KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
31 maja 2019

Czy należny Ci się ulga na zakup kasy fiskalnej?

Coraz więcej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jest zobowiązanych do ewidencjonowania sprzedaży towarów lub świadczonych usług przy użyciu kas rejestrujących. A z ulgą na zakup kasy fiskalnej? 

Konieczność rejestrowania sprzedaży na kasach fiskalnych wynika z obowiązku ustawowego, a w szczególności kiedy sprzedaż dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przekroczy w poprzednim roku podatkowym kwotę 20 000 złotych. Przy czym należy również pamiętać, że do wspomnianego limitu nie wliczamy sprzedaży wartości środka trwałego.

Zakup kasy fiskalnej, bądź jej wymiana na nowy model powoduje znaczne koszty w prowadzonej działalności gospodarczej, jak również szereg formalności do spełnienia. Pierwszym z nich jest złożenie zawiadomienia, w którym określa się liczbę kas oraz miejsce ich użytkowania do naczelnika właściwego urzędu skarbowego o zamiarze prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy (wzór takiego zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących). 

Kolejny etap to dokonanie fiskalizacji kasy, która wykonywana jest przez serwisanta z równoczesnym wpisaniem numeru identyfikacji podatkowej – NIP do pamięci kasy. Czynność ta jest potwierdzona wydrukiem raportu fiskalnego dobowego, który następnie należy umieścić w książce kasy fiskalnej.

Trzeci etap przed rozpoczęciem ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej to złożenie w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy do właściwego urzędu skarbowego zgłoszenia danych dotyczących kasy w celu otrzymania numeru ewidencyjnego (wzór zgłoszenia stanowi załącznik do wspomnianego wcześniej rozporządzenia).

Ulga na zakup kasy fiskalnej

W niezliczonej ilości kosztów, jakie niesie za sobą prowadzenie działalności gospodarczej Minister Finansów wyszedł naprzeciw przedsiębiorcom i przewidział ulgę na zakup pierwszej kasy fiskalnej – jej warunki zostały szczegółowo określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Przedmiotowa ulga polega na tym, że podatnicy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach mogą odliczyć od podatku kwotę wydatkowaną na zakup pierwszej kasy rejestrującej zgłoszonej na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu netto, jednak nie więcej niż 700 zł.

Powyższe odliczenie może być dokonane w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie sprzedaży lub za okresy następujące po tym terminie – co ważne odliczenia nie można dokonać wcześniej.
Ponadto korzystanie z takiego odliczenia jest możliwe pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek. W przypadku kiedy kwota podatku należnego jest większa od kwoty podatku naliczonego można pomniejszyć kwotę zobowiązania wobec urzędu skarbowego o kwotę odliczenia z zakupu pierwszej kasy rejestrującej, o ile nie przewyższa ona zobowiązania podatkowego.

Natomiast w sytuacji, kiedy występuje nadwyżka podatku naliczonego nad należnym odliczenia dokonujemy w danym okresie w kwotach nieprzekraczających: 
- 25% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu netto, lecz nie więcej niż 175 zł – jeżeli podatnik rozlicza się miesięcznie na deklaracjach VAT-7 w czterech kolejnych deklaracjach, lub
- 50% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu netto, lecz nie więcej niż 350 zł – jeżeli podatnik rozlicza się kwartalnie na deklaracjach VAT-7K w dwóch kolejnych deklaracjach.

Jednakże w przypadku, kiedy podatnik naruszy którąkolwiek z przesłanek warunkujących przyznanie korzystania z odliczenia, będzie zobowiązany odliczoną kwotę zwrócić do urzędu skarbowego wraz z odsetkami.

Dodatkowo, jeżeli w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania na kasie rejestrującej podatnik zaprzestanie prowadzenia działalności, nastąpi otwarcie likwidacji, zostanie ogłoszona upadłość bądź kiedy nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu, a następca nie będzie dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych czy rolników ryczałtowych i nie będzie korzystał z ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących – to odliczoną kwotę na zakup pierwszej kasy rejestrującej również należy zwrócić do urzędu skarbowego.

 

Źródła: Ustawa z dnia 11 maca 2014 r. o podatku od towarów i usług
Rozporządzenie z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

 

 

kontakt1.jpg
Ewa Stodolna
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione