KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Prawnik Radzi: wspólne konto w banku

Opublikowano 03.11.2017 r.
Wiele małżeństw posiada wspólny rachunek bankowy i zastanawia się, jakie może mieć to konsekwencje prawne, w różnych sytuacjach życiowych. Jak regulują taką sytuację przepisy prawa? 

 

Zgodnie z prawem, każdy ze współposiadaczy konta, może samodzielnie dysponować środkami finansowymi na tymże koncie.
W przypadku śmierci jednego ze współposiadaczy, po dostarczeniu aktu zgonu, bank może przekształcić konto z dotychczasowego wspólnego, na indywidualne.  W takiej sytuacji, spadkobiercom przysługiwać będzie roszczenie o zwrot środków pieniężnych osoby zmarłej. 

Innym rozwiązaniem, stosowanym przez banki, jest rozwiązanie umowy o prowadzenie rachunku bankowego. Wówczas środki zgromadzone na rachunku trafiają do depozytu, a następnie podzielone zostają zgodnie z postanowieniem sądu o nabyciu spadku przez spadkobierców.

Aktualnie niemożliwe jest złożenie dyspozycji za życia, iż po śmierci środki przypadające spadkodawcy, mają przypaść określonej osobie. Taka możliwość istnieje w przypadku konta indywidualnego.  

Zgodnie z art. 56 Prawa bankowego,

posiadacz rachunku indywidualnego, może polecić bankowi dokonanie (po swojej śmierci) wypłaty z rachunku, wskazanym przez siebie osobom. Krąg osób, które można wskazać jest zamknięty i obejmuje: małżonka, wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki) lub rodzeństwo. Środki znajdujące się na rachunku nie wchodzą w skład spadku, a więc i nie podlegają dziedziczeniu na podstawie ustawy. 

Dyspozycja może dotyczyć kilku osób, wskazanych przez posiadacza rachunku, jednak wartość przekazanych w ten sposób środków pieniężnych, nie może przekraczać dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku. Obecnie kwota ta wynosi ponad 89.000,00 zł.

Składając oświadczenie o dyspozycji na wypadek śmierci, konieczne jest określenie jej kwoty. Niezbędne jest również określenie osób wskazanych w dyspozycji z imienia i nazwiska, podanie nr PESEL, a w przypadku, gdy ujętych jest w niej kilka osób – podanie stopnia pokrewieństwa oraz kwoty przypadające na poszczególne osoby. Dyspozycja wkładem z konta może być w każdej chwili przez posiadacza zmieniona lub odwołana na piśmie. 

Bank ma obowiązek, w związku ze śmiercią posiadacza rachunku, wypłacić kwotę wydaną na jego pochówek, ze środków zgromadzonych na rachunku (pod warunkiem, że koszty pogrzebu nie zostały pokryte z innych źródeł, np. z zasiłku pogrzebowego). Jeśli zostały pokryte tylko w części, to bank dokona wypłaty jedynie różnicy, która pozostała do pokrycia tych kosztów. 

Dodatkowo należy pamiętać, że koszty pogrzebu nie mogą zostać zwrócone ze środków znajdujących się na rachunku wspólnym, jeśli jeden ze współposiadaczy nadal żyje.

 

 

kontakt1.jpg
Karolina Geilke Mediator Sądowy
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie realizuje na obszarach wiejskich województwa śląskiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO