KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
28 sierpnia 2019

Co musisz wiedzieć o świadczeniach wychowawczych? 500 + i wyprawka 300+

Rządowy program Rodzina 500+ został rozszerzony od 1 lipca dzięki wprowadzeniu świadczenia wychowawczego na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Szacuje się, że wsparcie finansowe 500+ obejmie 6,8 mln dzieci (do tej pory było to 3,6 mln). Zniesiony został wymóg ustalenia, zwykle w drodze długotrwałego postępowania sądowego, alimentów na dziecko od drugiego rodzica, w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dzieci. Program 500+ objął także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej.

Trzy miesiące od urodzenia

Wydłużono termin składania wniosku. Do tej pory świadczenie wychowawcze przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Od 1 lipca rodzice mają 3 miesiące (od dnia urodzenia dziecka) na złożenie wniosku o przyznanie świadczenia. Złożenie wniosku w tym czasie zapewnia przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

To rozwiązanie dotyczy także opiekunów prawnych i faktycznych dziecka.

Bez kryterium dochodowego

Rezygnacja z kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego 500+ uprościła formularz wniosku, a pracownicy urzędów gmin nie są już obciążeni koniecznością ustalania dochodów rodziny ubiegającej się o wsparcie. Zlikwidowano też obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Zainteresowana osoba otrzyma na adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia, a w przypadku braku e-maila, informację będzie mogła odebrać osobiście.

Do maja 2021 roku

Istotna zmiana dotyczy czasu świadczenia 500+ na podstawie złożonego wniosku. Będzie ono ustalane na wydłużony okres, który będzie trwał do 1 maja 2021 roku, bez konieczności składania kolejnego wniosku w 2020 roku. Od 2021 roku będzie obowiązywał roczny okres świadczenia od 1 czerwca do 31 maja następnego roku.

Wyprawka szkolna 300+ bez zmian

W tym roku nie ulega zmianie obowiązujący od 2018 roku Rządowy program „Dobry start” i świadczenie 300+.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada — jeśli składamy wniosek przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia do 30 listopada — jeśli składamy wniosek w urzędzie lub instytucji.

Jeśli prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek złożymy w lipcu lub sierpniu, pieniądze otrzymamy do 30 września. Z kolei, jeśli wniosek o wyprawkę złożymy w terminie od 1 września do 30 listopada, na pieniądze poczekamy do 2 miesięcy.

Uczący się do 20. roku życia

Program stanowi pomoc dla rodzin w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego przysługującą do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia. Do osób uprawnionych do świadczenia należą rodzice, opiekunowie faktyczni i prawni, rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodziny dom dziecka, a także osoby uczące się (świadczenie nie przysługuje studentom, uczniom szkół dla dorosłych i policealnych).

Świadczenie „Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się do 20. roku życia lub 24. roku życia, w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności (mogą się także ubiegać osoby, które przed rokiem szkolnym ukończyły 20., a w przypadku osób niepełnosprawnych 24. rok życia w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. (24.) rok życia).

Rozwiedzeni po połowie

W przypadku, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy przysługującego świadczenia. Świadczenie nie przysługuje, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w np. w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie. Świadczenie także nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

W gminie, w powiecie

Postępowania w sprawie świadczenia „Dobry start” są prowadzone w jednostce organizacyjnej gminy lub powiatu, w której prowadzone są postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego lub dodatku wychowawczego. Do wydawania w tej sprawie rozstrzygnięć, w tym decyzji uprawniony jest wójt (względnie burmistrz, prezydent miasta) i starosta lub osoby przez nich upoważnione.

Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz jego wypłata następują zwykle na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego lub prawnego, rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka albo osoby uczącej się.

Wniosek składamy w urzędzie gminy lub urzędzie miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. W przypadku wyprawki szkolnej 300 plus będzie możliwość złożenia wniosku na dwa sposoby – drogą internetową oraz tradycyjnie ‒ w urzędzie. 

 

kontakt1.jpg
Jarosław Krzan
Radca prawny DODR
Artykuł opracowany we współpracy z Dolnolšskim Orodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione