KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Rolnicze inwestycje budowlane - ze zgłoszeniem lub bez

Opublikowano 18.03.2019 r.
Planując budowę budynku gospodarczego, warto sprawdzić, jakich formalności trzeba dopełnić w postępowaniu przed urzędem, i dowiedzieć się, kiedy będzie potrzebne pozwolenie na budowę, a kiedy zgłoszenie.


Od stycznia 2017 r. wprowadzono szereg ułatwień dotyczących prawa budowlanego, z których korzystać mogą m.in. rolnicy.

Wynikają one z przepisów ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Głównymi osiami zmian w prawie budowlanym są z jednej strony - zredukowanie niektórych obowiązków administracyjnych oraz uszczegółowienie i doprecyzowanie zagadnień, które nastręczały wątpliwości interpretacyjne, a z drugiej zapisy wspierające i usprawniające proces inwestycji budowlanej.

Budynki gospodarcze bez konieczności zgłoszenia


Każdy, kto budował budynek gospodarczy, wie, że uzyskanie pozwolenia na budowę wiąże się nierozerwalnie ze skomplikowaną procedurą administracyjną, a skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów wymaga przede wszystkim czasu, mierzonego nawet w kilku miesiącach. Jednak na przestrzeni kilku lat widoczna była tendencja do zmian i odchodzenia od tak wygórowanych wymagań w stosunku do budynków gospodarczych o powierzchni do 35 m2, czego efektem jest wdrożenie ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. 
Zmiany, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., wprowadziły zwolnienia niektórych robót budowlanych nie tylko z pozwolenia na budowę, ale też z samego zgłoszenia. Dotyczy to budynków gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej już działki siedliskowej.

Pod tym pojęciem rozumiemy parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2 przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m oraz suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2. Przed 1 stycznia 2017 r. wykonanie takich robót budowlanych wymagało zgłoszenia.

 

Które budynki gospodarcze wymagają zgłoszenia?


Wolnostojące budynki gospodarcze o powierzchni do 35 m2 w istniejącej zabudowie zagrodowej nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. Zgłoszenie jest potrzebne w przypadku budynków gospodarczych i garaży o powierzchni do 35 m2, ale na działkach innych niż w zabudowie zagrodowej oraz na działkach niezabudowanych, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. 


Wiaty o powierzchni do 50 m2 nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia na działkach zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Na działkach niezabudowanych na zgłoszenie można wybudować wiatę o powierzchni do 35 m2.

 

Zgłoszenie - krótszy termin wniesienia sprzeciwu


Zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy budynku gospodarczego - w wydziale architektury i budownictwa starostwa powiatowego - może dokonać osoba, która posiada prawo do dysponowania nieruchomością. Aby rozpocząć inwestycję budowlaną, nie trzeba być właścicielem nieruchomości. Inwestorem może zostać dzierżawca, lecz stosowne zapisy odnośnie nieruchomości musza znaleźć się w umowie dzierżawy. W zgłoszeniu należy wskazać rodzaj, zakres i sposób wykonania robót, termin ich rozpoczęcia oraz dołączyć mapę sytuacyjno-wysokościową ze wskazaniem miejsca usytuowania robót. 


Zgodnie z nowelizacją ustawy o prawie budowlanym, starostwo powiatowe ma 21 dni na wyrażenie ewentualnego sprzeciwu. Skrócenie terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszeń budowy z 30 do 21 dni służy przyspieszeniu rozpoczęcia procesu inwestycyjnego w zakresie inwestycji na podstawie zgłoszenia. Organ administracji architektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw w drodze decyzji. Jeśli tego nie dokona, to po upływie tego terminu można rozpoczynać budowę, a osoby które chcą mieć formalne potwierdzenie, mogą otrzymać stosowne zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych.

 

Silosy na materiały sypkie

Następnym ułatwieniem w zmienionym prawie budowlanym jest zmiana dotycząca wielkości silosów na materiały sypkie (np. zboża, pasze, otręby), które nie wymagają wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na zgłoszenie robót budowlanych można wznieść teraz silosy, które mogą mieć do 30 m3 pojemności i do 7 m wysokości. W przypadku większych, trzeba przejść przez całą procedurę administracyjną, związaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

 

Duże ułatwienie

Znowelizowane prawo budowlane w zasadzie dotyczy mniejszych gospodarstw rolnych, ale z pewnością jest to i tak duże ułatwienie dla rolników, którzy decydują się na mniejsze budynki gospodarcze, które teraz mogą wznosić bez pozwolenia. Ograniczanie administracyjnych formalności jest zawsze dobrym elementem obowiązującego prawa, gdyż szybciej można przystąpić do konkretnego działania inwestycyjnego. 

 

 

kontakt1.jpg
Paweł Kopiński
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. LODR prowadzi doradztwo rolnicze obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.Realizacja zadań uwzględnia kierunki rozwoju wyznaczone w regionalnych i lokalnych programach rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, ustalonych przez właściwe organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO