KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Kiedy musisz mieć pozwolenie na budowę?

Opublikowano 10.04.2019 r.
Zgodnie z zasadami, roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ust 1. ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Prawo budowlane zawiera jednak katalog inwestycji, które można realizować na podstawie zgłoszenia albo w ogóle bez informowania organów administracji architektoniczno-budowlanej. Zatem kiedy zgłaszać, a kiedy nie? Sprawdź!
 
Należy również pamiętać, że w niektórych sytuacjach będziemy musieli wystąpić o pozwolenie na budowę niezależnie od prowadzonego przedsięwzięcia.
Jest ono wymagane w przypadku:
przedsięwzięć, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59. ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
robót budowlanych wykonywanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków. 
 
W przypadkach tych przed wystąpieniem o pozwolenie budowlane trzeba zwrócić się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub o pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków. Właściwy organ stwierdza czy dany podmiot ma obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływań na środowisko. Jest nim na ogół wójt, burmistrz, prezydent miasta; starosta – w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów; dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w przypadku zmiany lasu – stanowiącego własność skarbu państwa – na użytek rolny; regionalny dyrektor ochrony środowiska – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, np.: dróg, zmiany lasu niestanowiącego własności skarbu państwa na użytek rolny, przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych itd.
 
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych: 
1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; zaliczamy do nich, m.in.: chów lub hodowlę zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP); przy czym za liczbę DJP przyjmuje się maksymalną możliwą obsadę inwentarza (współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na DJP są określone w załączniku do rozporządzenia)
2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, czyli chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 60 DJP inwentarza oraz chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 40 DJP inwentarza, jeżeli działalność ta prowadzona będzie:
a) w odległości mniejszej niż 100 m od następujących terenów w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków: mieszkaniowych, innych zabudowanych z wyłączeniem cmentarzy i grzebowisk dla zwierząt, zurbanizowanych niezabudowanych, rekreacyjno-wypoczynkowych z wyłączeniem kurhanów, pomników przyrody oraz terenów zieleni nieurządzonej niezaliczonej do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych; nie uwzględnia się nieruchomości gospodarstwa, na którego terenie chów lub hodowla będą prowadzone
b) na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy.
 
W wypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko potrzebne jest zawsze sporządzenie oceny oddziaływań na środowisko. Natomiast w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko organ właściwy do wydania decyzji może stwierdzić w ramach postępowania:
1. brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – co skutkuje zawiadomieniem o zakończeniu postępowania oraz wydaniem Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2. konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – co skutkuje wydłużeniem całej procedury uzyskania decyzji środowiskowej i koniecznością sporządzenia pełnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
W tym drugim przypadku organ określa zakres wymaganego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz jednocześnie zawiesza postępowanie do czasu jego złożenia. Maksymalny czas, jaki ma inwestor na złożenie raportu to 3 lata.
 
Składając wniosek o uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy pamiętać o:
w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 – Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia
w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – o Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia
poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
mapie w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej
wypisie z rejestru gruntów lub innym dokumencie, wydanym przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalającym na ustalenie stron postępowania, zawierającym co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmującym przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, a także obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (chyba że, np. liczba stron w postępowaniu o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, wówczas dokument nie jest wymagany)
dowodzie wpłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej wynosi 205 zł.
 
Tabela: Inwestycje nie wymagające pozwolenia
 

Rodzaj obiektu

Budowa rozbudowa nadbudowa

Przebudowa

Remont

obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

brak procedury

brak procedury

brak procedury

1) parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy

do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m

2) suszarnie kontenerowe o powierzchni zabudowy do 21 m2

obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

zgłoszenie

zgłoszenie

brak procedury

1) płyty do składowania obornika

2) szczelne zbiorniki na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3

3) naziemne silosy na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m

 

 

 
Bartłomiej Pijewski
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
 
 

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach realizuje na obszarach wiejskich województwa łódzkiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

 

POWIĄZANE TEMATY:pozwolenie na budowę
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO