KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
30 maja 2019

Nowe zasady lokalizacji ferm hodowlanych

Warto śledzić prace legislacyjne, które próbują rozwiązać rosnący problem uciążliwości zapachowej ferm zwierzęcych, tym bardziej, że gdyby proces legislacyjny przebiegł zgodnie z zamierzeniem wnioskodawcy – ministra środowiska – ustawa weszłaby w życie już od 1 lipca 2019 r. 

Odory emitowane są przy okazji prowadzenia wielu rodzajów działalności, ale za szczególnie uciążliwe uznawane są te, związane z chowem i hodowlą trzody chlewnej, drobiu i zwierząt futerkowych. Są one przyczyną dyskomfortu w sferze fizycznej i psychicznej, który w gruncie rzeczy jest odczuciem subiektywnym, ale przy długotrwałym oddziaływaniu może realnie wpływać na zdrowie człowieka poprzez wywoływanie depresji, znużenia, podrażnienia oczu i gardła, bólów głowy czy problemów oddechowych. Uciążliwe sąsiedztwo często jest zarzewiem wielu konfliktów społecznych, prowadzi również do obniżenia wartości pobliskich nieruchomości. 

 

Jak przebiegają prace nad ustawą? 

Od 29 marca br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji dostępny jest projekt ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej.
 
Uważna lektura samego tytułu aktu prawnego pozwala zauważyć, iż dotyczy on wyłącznie „planowanych” przedsięwzięć – sytuacje zastane (obiekty wybudowane zgodnie z dotychczasowym prawem) podlegają ochronie praw nabytych. Już na wstępie definiuje się też, jakie przedsięwzięcia mogą wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej – to te związane z chowem lub hodowlą zwierząt o obsadzie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych (DJP).
 
Dla jasności, DJP – to umowna jednostka liczebności zwierząt gospodarskich odpowiadająca zwierzęciu o masie ciała 500 kg. Na 210 DJP może się składać, np.: 210 krów lub 1500 tuczników albo 600 macior czy też 52.500 kur liczonych wg stanu średniorocznego.
 
Ustawa określa minimalne odległości usytuowania tych przedsięwzięć od budynków mieszkalnych albo od innych budynków o funkcji mieszkaniowej, budynków użyteczności publicznej, szpitali, gospodarstw agroturystycznych, granic uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej, parków narodowych i ich otulin.
 

Odległość ta ma być wyznaczana wg zasady:

 
  • dla obiektów o obsadzie powyżej 210 DJP i mniejszej od 500 DJP – minimalna odległość równa się liczbie DJP wyrażonej w metrach
  • dla obiektów o obsadzie większej niż 500 DJP – minimalna odległość równa się 500 m
 
Przy czym przy obliczaniu obsady należy brać łączną liczbę DJP dla obiektów już istniejących i tych planowanych.
Oczywiste jest, że zasadzie tej nie podlegają budynki mieszkalne znajdujące się na terenie gospodarstwa, które taką inwestycję zamierza zrealizować. 
 
Ustawa daje możliwość zlokalizowania obiektów niosących ryzyko powstania uciążliwości zapachowej od innych budynków mieszkalnych w mniejszej niż wyznaczona wg opisanej zasady odległości, pod warunkiem jednak, że właściciele nieruchomości, na których te budynki mieszkalne się znajdują, wyrażą na to zgodę. Dodatkowo, zgoda musi mieć formę aktu notarialnego z wpisem do księgi wieczystej.
 
Materia tej regulacji prawnej jest na tyle skomplikowana, że nie próbuje się jej rozwiązywać za pomocą ustanowienia standardów zapachowej jakości powietrza – tego nie udało się wprowadzić w żadnym kraju Unii Europejskiej. Zresztą, jak już wspomniano, odczucie uciążliwości zapachowej jest bardzo subiektywne. W zamian za to uciążliwość sąsiedztwa fermy zwierzęcej próbuje się ograniczyć poprzez odsunięcie jej od siedzib ludzkich.
 
Minimalna odległość, o której mowa, ma być mierzona jako najkrótszy odcinek pomiędzy rzutem poziomym planowanego budynku inwentarskiego a rzutem poziomym budynku mieszkalnego lub granicy obszaru chronionego – to w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zaś kiedy taki plan istnieje, bierze się odległość między liniami rozgraniczającymi tereny budownictwa inwentarskiego i tereny przeznaczone pod funkcję mieszkaniową. 
 
Niniejsze doniesienie jest oparte o projekt ustawy. Zaproponowane rozwiązania w toku konsultacji i prac legislacyjnych mogą jeszcze ulec zmianie. Ponieważ dotyczą one wszystkich zainteresowanych stron, zarówno producentów rolnych, jak i innych mieszkańców obszarów wiejskich, poinformujemy Będziemy Was informować o końcowych rozwiązaniach ustawy.
 
kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione