KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
14 czerwca 2019

Rolnik w Izbie - przed nami wybory do Izb Rolniczych

Zadaniem samorządu rolniczego jest rozwiązywanie problemów rolnictwa i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim podmiotów. Działalność samorządu reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 1995 o izbach rolniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1027). Wybory  do Izb Rolniczych zaplanowano na niedzielę 28 lipca.

Członkami samorządu rolniczego są ‒ z mocy prawa ‒ osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego, osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe. Wyrażenie „z mocy prawa” oznacza, że każdy rolnik jest członkiem samorządu, czyli nie ma potrzeby składania pisemnych deklaracji lub podejmowania przez samorząd decyzji o przyjęciu do samorządu. 

Jednostkami organizacyjnymi samorządu rolniczego są izby rolnicze. Terenem działania danej izby jest obszar województwa. Członkami izb mogą być członkowie samorządu, którzy płacą podatek na terenie działania izby albo są członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych, mających siedzibę na terenie działania izby. 

Z osobowością

Izby mają osobowość prawną, co oznacza, że we własnym imieniu i na własny rachunek mogą nabywać prawa (własność i inne prawa rzeczowe) oraz zaciągać zobowiązania. Izby rolnicze działają poprzez swoje organy, którymi są walne zgromadzenie, komisja rewizyjna, zarząd oraz rady powiatowe izby. Najwyższym organem izby jest walne zgromadzenie, którego kadencja trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Zgromadzenie decyduje m.in. o uchwaleniu statutu, budżetu oraz o wyborze członków zarządu (w głosowaniu tajnym). 

Większością głosów

Uchwały walnego zgromadzenia zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. Statut izby lub jego zmiana są uchwalane większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zgromadzenia. Komisja rewizyjna składa się z 5 osób wybranych spośród członków walnego zgromadzenia, a do jej zadań należy m.in. kontrola wykonywania uchwał walnego zgromadzenia i kontrola działalności finansowej izby. Zarząd jest wybierany spośród członków walnego zgromadzenia izby. W skład zarządu wchodzą: prezes, wiceprezes i trzej członkowie. Zarząd jest wybierany na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego walnego zgromadzenia, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia wyborów. Działa do czasu wyboru nowego zarządu. 

Rada powiatowa

Rada powiatowa izby działa na obszarze powiatu. Pracami rady powiatowej izby kieruje jej przewodniczący. Do zadań rady powiatowej izby należy m.in. sporządzanie analiz i opinii, przedstawianie wniosków oraz dokonywanie ocen z zakresu rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych i ich przedstawianie zarządowi izby oraz wydawanie opinii w sprawach zgłoszonych przez zarząd lub walne zgromadzenie izby.

Członkowie walnego zgromadzenia są wybierani spośród członków izby w wyborach pośrednich, dwustopniowych, w głosowaniu tajnym. W okręgu wyborczym obejmującym obszar jednej gminy, wybiera się członków rady powiatowej izby. W okręgu wyborczym, w którym powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha, wybiera się jednego członka tej rady, a w okręgu wyborczym, w którym powierzchnia użytków rolnych przekracza 4 tys. ha – dwóch członków tej rady. Na pierwszym posiedzeniu rada powiatowa izby wybiera spośród swoich członków przewodniczącego oraz delegata na walne zgromadzenie (większością głosów) i niezwłocznie zgłasza ich wybór ustępującemu zarządowi izby rolniczej. 

Poparcie pięćdziesięciu

W przypadku, gdy w tym głosowaniu największą liczbę głosów otrzymało dwóch lub więcej kandydatów, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez radę powiatową izby. Przewodniczący oraz delegat wchodzą w skład walnego zgromadzenia izby.

Prawo zgłaszania kandydatów w wyborach do rady powiatowej izby przysługuje członkom izby. Zgłoszenie kandydatury wymaga poparcia co najmniej 50 członków danej izby, posiadających prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym. W okręgu wyborczym, w którym liczba członków danej izby wynosi mniej niż 50, zgłoszenie kandydatury wymaga poparcia co najmniej 10% członków izby posiadających czynne prawo wyborcze w tym okręgu. Poparcia można udzielić więcej niż jednemu kandydatowi, a wycofanie udzielonego poparcia jest nieskuteczne.

Spis uprawnionych

Spis uprawnionych do udziału w głosowaniu sporządza się we właściwym urzędzie gminy.  Jest on udostępniany zainteresowanym do wglądu w siedzibie urzędu gminy najpóźniej  w 14. dniu przed dniem wyborów. Każdy może wnieść zażalenie w sprawie nieprawidłowości spisu. Organ, który sporządził spis, rozpatruje zażalenie w ciągu 3 dni od daty jego wniesienia i wydaje decyzję w sprawie. Od decyzji nieuwzględniającej zażalenia przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu rejonowego, za pośrednictwem organu sporządzającego spis, w ciągu  3 dni. Sąd rozpoznaje skargę w terminie 3 dni. Postanowienie sądu jest ostateczne, bez możliwości jego dalszego zaskarżenia.

Pierwsze posiedzenie nowo wybranego walnego zgromadzenia zwołuje ustępujący zarząd, nie później niż w terminie 42 dni od dnia wyborów do rad powiatowych izby.

 

kontakt1.jpg
radca prawny Jarosław Krzan
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu realizuje na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione