KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
18 listopada 2019

Bezpieczne przechowywanie środków ochrony roślin

Środki ochrony roślin należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach w taki sposób, aby nie miały kontaktu z żywnością, napojami lub paszą. Aby nie zostały przypadkowo spożyte lub przeznaczone do żywienia zwierząt oraz nie były dostępne dla dzieci i osób trzecich.

Podczas przechowywania środków ochrony roślin należy wyeliminować ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych (w rozumieniu przepisów Prawa Wodnego oraz gruntu).

Pomieszczenia, w których magazynowane są środki ochrony roślin, powinny być położone w odległości co najmniej 20 m od studni oraz zbiorników i cieków wodnych, na utwardzonej powierzchni z betonu szczelnego lub innych trwałych i nieprzepuszczalnych materiałów izolacyjnych. 

Czytaj etykiety

Pozostałe warunki przechowywania preparatów są opisane na etykietach każdego środka, a najważniejszą kwestią jest temperatura i wilgotność. Większość środków ochrony roślin należy przechowywać w temperaturze od 0 °C do 30 °C (niektóre od 5 °C do 25 °C), oraz w odpowiedniej wilgotności, aby nie doprowadzić do zmiany ich właściwości fizycznych, np. zbrylania się preparatów. 

Aktem prawnym regulującym przechowywanie środków ochrony roślin w Polsce jest Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 roku, w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin.

Zamykaj na klucz

Jeśli zużywamy środki ochrony roślin na bieżąco, a tylko niekiedy zachodzi potrzeba przechowania ich niewielkich ilości, to można je umieścić w zamykanej na klucz szafie lub skrzyni. 
Powinny być one wykonane z nienasiąkliwego, ognioodpornego materiału oraz posiadać stabilne dno (np. metalowa szafa).

Odpowiednie oznaczenia 

Miejsce gromadzenia środków ochrony roślin musi być odpowiednio oznakowane. Na drzwiach szafy należy umieścić napis „środki ochrony roślin”, natomiast na drzwiach wejściowych do magazynu „Uwaga, środki ochrony roślin, nieupoważnionym wstęp wzbroniony”. 

Osobne pomieszczenie

Jeśli chcemy przechowywać większe ilości środków, należy przeznaczyć na ten cel osobne pomieszczenie zamykane na klucz lub kłódkę, oznaczone piktogramami ostrzegającymi przed substancjami szkodliwymi i toksycznymi. 

Wewnątrz, w widocznym miejscu powinna być umieszczona instrukcja bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin i wykaz telefonów alarmowych. Dostęp do magazynu mogą mieć tylko osoby upoważnione i odpowiednio przeszkolone. 

Termin ważności 

Ze względu na ograniczoną trwałość preparatów, nie powinno się ich przechowywać dłużej niż rok. Duża ilość magazynowanych środków stwarza większe niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska w przypadku nieoczekiwanej awarii. 

Największe jest zagrożenie związane z pożarem i powodzią. Niebezpieczne substancje mogą się wtedy rozprzestrzeniać w niekontrolowany sposób. Aby uniknąć takich sytuacji, posadzka magazynu powinna mieć gładką i nienasiąkliwą powierzchnię, łatwą do utrzymania w czystości. 

Górą proszek, dołem płyn

Wewnątrz preparaty ustawiamy na metalowych regałach, pozbawionych ostrych krawędzi, aby nie uszkodziły opakowań. Na wyższych półkach ustawiamy granulaty i proszki, a na niższych substancje płynne, emulsje i zawiesiny. W magazynie wyznaczamy miejsce na zużyte opakowania, które dodatkowo umieszczamy w foliowych workach. 

Ważnym elementem magazynu jest wentylacja i system odpływowy. W mniejszych pomieszczeniach wystarczy dobrze działająca wentylacja grawitacyjna. Większe pomieszczenia wyposażamy w wentylację mechaniczną, wymuszoną, tak aby można było ją uruchomić z zewnątrz i od wewnątrz magazynu. Musi ona zapewniać co najmniej 10-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny. Optymalny będzie zamknięty system odpływowy. Kratka ściekowa z magazynu nie powinna być połączona z systemem kanalizacji. Najlepiej jeśli będzie miała oddzielny zamknięty zbiornik na płynne odpady chemiczne.

Magazyn z lampą

Magazyn do składowania środków ochrony roślin powinien posiadać sztuczne oświetlenie, natomiast jeśli jest w nim okno, to zakładamy przydymione szyby, aby chronić środki przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Nieodzownym elementem jest odzież ochronna oraz apteczka pierwszej pomocy. Pamiętajmy również o miejscu na akcesoria, jak szczotka, szufelka czy trociny na wypadek rozlania czy rozsypania preparatów chemicznych. 

Większość tych zaleceń nie jest zawarta w aktach prawnych, a jedynie zalecana przez ekspertów z dziedziny ochrony roślin w poradnikach. Stosowanie tych wytycznych na pewno pozwoli uniknąć kar w wypadku kontroli. 

Stosując i magazynując środki ochrony roślin należy szczegółowo zapoznać się z etykietą, ponieważ tam zawarte są informacje o tym, jak składować poszczególne preparaty. 

 

kontakt1.jpg
Ewa Krzyżanowska-Nowak
Artykuł opracowany we współpracy z Dolnolšskim Orodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

REKLAMA

Redakcja

tel: 54 235 52 61

kontakt@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione