KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • województwo łódzkie

WYSZUKIWARKA

Rozliczenie podatku VAT w rolnictwie

Opublikowano 09.01.2019 r.
Rolnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Jedni z nich to rolnicy ryczałtowi, a drudzy to osoby rozliczające się na zasadach ogólnych. Rezygnując ze zwolnienia w podatku VAT należy bardzo dokładnie przeanalizować tę decyzję dokonując rachunku ekonomicznego w swoim gospodarstwie. 

VAT w rolnictwie

Osoby, które zdecydowały się rozliczać VAT na zasadach ogólnych muszą dokonać niezbędnych formalności, takich jak np. zgłoszenie rejestracyjne w Urzędzie Skarbowym czy zwrócenie się z wnioskiem o nadanie numeru NIP. Wówczas rolnik, podatnik VAT czynny zobowiązany jest do składania deklaracji VAT–7 lub VAT–7K do 25. dnia miesiąca następującego po danym miesiącu lub kwartale rozliczeniowym, comiesięcznych rejestrów sprzedaży i zakupów przesyłanych elektronicznie w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego, wystawiania faktur itp. 

Istotne jest, aby sprzedaż i zakupy były związane z działalnością opodatkowaną. Innymi słowy wszystko co używamy w związku z wykonywaną działalnością. Nie należy łączyć kosztów prywatnych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. W związku z tym rachunki za energię elektryczną lub paliwo do samochodu są obliczane na podstawie procentowego udziału, co jest najczęściej akceptowane przez urzędy skarbowe. W praktyce jednak warto zainstalować dodatkowe liczniki, co znacznie ułatwi jednoznaczny odczyt. Prowadzenie gospodarstwa rolnego wiąże się z poniesieniem kosztów o określonym typie. Koszty zmienne to takie, które zmieniają się wraz z wielkością produkcji np. zakup pasz, materiału siewnego, środków ochrony roślin, nawozów, oleju napędowego itp. Natomiast koszty stałe nie są zależne od wielkości produkcji i są ponoszone co miesiąc np. opłaty za media, rachunki za telefon i internet czy płace pracowników.

W rolnictwie znaczącą rolę odgrywają faktury VAT RR. Dokument ten wystawia podatnik VAT czynny, który nabywa produkty rolne od rolnika ryczałtowego. Faktura powinna zawierać PESEL, numer dowodu osobistego rolnika ryczałtowego, datę wydania oraz nazwę organu wydającego. Produkty rolne objęte są stawką 7%. Zapłata należności powinna nastąpić na rachunek bankowy w terminie 14 dni od zakupu. Jeżeli nastąpi w późniejszym okresie rolnik, podatnik VAT czynny nie ma prawa ująć wydatku w kosztach. Wyjątkiem jest przypadek, gdy sprzedający i kupujący zawarli umowę na dłuższy okres. Dodatkowo 
na dokumencie sprzedaży zamieszcza się oświadczenie dostawcy produktów rolnych:

„Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług”.

Wystawiając faktury dokumentujące sprzedaż powinno się sprawdzić czy podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Umożliwia to strona Ministerstwa Finansów. Jeżeli okaże się, że status NIP jest nieaktywny wówczas miejsce NIP-u zostawiamy puste, ponieważ jest to najprawdopodobniej osoba fizyczna bądź rolnik ryczałtowy, który posługuje się numerem PESEL, a nie NIP. Bardzo częstym błędem jest nie zachowanie ciągów numeracji dla faktur sprzedażowych, sprzedażowych korygujących oraz faktur RR. Kolejnym elementem są stawki VAT. Stawką 23% objęte są m.in.: części zamienne, olej napędowy, energia elektryczna, stawką 8% – żywiec wołowy, wieprzowy, a stawką 5% – zboże czy mleko. Przy odbiorze faktur zakupowych należy zwrócić szczególną uwagę na wszystkie dane zarówno imię, nazwisko, adres zamieszkania, jak i NIP, który jest podstawą do odliczenia podatku naliczonego. W przypadku błędów należy wstawić notę korygującą w celu korekty pomyłek. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenie podstawy opodatkowania konieczne jest wystawienie faktury korygującej. Bezwzględnym obowiązkiem jest wykazanie wartości sprzedaży w miesiącu, w którym ona wystąpiła i odprowadzenie podatku należnego do US. 

Podatnicy, mogą powrócić do zwolnienia w podatku VAT, jednak musi minąć okres 3 lat od momentu rejestracji. Niemniej jednak należy pamiętać o właściwym rozliczeniu środków trwałych, ponieważ jeżeli gospodarstwo inwestowało w sprzęt i budynki czas ten jest wydłużony.

 

kontakt1.jpg
Paulina Cholewińska
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

POWIĄZANE TEMATY:vat w rolnictwie
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO