KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
27 listopada 2018

Kiedy KOWR może udzielić Ci pożyczki?

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizując politykę rozwoju obszarów wiejskich, a także wychodząc naprzeciw potrzebom polskiego rolnictwa uruchomił możliwość zaciągania pożyczek ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zobacz, kto może skorzystać z takiego wsparcia. 

Cele udzielania pożyczki:

Środki finansowe uzyskane z gospodarowania mieniem Zasobu KOWR może przeznaczyć na wsparcie przedsięwzięć mających na celu:

 • rozwój obszarów wiejskich,
 • działania związane z racjonalnym zagospodarowaniem mienia Zasobu,
 • ochronę obiektów zabytkowych,
 • rozwój podmiotów gospodarujących z wykorzystaniem mienia Zasobu.

Kwota ujęta w planie finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na rok 2018 to 10 mln złotych.

Pożyczkobiorca

Gospodarstwo rodzinne w rozumieniu przepisów (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1405):
- prowadzone przez rolnika indywidualnego oraz
- w którym łączna powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha.

Przeznaczenie pożyczki

Przedsięwzięcia, mające na celu rozwój obszarów wiejskich, z przeznaczeniem na finansowanie działań rozwojowych, w tym innowacyjnych, w zakresie:
- produkcji roślinnej;
- produkcji zwierzęcej; 
- hodowli;
- przetwórstwa rolno-spożywczego

Wyłączenia: przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Maksymalna kwota pożyczki – 500 tys. zł, jednocześnie maksymalnie 80% kosztów przedsięwzięcia.
Warunki:
- oprocentowanie – stopa bazowa ogłoszona w komunikacie Komisji Europejskiej powiększona o 1 punkt procentowy (2,85% w skali roku);
- opłata prowizyjna – 1% od kwoty udzielonej pożyczki pobierana z góry przed uruchomieniem pożyczki;
- okres kredytowania – 6 lat z możliwością wydłużenia w uzasadnionych przypadkach do 10 lat;
- spłata pożyczki – w okresach rocznych, kwartalnych, miesięcznych.

Zabezpieczenia

Ustanowienie zabezpieczenia warunkiem uruchomienia środków finansowych. Formę zabezpieczenia określa umowa.

Bezwzględnie wymagane:
- weksel własny „in blanko” wraz z deklaracją wekslową:
- pełnomocnictwa do dysponowania środkami z rachunku bankowego wnioskodawcy.

Dodatkowe zabezpieczenia: hipoteka, gwarancja bankowa, poręczenie wekslowe, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw rejestrowy, cesja wierzytelności.

Tryb udzielania pożyczek  (po przedstawieniu wymaganych dokumentów)

 1. wniosek składany w Oddziale Terenowym KOWR;
 2. opinia Oddziału Terenowego KOWR;
 3. przekazanie wniosku do Centrali KOWR;
 4. opinia merytorycznych Biur/Departamentów;
 5. rozpatrzenie wniosku przez Komisję ds. pożyczek;
 6. decyzja Dyrektora Generalnego (pełnomocnictwo);
 7. zawarcie umowy przez Oddział Terenowy KOWR;
 8. ustanowienie zabezpieczeń;
 9. uruchomienie pożyczki.

 

 

Źródło: KOWR

kontakt1.jpg
Zofia Dymińska
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione