KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
6 lipca 2018

Ubój zwierząt w gospodarstwie. Czy łamiesz przepisy?

Na terenie gospodarstwa, na użytek własny, można dokonywać uboju owiec, kóz, trzody chlewnej, drobiu, zajęczaków w dowolnym wieku oraz cieląt do 6 miesiąca życia. Zapraszamy do poznania zasad prawnych uboju. 

Ubojowi na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa poddaje się zwierzęta zdrowe, które nie pochodzą z gospodarstwa lub obszaru podlegającego ograniczeniom, nakazom lub zakazom. Zakazy te mające zastosowanie do danych zwierząt zostały wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 oraz z 2015 r. poz. 266 i 470).

Ubój na terenie gospodarstwa

Dopuszcza się ubój na terenie gospodarstwa, w celu produkcji mięsa, świń utrzymywanych w gospodarstwie podlegającym ograniczeniom, nakazom lub zakazom, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa trzeciego, graniczących z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunkiem jest, aby były one utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem, a ponadto musza zostać spełnione następujące warunki : 

  • świnie te zostaną poddane badaniu przedubojowemu, przeprowadzonemu w sposób określony w części A rozdziału IV sekcji IV załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi,
  • mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu, w tym badaniu na obecność włośni oraz badaniu w kierunku afrykańskiego pomoru świń.

Nadzór nad tego typu działalnością sprawuje Inspekcja Weterynaryjna. Uboju na użytek własny można dokonać na terenie gospodarstwa, w którym zwierzęta były utrzymywane. Wtedy powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia uboju, powiadamia właściciel zwierząt. Jeśli ubój jest dokonywany w gospodarstwie innym niż to, w którym zwierzęta były utrzymywane, powiadamia o tym podmiot prowadzący to gospodarstwo.

Ubój cieląt, owiec i kóz

Posiadacz cieląt, owiec i kóz na co najmniej 24 godziny przed ubojem ma obowiązek przekazać powiatowemu lekarzowi weterynarii powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju według wzoru (znajdującego się poniżej) zawartego w rozporządzeniu w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny. 

Powiadomienie powinno zawierać:

  • dane dotyczące posiadacza zwierzęcia,
  • dane dotyczące ubijanych zwierząt, 
  • informację o zgłoszeniu mięsa do badania poubojowego (badanie poubojowe tych zwierząt nie jest obowiązkowe), oświadczenie o zagospodarowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka pochodzącego od ubijanych zwierząt.
 
Materiał szczególnego ryzyka (SRM) stanowią:
  • u cieląt – migdałki, ostatni czterometrowy odcinek jelita cienkiego, jelito ślepe i krezka,
  • u owiec i kóz – śledziona i jelito kręte.
Wraz z pozyskanym materiałem należy przekazać handlowy dokument dla ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii: 1, 2 i 3.


 

 

 

kontakt1.jpg
Jan Burblis
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu realizuje na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Musisz być zalogowany aby dodać swój komentarz
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione