KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
4 czerwca 2019

Zwrot kosztów kontroli dla gospodarstw ekologicznych

Rosnące zainteresowanie i wysokie wymagania konsumentów prowadzą do zwiększania produkcji żywności w ramach systemów jakości. Żywność wytwarzana w tych systemach jakości, spełnia wiele wymagań i standardów, co gwarantuje unikalną jakość produktu. Udział w certyfikacji gospodarstwa wiąże się z kosztami, dlatego uruchomiono wsparcie dla rolników ekologicznych, polegające na zwrocie kosztów po przystąpieniu do systemu jakości. 

Beneficjent ma do wyboru dwie możliwości, aby skorzystać ze wsparcia i uzyskać zwrot kosztów kontroli gospodarstwa. Pierwszą opcją jest przystąpienie do Działania „Rolnictwo ekologiczne” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, należy wówczas zaznaczyć odpowiedni checkbox na wniosku o jednolitą płatność obszarową, ubiegając się tym samym o refundację kosztów transakcyjnych z tytułu kontroli gospodarstwa. Drugą z możliwości jest skorzystanie z Działania 3. „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, a dokładnie z poddziałania 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”.

Beneficjentem, który może skorzystać ze wsparcia w ramach poddziałania 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” jest rolnik aktywny zawodowo, który:

  •  posiada co najmniej 1 ha użytków rolnych;
  •  posiada numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności prowadzonym przez ARiMR;
  •  nie korzystał lub nie korzysta ze wsparcia w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego PROW 2007–2013;
  •  otrzymał jednolitą płatność obszarową w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za rok, w którym składany jest wniosek, albo za rok poprzedzający złożenie wniosku oraz złoży oświadczenie, że będzie ubiegał się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, a także za kolejne lata, w których zostanie objęty pomocą.

Pomoc przyznawana jest wnioskodawcy, który wytwarza produkty rolne lub środki spożywcze przeznaczone do spożycia przez ludzi w ramach systemu jakości – rolnictwo ekologiczne, a także nie uzyskał wsparcia na dofinansowanie kosztów transakcyjnych ze środków działania „Rolnictwo ekologiczne”.

Koszty kwalifikowalne obejmują koszt kontroli i uzyskania certyfikatu, w tym badań i analiz wykonanych w związku z kontrolą, po przeprowadzeniu której wydaje się certyfikat lub świadectwo jakości, potwierdzające zgodność procesu produkcji produktu ze specyfikacją. Pomoc ma formę refundacji, gdzie okres wsparcia wynika z różnicy, wyrażonej w latach, pomiędzy datą złożenia wniosku o przyznanie pomocy a datą przystąpienia do systemu jakości – wynosi zatem odpowiednio 5, 4 bądź 3 lata.

Wsparcie udzielane jest dwuetapowo. Pierwszym etapem jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy. Do tego wniosku należy dołączyć podstawowe załączniki, jakimi są: pisemne potwierdzenie daty objęcia gospodarstwa wnioskodawcy systemem kontroli, wydane przez upoważnioną jednostkę certyfikującą oraz kopia umowy świadcząca o objęciu produkcji dobrowolnym ubezpieczeniem, jeżeli wnioskodawca wskazał we wniosku, że takie ubezpieczenie posiada. W chwili otrzymania pozytywnej decyzji o przyznaniu pomocy należy złożyć wniosek o płatność. Wnioski te można składać przez 5 kolejnych lat od uprawomocnienia się decyzji o przyznaniu pomocy. Ubiegając się o płatność za dany okres musi dostarczyć: kopię certyfikatu produkcji ekologicznej, ważnego co najmniej 14 dni w okresie pomocy, za który składany jest wniosek o płatność oraz dokument potwierdzający poniesione w okresie pomocy koszty – faktura z jednostki certyfikującej.

Dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Poprzednie terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 3.1 odbywały się w okresie listopad – grudzień. Wnioski składa się do dyrektora oddziału terenowego KOWR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

Przedmiotowa pomoc przyznawana jest według sumy uzyskanych punktów (od największej), na podstawie kryteriów wyboru, przy czym suma musi wynosić co najmniej 2. Dyrektor Generalny KOWR po upływie terminu składania wniosków ustala kolejność przysługiwania pomocy, a następnie podaje ją do publicznej wiadomości na stronie internetowej KOWR. Kolejno Dyrektor oddziału terenowego KOWR wydaje decyzję administracyjną w sprawie przyznania pomocy. Wnioskodawca, aby uzyskać przedmiotowe wsparcie finansowe musi złożyć kompletny wniosek o płatność do dyrektora oddziału terenowego KOWR (za dany okres). Następnie dyrektor ten, po otrzymaniu kompletnego wniosku o płatność, przyznaje płatność w drodze decyzji administracyjnej, po czym następuje wypłata środków finansowych.

 

 

kontakt1.jpg
Joanna Szczęsna  
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione