KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
7 grudnia 2018

Spółdzielnie rolników - czy warto je tworzyć?

Ustawa z 4 października 2018 roku o spółdzielniach rolników wprowadza nową formę organizacji, która ma zrzeszać podmioty funkcjonujące w produkcji rolniczej i okołorolniczej. Ma na celu wzmocnienie roli spółdzielczości w rolnictwie, której efektem ma być silniejsza pozycja negocjacyjna producentów rolnych stowarzyszonych w większych organizacjach wobec odbiorców ich produktów (jak również dostawców środków do produkcji). Ma to szczególne znaczenie w sytuacji dużej presji rynku na obniżanie cen.

 
Zupełnie nowym rozwiązaniem są ekonomiczne zachęty do tworzenia spółdzielni, polegające na zwolnieniach od podatków.
 
Wolne od podatku od nieruchomości mają być: budynki i budowle lub ich części oraz zajęte pod nie grunty wykorzystywane na działalność określoną w ustawie. Będą też zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych – będą one dotyczyć dochodów pochodzących ze sprzedaży produktów rolnych lub grup tych produktów, lub ryb, dla których spółdzielnia została założona i które zostały wyprodukowane przez członków spółdzielni. Zwolnienia te stanowią pomoc de minimis, co oznacza, iż ich łączna suma przyznana jednemu podmiotowi, liczona w okresie 3 lat podatkowych, nie może przekroczyć równowartości:
15 tys. EUR w sektorze produkcji rolnej
30 tys. EUR w sektorze rybołówstwa i akwakultury
200.000 EUR w sektorze innym niż produkcja rolna.   
 
Trzeba wiedzieć, że spółdzielnie rolników tworzy się ze względu na wyodrębnione w przepisach produkty rolne lub grupy tych produktów albo też ryby, których wykaz określi minister właściwy ds. rynków rolnych. Spółdzielnia rolników jest dobrowolnym zrzeszeniem:
rolników – osób fizycznych lub prawnych prowadzących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzących działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, będących producentami produktów rolnych czy grup tych produktów lub prowadzących chów lub hodowlę ryb 
 
podmiotów niebędącymi rolnikami – osób fizycznych lub prawnych prowadzących działalność w zakresie przechowywania, magazynowania, sortowania, pakowania lub przetwarzania produktów rolnych lub grup tych produktów, lub ryb, wytworzonych przez innych rolników albo też prowadzących działalność usługową wspomagającą rolnictwo, obejmującą świadczenie na rzecz rolników, usług z wykorzystaniem maszyn, narzędzi lub urządzeń służących do produkcji rolnej.

Kto może założyć spółdzielnię?

Założycielami spółdzielni rolników mogą być rolnicy, których liczba nie może być mniejsza niż dziesięć osób. Również do rady nadzorczej mają być wybierani członkowie będący rolnikami. Spółdzielnie rolników mogą tworzyć związki i zrzeszenia.
 
Ważny jest również katalog podstawowych działalności spółdzielni rolników, bowiem niektóre zwolnienia podatkowe stosuje się tylko od nieruchomości wykorzystywanych na tak określone cele. Podstawowym zadaniem spółdzielni rolników ma być prowadzenie działalności gospodarczej na rzecz jej członków, przede wszystkim w zakresie:
 
planowania produkcji i dostosowywania jej do warunków rynkowych, ze szczególnym uwzględnieniem ilości i jakości
koncentracji podaży oraz organizowania sprzedaży towarów wyprodukowanych przez rolników
koncentracji popytu oraz organizowania zakupu niezbędnych rolnikom środków do produkcji.
Oprócz tego spółdzielnie mogą prowadzić działalność gospodarczą dotyczącą dysponowania produktami własnymi w zakresie:
przechowywania, konfekcjonowania i standaryzacji 
przetwarzania oraz obrotu uzyskanymi w ten sposób produktami przetworzonymi
świadczenia usług na rzecz rolników związanych z wytwarzaniem przez nich produktów 
sprzedaży 
upowszechniania wśród swoich członków korzystnych dla środowiska metod uprawy, technologii produkcji lub metod gospodarki odpadami.
 
Dodatkowo, choć nie będzie to już przedmiotem zwolnień podatkowych, spółdzielnie rolników mogą prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska. Szczegółowe zasady funkcjonowania określą ich statuty. Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia, za wyjątkiem zwolnienia od podatku od nieruchomości, które ma obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.
 
Czy opisywane zachęty okażą się wystarczające do zrzeszania się rolników w spółdzielnie, czy znajdą one swoje miejsce w przestrzeni rolniczej, czy będą konkurencją, czy uzupełnieniem dla funkcjonujących grup producenckich i innych organizacji rolniczych – wiele pytań, na które odpowiedzi przyniesie czas.

 

 
Dariusz Partyka
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
 
 

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach realizuje na obszarach wiejskich województwa łódzkiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

 

drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione