KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
4 stycznia 2019

Prawnik radzi - Zasady obliczania terminów w postępowaniu administracyjnym

Tygodnie, miesiące, lata... W postępowaniach administracyjnych i sądowych oraz w odniesieniu do przysługujących osobom praw majątkowych, ulegających przedawnieniu, istotną rolę odgrywają terminy na dokonanie określonych czynności. Więc jak to z tymi terminami jest?

Uchybienie terminowi, czyli niedokonanie czynności w określonym terminie, ma dla zainteresowanego negatywne konsekwencje, np. odrzucenie środków odwoławczych ‒ odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienie, apelacji od wyroku, skargi na czynności komornika itp. Uchybienie terminom prowadzi także do przedawnienia roszczeń. 

Znajomość liczenia terminów

W tym znaczeniu przydatna jest znajomość sposobu liczenia terminów. Na gruncie prawa cywilnego i administracyjnego, w zakresie liczenia terminów obowiązują ogólne zasady.  I tak termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Zatem, jeśli określone zdarzenie nastąpiło w poniedziałek to trzydniowy termin upływa w czwartek. 

Koniec z upływem dnia

Z kolei termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach, kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było ‒ w ostatnim dniu tego miesiąca. Zatem terminy określone w tygodniach miesiącach i latach upływają w odpowiednim dniu po upływie właściwego okresu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu. 

Dla przykładu dwutygodniowy termin, rozpoczęty np. doręczeniem przesyłki poleconej we wtorek 13 listopada, upłynie we wtorek 27 listopada. Z kolei miesięczny termin rozpoczęty we wtorek 10 października, upłynie 10 listopada, a roczny termin rozpoczęty 14 listopada 2018 roku, upłynie 14 listopada 2019 roku. Natomiast, jeżeli termin jest oznaczony na początek, środek lub koniec miesiąca, rozumie się przez to pierwszy, piętnasty lub ostatni dzień miesiąca ‒ termin półmiesięczny jest równy piętnastu dniom. 

Należy pamiętać, że jeżeli koniec terminu wykonania czynności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Zatem trzyletni termin rozpoczęty 25 listopada 2015 roku, nie zakończy się w niedzielę 25 listopada 2018 roku, lecz dopiero w poniedziałek 26 listopada. 

Nadane na poczcie

Przyjmuje się, że termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo w postępowaniu cywilnym zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ‒ Prawo pocztowe (Poczta Polska), a w przypadku postępowania administracyjnego także wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, jeśli nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru pisma. 

 

kontakt1.jpg
Jarosław Krzan
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu realizuje na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione