KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Grupowanie maszyn rolniczych w postępowaniu ofertowym

Opublikowano 05.12.2018 r.
Od końca lutego 2018 r., po nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich, zmianie uległy zasady konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców. Przypomnijmy – beneficjenci ubiegający się o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014–2020 są obowiązani do ponoszenia kosztów w wyniku wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru.

Oznacza to, iż wybór dostawców nie może odbywać się z wolnej ręki, tylko z zachowaniem konkurencji, która polega na równym ich dostępie do realizacji dostawy i wyborze tych, którzy przedstawili najkorzystniejszą ofertę. W praktyce obowiązek ten realizowany był poprzez upublicznianie zapytania na portalu ofertowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl. 

To obowiązuje nadal, natomiast istotna zmiana w tej procedurze polega na tym, że podwyższono próg wysokości kosztów zadania, od którego stosuje się tryb wyboru konkurencyjnego. Dotychczas obowiązek upubliczniania zapytania ofertowego stosowany był dla zadań o wartości powyżej 20 tys. zł, od lutego zaś podwyższono go do równowartości 30 tys. euro. To znacząca zmiana, która zawęża obowiązek stosowania konkurencyjnego wyboru. Jest jeszcze jedna – nie bez przyczyny przytaczany jest tutaj art. 43a ustawy niemal w dosłownym brzmieniu, szczególnie sformułowanie – „zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji”, bowiem próg 30 tys. euro dotyczy zadania, a nie jego części składowych. 
Właściwa interpretacja definicji „zadania” nasuwała beneficjentom niemałe trudności. Problem dotyczy szczególnie zakupu maszyn i urządzeń. Obowiązek odnoszenia progu do „zadania” z zakresu rzeczowo-finansowego operacji, a nie do pojedynczych nakładów inwestycyjnych, sprawia konieczność grupowania pod kątem przeznaczenia maszyn i urządzeń, biorąc pod uwagę ich zastosowanie gospodarcze i funkcjonalne oraz cel, jakiemu mają służyć. 

Dla przykładu, jeśli przedmiotem zakupu ma być ciągnik rolniczy, pług i kultywator, to każda z tych maszyn nie stanowi zadania samego w sobie, lecz ciągnik, jako silnikowy pojazd mechaniczny służący szerszemu celowi, jakim jest napędzanie innych maszyn i urządzeń – to jedno zadanie oraz pług i kultywator razem wzięte, gdyż służą szerszemu celowi jako maszyny do uprawy gleby – to zadanie drugie. To swoiste sumowanie – grupowanie – usług i dostaw tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu. 

Niby proste, ale dla wielu beneficjentów stwarzało to pewien problem. Dla właściwego grupowania dostaw do poszczególnych zadań operacji Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała podział maszyn i urządzeń rolniczych pod względem ich przeznaczenia i funkcjonalności. Każda kategoria obejmuje odmienny rodzaj (i przeznaczenie) maszyn, a zatem w konsekwencji również odrębne zadanie.

Lp.

Grupy maszyn rolniczych

Przykłady

1.

 

ciągniki

rolnicze, sadownicze

2.

 

przyczepy rolnicze

do materiałów sypkich

3.

 

przyczepy specjalistyczne

do przewozu siana i słomy luzem i w belach, samozbierające, inne specjalistyczne

4.

 

ładowacze

ładowacze czołowe i tylne mocowane do ciągnika oraz osprzęt dodatkowy

5.

 

ładowarki rolnicze

ładowarki samojezdne oraz osprzęt dodatkowy

6.

 

podnośniki widłowe doczepiane

podnośniki widłowe czołowe i tylne mocowane do ciągnika

7.

 

wózki widłowe

wózki widłowe samojezdne, wózki paletowe

8.

 

maszyny, narzędzia i urządzenia do uprawy gleby

pługi, brony, agregaty podorywkowe, włóki, wały, kultywatory, głębosze

9.

 

maszyny, narzędzia i urządzenia do doprawiania gleby

aktywne maszyny uprawowe, agregaty do uprawy przedsiewnej, maszyny do upraw międzyrzędowych, maszyny kombinowane i wieloczynnościowe

10.

 

maszyny, narzędzia i urządzenia do pielęgnacji roślin

pielniki, obsypniki

11.

 

maszyny, narzędzia i urządzenia do nawożenia mineralnego i chemicznego

rozsiewacze i siewniki nawozów mineralnych, rozsiewacze wapna, rozlewacze płynnych nawozów mineralnych

12.

 

maszyny, narzędzia i urządzenia do nawożenia naturalnego

rozrzutniki obornika, wozy asenizacyjne, aplikatory gnojowicy, pompy gnojowicy

13.

 

maszyny, narzędzia i urządzenia do siewu 

siewniki zbożowe, siewniki punktowe, agregaty uprawowo-siewne

14.

 

maszyny, narzędzia i urządzenia do sadzenia roślin

sadzarki do ziemniaków, sadzarki do rozsady, sadzarki do drzewek i krzewów

15.

 

opryskiwacze

opryskiwacze polowe, sadownicze, szklarniowe, plecakowe

16.

 

maszyny i urządzenia wykorzystywane na trwałych użytkach zielonych

kosiarki, przetrząsarki, zgrabiarki, włóki łąkowe, wały łąkowe

17.

 

kombajny zbożowe

 

18.

 

maszyny i urządzenia do zbioru  siana i słomy

prasy kostkujące i belujące, prasoowijarki, owijarki do bel

19.

 

sieczkarnie

samojezdne, doczepiane do ciągnika lub kombajnu, stacjonarne

20.

 

maszyny do zbioru roślin okopowych

kombajny ziemniaczane/do buraków, kopaczki

21.

 

suszarnie ziarna

 

22.

 

systemy GPS (rolnictwo precyzyjne)

w przypadku gdy nie stanowią integralnego wyposażenia

23.

 

specjalistyczne maszyny, narzędzia i urządzenia stosowane w sadownictwie

platformy samojezdne/doczepiane, wygarniacze gałęzi, rozdrabniacze gałęzi/kosiarki sadownicze, sekatory (elektryczne/pneumatyczne), wózki sadownicze/przyczepki do przewozu skrzyniopalet, glebogryzarki boczne, spulchniacze boczne, kombajny sadownicze, otrząsarki owoców, zamgławiacze, pilarki

24.

 

specjalistyczne maszyny, narzędzia i urządzenia stosowane w warzywnictwie

 

dedykowane do upraw konkretnych gatunków, np. maszyna do podsuszania cebuli, ogławiarka do marchwi, maszyny do zbioru warzyw, obcinarki szczypioru

25.

 

maszyny i urządzenia do przygotowania produktów  rolnych do sprzedaży

wagi, wagoworkownice, czyszczarki, sortownice, kalibrownice

26.

 

maszyny i urządzenia do przygotowania i zadawania pasz

wozy paszowe, mieszalniki, linie do pasz

27.

 

maszyny i urządzenia stosowane w produkcji mleka

dojarki, zbiorniki na mleko, roboty udojowe

28.

 

maszyny i urządzenia stosowane w produkcji zwierzęcej *

rozściełacze słomy, zgarniacze, miksery, separatory gnojowicy

29.

 

pozostałe maszyny, narzędzia i urządzenia**

zbiorniki na paliwo, rolnicze stacje meteo, myjki ciśnieniowe, nagrzewnice, generatory azotu, płuczki CO2

 

* niestanowiące elementu budowy, przebudowy, modernizacji budynku
** każda pozycja z tej kategorii jako odrębne zadanie, chyba że są powiązane funkcjonalnie

Identyfikując i wyodrębniając poszczególne zadania operacji należy kierować się przeznaczeniem gospodarczym i funkcjonalnym maszyn i urządzeń. W tym celu wystarczy przypisać planowane do zakupu maszyny do kategorii wskazanych w tabeli.

1) Ustawa z 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (tekst jednolity DzU 2018, poz. 627).

 

 

 
Maria Błaszczyk
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
 
 

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach realizuje na obszarach wiejskich województwa łódzkiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

 

POWIĄZANE TEMATY:arimr
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO