KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Wypadek w gospodarstwie a odszkodowanie

Opublikowano 15.12.2018 r.
Praca w gospodarstwie rolnym niesie za sobą wiele niebezpieczeństw. Duża ilość sprzętu rolniczego, prace polowe i częsty kontakt ze zwierzętami hodowlanymi stwarzają podwyższone ryzyko wystąpienia wypadku.

W I półroczu 2018 roku do KRUS zgłoszono 7 768 zdarzeń wypadkowych, o 1 643 (17,5%) mniej niż w I półroczu roku poprzedniego. Choć z każdym rokiem liczba ta maleje, to  nadal utrzymuje się na wysokim poziomie.

Czym jest wypadek przy pracy rolniczej?

Za wypadek przy pracy rolniczej  uznaje się  nagłe zdarzenie  wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:
- na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, 
- w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej, 
- podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności.
Natomiast wypadek przy pracy rolniczej w przypadku pracownika rolnika jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach.
Pomoc przy zbiorach owoców i warzyw obejmuje następujące czynności:
- zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich,
- usuwanie zbędnych części roślin,
- klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich lub wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie tych owoców lub warzyw do transportu, przechowywania lub sprzedaży lub związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów.

Komu przysługuje jednorazowe odszkodowanie?

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje w dwóch przypadkach:
- ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi, pomocnikowi rolnika), który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej,
- członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

Kiedy odszkodowanie się nie należy:
- poszkodowany spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa lub będąc w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym działaniu, sam w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku.
 

Wypadek przy pracy w rolnictwie  należy zgłosić nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia jego zaistnienia. Osoba poszkodowana lub inna zgłaszająca wypadek ma obowiązek  zabezpieczyć miejsce i przedmioty związane z wypadkiem, wskazać świadków wypadku, dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia, udzielić informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi KRUS upoważnionemu do prowadzenia postępowania dowodowego w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

Jeżeli poszkodowany podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w dniu zaistnienia wypadku KRUS niezwłocznie wszczyna postępowanie dowodowe w celu wyjaśnienia okoliczności i przyczyn wypadku. Osoba uprawniona do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej powinna złożyć wniosek o jednorazowe odszkodowanie na formularzu KRUS SR-23.

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku, nie później niż w ciągu 14 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku zostaje sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach protokół powypadkowy, z których jeden egzemplarz doręcza się poszkodowanemu, a jeśli poszkodowany zmarł wskutek wypadku – uprawnionemu członkowi rodziny poszkodowanego ubiegającemu się o jednorazowe odszkodowanie.

Często zdarza się, że poszkodowany lub uprawniony członek rodziny ubiegający się o jednorazowe odszkodowanie nie jest z zadowolony z orzeczenia lekarza. Może wówczas w terminie 7 dni od otrzymania protokołu powypadkowego, zgłosić na piśmie uwagi i zastrzeżenia. Protokół powypadkowy stanowi podstawę do uznania bądź nie uznania wypadku za wypadek przy pracy rolniczej. 

Wysokość jednorazowego odszkodowania

Od dnia 17 maja 2018 r. jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową wynosi 809 zł za każdy procent tego uszczerbku.
- 809 zł – za każdy procent uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej,
- 16 180 zł – z tytułu orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej,
- 80 900 zł – z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego, zwiększone o kwotę 16 180 zł na drugiego i każdego uprawnionego, jeżeli do odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek i dziecko/dzieci bądź tylko dzieci,
- 40 450 zł – z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania uprawnieni są tylko inni członkowie rodziny niż małżonek i dzieci zmarłego oraz 16 180 zł z tytułu zwiększenia odszkodowania na drugiego i każdego następnego uprawnionego,
- 16 180 zł – z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania równocześnie z małżonkiem lub dziećmi zmarłego uprawnieni są inni członkowie rodziny, każdemu z nich przysługuje ta kwota niezależnie od odszkodowania przypadającego małżonkowi lub dzieciom.

Od 18 maja 2018 r. na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 858) prawo do jednorazowego odszkodowania przysługuje ubezpieczonemu pomocnikowi rolnika, który uległ wypadkowi podczas wykonywania czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach.

Musimy jednak pamiętać, że poza świadczeniem wypłaconym z KRUS można otrzymać również odszkodowanie od ubezpieczyciela, z którym została zawarta umowa OC rolnika w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego. Wysokość ubezpieczenia OC rolnika jest bardzo duża, minimalne sumy gwarancyjne wynoszą 50 000 000 euro w przypadku szkód osobowych. Aby uzyskać odszkodowanie za wypadek rolniczy, należy zwrócić się z wnioskiem do firmy ubezpieczeniowej o jego wypłatę. Wniosek musi być udokumentowany np. dokumentacją medyczną, fotografiami szkód itp. Ubezpieczyciel przyjmując zgłoszenie o szkodzie, ma 30 dni na wydanie decyzji oraz wypłatę świadczenia. Jeśli wypadek odbył się w skomplikowanych okolicznościach, termin wypłaty odszkodowania może zostać przedłużony maksymalnie do 90 dni. Jeśli po tym terminie poszkodowany nie uzyska przyznanego świadczenia, może wystąpić o wypłatę odsetek ustawowych. Należy pamiętać, że wysokość odszkodowania ustalona jest na podstawie procentowego uszczerbku na zdrowiu w przypadku szkód osobowych. Jeśli ubezpieczyciel stwierdzi, że poszkodowany sam przyczynił się do wypadku lub z jego winy doszło do powiększenia szkód, może zdecydować o obniżeniu kwoty odszkodowania o ustalony procent. Trzeba jednak pamiętać, że od decyzji ubezpieczyciela osoba poszkodowana zawsze może się odwołać i domagać wyjaśnienia podjętej decyzji wraz z umotywowaniem jej przepisami obowiązującego prawa.

 

 

kontakt1.jpg
Anna Kaźmierska
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

POWIĄZANE TEMATY:wypadek w rolnictwie
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO