KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
 • Partner serwisu Województwo Podlaskie
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - jakie zmiany w programie?

Opublikowano 13.07.2019 r.
We wrześniu tego roku przewidziany jest kolejny nabór wniosków z działania Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Jak wynika z projektu zmieniającego dotychczasowe rozporządzenie, szykują się istotne zmiany, w kryteriach dostępu do tego programu.

Najważniejsze zmiany w 2019 roku

We wrześniu tego roku przewidziany jest kolejny nabór wniosków z działania Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Jak wynika z projektu zmieniającego dotychczasowe rozporządzenie, szykują się istotne zmiany, w kryteriach dostępu do tego programu.

Takie są propozycje zmian:

1. Podwyższenie kwoty premii ze 100 tys. złotych do:

 • 150 tys. zł za utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy (w tym samozatrudnienie)
 • 200 tys. zł za utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy
 • 250 tys. zł za utworzenie 3 i więcej miejsc pracy.
   

2. Umożliwienie ubiegania się o pomoc rolnikom i ich domownikom, którzy prowadzą jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą, na operacje związane z nieprowadzonym wcześniej rodzajem działalności pozarolniczej.

3. Umożliwienie wnioskowania o pomoc domownikom rolnika w przypadku, gdy domownicy nie występują o płatności do gruntów rolnych, a płatności te zostały przyznane do gospodarstw, w których pracują.

4. Umożliwienie skorzystania z tzw. ulgi na start; zapewni to zmiana terminu składania obowiązkowego zaświadczenia z ZUS o okresie podlegania ubezpieczeniom społecznym; do tej pory takie zaświadczenie należało dołączyć do wniosku o wypłatę I raty pomocy, po zmianach takie zaświadczenie trzeba będzie dołączyć dopiero do wniosku o wypłatę II raty pomocy; ulga na start polega na tym, że przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenie lub zakończenia nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej; przy czym w okresie korzystania z tej ulgi obowiązkowe jest opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

5. Wprowadzenie zmian w punktacji związanych z utworzeniem miejsc pracy: jeżeli biznesplan przewiduje – uwzględniając osobę fizyczną ubiegającą się o pomoc, która podejmuje we własnym imieniu działalność gospodarczą – utworzenie: a) co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy – przyznaje się 5 punktów b) co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy – przyznaje się 6 punktów c) co najmniej 3 miejsc pracy – przyznaje się 7 punktów.

6. Skrócenie czasu utrzymania miejsc pracy z 3 do 2 lat od wypłaty II raty pomocy.

7. Zmiany dotyczące kodów PKD:
a) dodanie kodu PKD 47.76.Z. „Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach”
b) likwidacja kodu PKD 68.20.Z. „Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi”

Źródło: projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”.

 

 
Małgorzata Ziółkowska 
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO