KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • województwo łódzkie
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie

WYSZUKIWARKA

Kalkulacje rolnicze 2018 - krowa mleczna

Opublikowano 11.12.2018 r.
Po dwuletnim okresie wzrostów i wysokich cen produktów mleczarskich w 2018 roku mamy do czynienia z pogorszeniem się koniunktury na światowym i krajowym rynku mleka. Zdaniem ekspertów jest to wynikiem cyklu koniunkturalnego, który trwa średnio 2 lata. 

Na świecie produkcja mleka systematycznie rośnie. Wzrost ten jest wynikiem zwiększającego się globalnego popytu na mleko i jego przetwory, rozwoju gospodarczego i poprawy sytuacji dochodowej ludności oraz procesów modernizacyjnych zachodzących w rolnictwie. Z prognoz Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO wynika, że w 2018 r. światowa produkcja mleka osiągnie poziom 828,5 mln ton, o 2,1% (o około 17 mln ton) wyższy od szacowanego na 2017 r. Produkcja mleka dynamicznie rośnie w krajach azjatyckich, głównie w Indiach, Chinach, Pakistanie i Turcji. Według przewidywań Komisji Europejskiej unijna produkcja mleka w 2018 r. może wynieść 167,2 mln ton i być o 1% większa niż rok wcześniej. Unijna produkcja mleka stanowi 20% globalnej produkcji surowca. 

Notowany w Polsce proces koncentracji chowu krów mlecznych oraz systematyczna poprawa technologii produkcji i genetyki przyczyniają się do zwiększania liczby gospodarstw o wysokim stopniu specjalizacji. W efekcie krajowa produkcja mleka wykazuje długoterminową tendencję wzrostową, co pozwala utrzymać Polsce status liczącego się, unijnego producenta mleka. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB ocenia, że w 2018 r. produkcja surowca może wynieść 13,5 mld litrów wobec 13,3 mld litrów w 2017 roku. Szacuje się, że w 2018 r. dostawy mleka do skupu osiągną poziom 11,8 mld litrów i będą o około 4% większe niż w 2017 r. i o ponad 50% większe niż w roku akcesji Polski do UE. Wzrost produkcji mleka jest spowodowany poprawą wydajności mlecznej krów. W 2018 r. mleczność prawdopodobnie wyniesie 6 360 litrów na sztukę i może być o 2% większa niż rok wcześniej. IERiGŻ – PIB podaje, że pogłowie krów mlecznych w czerwcu 2018 r. wynosiło 2 233 tys. sztuk, a w grudniu może ulec niewielkiemu zmniejszeniu do – 2 120 tys. sztuk, o 1,5% mniej  w porównaniu do 2017 r., ponieważ będą kontynuowane procesy restrukturyzacyjne bazy surowcowej branży mleczarskiej.

Krajowe ceny skupu mleka surowego w pierwszym półroczu br. ulegały obniżkom, które delikatnie zostały zahamowane w lipcu, a następnie stopniowo rosły w drugim półroczu. Według danych GUS w okresie od stycznia do września średnia cena mleka wynosiła 1,32 zł/l i była niższa o 1,5% w porównaniu do analogicznego okresu w roku przednim. Eksperci, uwzględniając wahania sezonowe, prognozują średnią cenę skupu mleka w 2018 r. na poziomie 1,33–1,35 zł/litr, o 3–4% niższą niż w 2017 r. 1,4 zł/litr, ale wciąż wynosić będzie więcej niż w 2015 i 2016 r.

Zespół ekspertów przewiduje, że do końca 2018 r. utrzyma się zwiększony globalny popyt na produkty mleczne oraz ceny zbytu produktów mlecznych na względnie wysokim poziomie. 

 

Poniższa tabela zawiera kalkulację chowu krowy mlecznej w technologii żywienia opartej na sianokiszonce i kiszonce z kukurydzy według średnich cen brutto środków do produkcji w 2018 roku 

Kalkulacja produkcji mleka pozyskiwanego od krowy

Lp.

Wyszczególnienie

Wydajność

6 000 l

7 000 l

8 000 l

A

Wartość produkcji

7 772

8 917

10 062

 

Mleko (1,32 zł/l) 1)

7920

9240

10560

Krowa wybrakowana, cielę

1252

1252

1252

Jałówka cielna hodowlana (-)

1400

1575

1750

1.

Pasze z zakupu

946

1349

1742

2.

Pasze potencjalnie towarowe

545

717

870

3.

Pasze własne nietowarowe

1626

1684

1684

4.

Inne koszty2)

655

710

785

B

Koszty bezpośrednie (1+2+3+4)

3772

4460

5081

C

Nadwyżka bezpośrednia (A-B)

4 000

4 457

4 981

5.

Praca maszyn własnych

979

987

995

6.

Pozostałe koszty3)

1830

1949

2028

D

Koszty pośrednie (5+6)

2809

2936

3023

E

Koszty całkowite (B+D)

6581

7396

8104

F

Koszt jednostkowy (zł/dt)

1,10

1,06

1,01

G

Dochód rolniczy netto (C-D)

1191

1521

1958

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Kalkulacji Rolniczych” KPODR w Minikowie
1) Średnia cena netto mleka do wrześniu 2018 r. wg GUS; 
2) Inseminacja, usługi weterynaryjne, środki czystości, znakowanie; 
3) Koszty utrzymania budynków, koszty ogólnogospodarcze, koszty pośrednie produkcji pasz własnych; 
Źródło: „Prognoza cen rynkowych podstawowych produktów rolno-żywnościowych” GUS, 
IERiGŻ-PIB, Rynek Rolny. Opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

 

 

kontakt1.jpg
Elżbieta Kopaczewska
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

POWIĄZANE TEMATY:kalkulacje krowa mleczna
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO