiatowego Agencji wskazując numer siedziby stada, do której nastąpiło przemieszczenie. W obszarze zapowietrzonym, zagrożonym lub innym obszarze podlegającemu ograniczeniom ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, zgłoszeń należy dokonać w terminie 2 dni.

 

  1. W przypadku, kiedy kupiony tucznik nie został przemieszczony poza teren gospodarstwa sprzedającego lub przewieziony został bezpośrednio od sprzedającego do rzeźni, to zgłoszenie uboju na terenie gospodarstwa składa w biurze powiatowym sprzedający, na druku Zgłoszenie zmiany stanu stada świń, a uboju w rzeźni - rzeźnia na druku uboju świń w rzeźni. Na 24 godziny przed ubojem na terenie gospodarstwa należy zamiar ten zgłosić do Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 

 

Czy kupno nieoznakowanych kóz jest karalne? 

Nabywanie zwierząt gospodarskich nieoznakowanych podlega karze grzywny. Obecny posiadacz kóz powinien je oznakować i fakt sprzedaży zgłosić do biura powiatowego ARiMR w terminie 7 dni. Kupno kóz powinien zgłosić kupujący do biura
powiatowego ARiMR również w terminie 7 dni.

 

 

Zamierzam kupić krowę, która nie ma paszportu - jak mogę to wykonać zgodnie z
przepisami prawa?

Nabywanie bydła nieoznakowanego lub bez paszportu podlega karze grzywny. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, (Dz.U. z 2017r, poz 546 ze zm.) nakłada na posiadacza bydła obowiązek oznakowania i zgłoszenia tego faktu do rejestru oraz posiadania paszportu. Bydło może być przemieszczane tylko z paszportem. Nowy posiadacz wpisuje w paszporcie i w księdze rejestracji stada stosowne dane oraz zgłasza fakt przemieszczenia zwierząt do biura powiatowego Agencji w terminie do 7 dni. Ponadto zgodnie z art. 19a w/ ustawy zabrania się utrzymywania, wprowadzania do obrotu i nabywania zwierząt nieoznakowanych i/lub bez wymaganego dla bydła paszportu albo duplikatu paszportu.

 

 

Planuję chów dzikoświń. Czy trzeba je będzie oznakować i rejestrować?

Dzikoświnie podlegają przepisom ww. ustawy i ich posiadacz ma obowiązek zarejestrowania siedziby stada, oznakowania zwierząt oraz zgłaszania ich przemieszczeń, uboju i padnięcia.

 

 

 

 

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione