KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Koła Gospodyń Wiejskich w obliczu nowych przepisów

Opublikowano 02.07.2019 r.
Koło gospodyń wiejskich jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich. Definicję tę wskazuje ustawa z 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich.


Każde koło musi być wpisane do rejestru, który prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W tym momencie nabywa osobowość prawną, dzięki czemu może korzystać z różnych form dofinansowania ze środków unijnych czy budżetu państwa.

Wiąże się to również z koniecznością składania zeznania podatkowego CIT-8.

Ważny dla członkiń kół jest fakt, że powstałe po 28 listopada 2018 r. koła gospodyń wiejskich mogą skorzystać z prawa do wydłużenia roku podatkowego przewidzianego w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Tak więc, pierwszy rok podatkowy takiego podmiotu może zakończyć się 31 grudnia 2019 r., a co za tym idzie, termin złożenia zeznania podatkowego CIT-8 i CIT-8/O oraz zapłaty należnego podatku przypadnie na rok 2020 (najpóźniej do 31 marca). Nie wymaga to podejmowania żadnych działań ze strony podatnika, szczególnie informowania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o tym wyborze. 


Koła gospodyń wiejskich prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów (tzw. zeszyt) w przypadku, gdy:

 

 • osiągają przychody z:

- działalności statutowej z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji
- sprzedaży wyrobów sztuki ludowej, takiej jak rękodzieło i rzemiosło ludowe czy lokalna żywność
- sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych

 • nie mają statusu organizacji pożytku publicznego
 • w roku poprzedzającym rok podatkowy osiągnęły przychody w wysokości nie przekraczającej 100 000 zł (przepisu tego nie stosuje się w roku, w którym koło rozpoczęło działalność).


Zasady i warunki prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów określa rozporządzenie ministra finansów z 7 stycznia 2019 r.

Koło gospodyń wiejskich za pośrednictwem powiatowego biura ARiMR zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym o wyborze prowadzenia wspomnianej ewidencji w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczyna prowadzenie ewidencji. Jeśli dopiero co rozpoczęło działalność, wówczas zgłasza ten fakt w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

Co więcej, koła które prowadzą uproszczoną ewidencję nie są zobowiązane do wysyłania sprawozdania finansowego (w przeciwnym razie, zobowiązane są do 31 marca danego roku podpisać sprawozdanie i wysłać je do urzędu skarbowego najpóźniej 10 dni po zatwierdzeniu). Są również zwolnione z obowiązku sprzedaży za pomocą kas fiskalnych (nie licząc dostawy towarów i usług wymienionych w §4 ust. 1 i 2 poniższego rozporządzenia).

Szczegółowe przepisy określa rozporządzenie z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących.

KGW a sprzedaż okazjonalna
Zgodnie z art. 17 ust. 39. ustawy o CIT, wolne od podatku są dochody kół gospodyń wiejskich w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Do celów tych zalicza się, m.in.:

 • działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną na wsi
 • rozwój przedsiębiorczości kobiet
 • działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi
 • działania na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich
 • rozwój kultury ludowej
 • reprezentowanie kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej.


W ramach sprzedaży okazjonalnej, czyli na: jarmarkach, festynach, dożynkach itp., koła mogą uzyskiwać przychody ze sprzedaży produktów lokalnych, tradycyjnych wytworzonych we własnym gospodarstwie, a także z wyrobów sztuki ludowej (obrusy, serwetki, biżuteria, ozdoby itp.). Należy podkreślić, że zabroniona jest sprzedaż napojów alkoholowych (np. nalewek) o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, nie posiadających polskich znaków akcyzy. Sprzedaż alkoholu wymaga bowiem zaewidencjonowania na kasie fiskalnej.

Kosztami uzyskania przychodów mogą być:

 • koszty materiałów podstawowych lub pomocniczych, w tym materiałów do wyrobu rękodzieła, produktów do wytworzenia żywności
 • koszty najmu lub dzierżawy składników majątkowych (np. lokalu)
 • koszty związane z działalnością społeczno-wychowawczą i rozwojem kultury
 • koszty szkoleń, które poszerzają wiedzę w zakresie działalności statutowej
 • koszty związane z upowszechnianiem racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych. Z


Z kolei kosztami niestanowiącymi kosztów uzyskania przychodów są, m.in.:

 • odpisy amortyzacyjne – wydatki na nabycie gruntów, środków trwałych i ich ulepszenie oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • kary umowne i odszkodowania, np. z tytułu wad wykonanych robót i usług
 • składki na rzecz organizacji, nieobowiązkowe, np. na fundusz marketingowy
 • spłaty kredytów i odsetek • niektóre podatki, np. podatek VAT lub podatek naliczony od dokonanych zakupów – w przypadku gdy KGW jest zwolnione z podatku VAT i jest pozbawione prawa do odliczenia tego podatku.


Tak więc o tym czy dany wydatek zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, decyduje indywidualna ocena (poza wyraźnie wskazanymi w art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) pod kątem adekwatnego związku z przychodami i racjonalności działania koła. Reasumując, dochody kół gospodyń wiejskich przeznaczone na działalność statutową nie podlegają podatkowi CIT (przychód do 100 tys. zł) i VAT (zwolnienie do 200 tys. zł; do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku). Koła nie mają także obowiązku składania deklaracji podatkowych czy posiadania kasy fiskalnej.

Na koniec warto wspomnieć o działalności nierejestrowej. Działalność nierejestrowa to taka, której przychód w żadnym miesiącu nie przekracza 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Na rok 2019 limit działalności nierejestrowej wynosi 1125 zł. Drugim warunkiem, jaki należy spełnić, jest brak wykonywania działalności gospodarczej przez ostatnich 60 miesięcy. Wszelkie przepisy powyższej działalności określa Ustawa Prawo Przedsiębiorców z 6 marca 2018 r.

Wsparcie przy tworzeniu i prowadzeniu kół gospodyń wiejskich zapewniają powołani przez kierowników biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pełnomocnicy do spraw KGW. Warto skorzystać z ich pomocy, by odnaleźć się w zawiłościach przepisów prawnych.


Źródło: Ustawa z 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich
Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich

fot. redakcja

 
Edyta Borczyk
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO