KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • ODR Bratoszewice
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • województwo łódzkie
 • Partner serwisu Województwo Podlaskie
 • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Ruszył nabór wniosków na tzw. małą restrukturyzację

Opublikowano 04.06.2019 r.
ARiMR przyjmuje wnioski na "Restrukturyzację małych gospodarstw" finansowaną z PROW 2014-2020. Sprawdź szczegóły. Zobacz, czy możesz ubiegać się o wsparcie!

Od 31 maja do 29 czerwca 2019 r. ARiMR przyjmuje wnioski na "Restrukturyzację małych gospodarstw".

Wniosek o pomoc - TUTAJ

W tegorocznym naborze wniosków wprowadzono zmiany, m.in.  

 •     zniesiono wymóg podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników przez określony czas przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy,
 •     wprowadzono kryterium dochodowości lub przychodowości, które będzie wskazywało, iż wnioskodawca prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych,
 •     podwyższono górny próg wyjściowy wielkości ekonomicznej do poziomu poniżej 13 tys. euro, przy zachowaniu wymogu osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej w okresie docelowym 10 tys. euro i – w każdym przypadku – o co najmniej 20% w stosunku do wartości wyjściowej,
 •     złagodzono wymóg dotyczący struktury własnościowej gospodarstwa rolnego w okresie docelowym.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC I JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ?

Premia w ramach operacji typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" może być przyznana rolnikowi, który m.in.:

 •     jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:

       - gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha użytków rolnych, tj. gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub
       - nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. euro;

 •     jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku;
 •     przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do jego realizacji;
 •     w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb. Uznaje się, że rolnik prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych, jeżeli:

       - działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych;
        jego:

          -  dochody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% jego wszystkich dochodów lub
          -  przychody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% wszystkich jego przychodów.

FORMA I WYSOKOŚć POMOCY

Rolnik, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł premii. Będzie ona wypłacana w dwóch ratach:

    I rata: 80% pomocy (tj. 48 tys. zł) - po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy,
    II rata: 20% pomocy (tj. 12 tys. zł) - po poprawnej realizacji biznesplanu.  

PRZEZNACZENIE POMOCY

Pomoc może być przyznana na wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 80% kwoty pomocy.

W ramach inwestycji w środki trwałe rolnik może przeznaczyć premię m.in. na:

 •     zakup nowych maszyn, urządzeń i wyposażenia,
 •     budowę, przebudowę lub remont budynków i budowli służących produkcji rolniczej,
 •     zakup gruntów rolnych, zakup stada podstawowego zwierząt, założenie sadów i plantacji wieloletnich.

Szczegółowe informacje znajdziesz TUTAJ

Źródło: ARiMR

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

POWIĄZANE TEMATY:mała restrukturyzacja
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO