KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
4 grudnia 2019

Zawieranie umów w prawie cywilnym - musisz to wiedzieć!

Co powinieneś wiedzieć o zawieraniu umów? 

W przepisach nie występuje precyzyjna definicja umowy handlowej. Dokonany jest tylko podział na dwa segmenty. Pierwszy z nich stanowią umowy zawierane pomiędzy firmami, czyli tzw. obrót profesjonalny oraz umowy zawierane pomiędzy firmami a klientami indywidualnymi, czyli tzw. obrót konsumencki.

Umowa jest oświadczeniem obu stron, dlatego też ważna jest nawet umowa ustna. Niemniej jednak każdą umowę należy zawierać na piśmie, aby uniknąć wzajemnego sporu. Każda umowa powinna być zgodna z przepisami prawa.

Do najważniejszych elementów umowy należą:

 • data i miejsce zawarcia umowy,
 • określenie stron,
 • treść umowy (prawa, obowiązki i zobowiązania)
 • podpisy.

Zgodnie z Art. 353 kodeksu cywilnego „Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.”

Strony więc, mają swobodę w zawieraniu umów. Nie jest narzucane z kim mogą zawrzeć umowę. Wybór kontrahenta jest dobrowolny. Występuje także swoboda w kształtowaniu treści umowy. Ze względu na rodzaj umowy określają swoje prawa i obowiązki. Również wybór formy zawarcia umowy jest dobrowolny. Jednak należy pamiętać o wyjątkach, jakim jest chociażby przeniesienie własności nieruchomości, gdzie umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Granice swobody umów wyznaczają przepisy prawa cywilnego oraz Konstytucji, prawa karnego, administracyjnego czy prawa pracy.

Cechą charakterystyczną obrotu gospodarczego jest występowanie pewnych grup umów, które są ze sobą powiązane. Nie wszystkie umowy można skwalifikować według ustawowego podziału, stąd można podzielić je na nazwane oraz nienazwane. Umowy nazwane to takie, które są określone w Kodeksie cywilnym lub w przepisach ogólnych.

Należą do nich:

 • umowa sprzedaży,
 • umowa zamiany,
 • umowa dostawy,
 • umowa kontraktacji,
 • umowa o dzieło,
 • umowa o roboty budowlane,
 • umowa najmu,
 • umowa leasingu,
 • umowa użyczenia,
 • umowa pożyczki,
 • umowa rachunku bankowego,
 • umowa zlecenia,
 • umowa agencyjna,
 • umowa przewozu,
 • umowa komisu,
 • umowa spedycji,
 • umowa ubezpieczenia,
 • umowa składu,
 • umowa spółki,
 • umowa poręczenia,
 • umowa darowizny,
 • umowa renty,
 • umowa o dożywocie
 • umowy w zakresie czynności bankowych.

W polskim prawie funkcjonują także umowy nienazwane. Umowy te nie są regulowane w części szczególnej kodeksem cywilnym. Kreowane są w sposób dowolny i odpowiadający stronom. Jednakże należy zaznaczyć, że umowy te nie mogą naruszać przepisów prawa. Tworząc umowę nienazwaną najczęściej korzysta się z łączenia elementów pozostałych umów będących w obiegu. Przykładem wyżej wymienionych umów są umowy tj. franchising, factoring, know-how, konsulting, konsorcjum, umowy lombardowe, camping czy umowy dystrybucyjne.

Dopiero po dłuższym czasie stosowania tych umów zostaje podjęta decyzja czy występuje konieczność uregulowania umów tekstem ustaw w danym systemie prawnym. Przykładem takiej umowy jest umowa leasingu, która ze względu na rosnącą popularność, od dnia 9 grudnia 2000 r. funkcjonuje w polskim prawie cywilnym jako umowa nazwana. Wcześniej, wątpliwości wynikające z umowy były rozstrzygane na podstawie uzgodnień stron, które nie zawsze pamiętały o szczegółowym uregulowaniu kwestii wzajemnych rozliczeń w umowie.

Przed zawarciem jakiejkolwiek umowy należy zachować rozwagę i dokładnie się z nią zapoznać. Poprzedzając fakt podpisania umowy powinno się wyjaśnić wszystkie wątpliwości. Treść warto przeanalizować z doradcą, ekspertem lub organem państwowym, który ma za zadanie chronić konsumentów. Warto sprawdzić czy umowa nie zawiera jakichkolwiek załączników, które mogą zawierać regulamin czy tabelę opłat. 

 

kontakt1.jpg
Paulina Cholewińska
Artykuł opracowany we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Orodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione