KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
5 października 2019

Kto musi zarejestrować się w BDO?

Sprawdź, czy masz obowiązek rejestracji w BDO - Baza danych o produktach i opakowaniach.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 19 ustawy o odpadach, przez posiadacza odpadów „rozumie się wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości”.

Art. 66 ust. 1 ustawy o odpadach informuje, że „posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3, zwanej dalej „ewidencją odpadów”.

Mając na uwadze wspólne dobro, w 2012 roku ustawa o odpadach powołała do istnienia rejestr BDO, czyli bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Celem rejestru BDO jest gromadzenie informacji o podmiotach wprowadzających produkty oraz kontrolowanie krajowej gospodarki odpadami i tym samym ograniczenie nieprawidłowości w tym sektorze. Uruchomiony w 2018 roku rejestr BDO jest systemem teleinformatycznym, który został udostępniony na stronie www.bdo.mos.gov.pl i jest to pierwszy moduł BDO. Od 2020 r. uruchomione zostaną kolejne moduły – możliwe będzie prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z zakresu produktów i odpadów wyłącznie w formie elektronicznej. Natomiast od 2021 r. planowane jest wprowadzenie kolejnych modułów BDO, lecz jest to dopiero w fazie legislacji.

Jeszcze do niedawna ze względu na wytwarzanie odpadów w ramach prowadzenia gospodarstwa rolnego obowiązek rejestracji w systemie BDO i sporządzania ewidencji odpadów, dotyczył wszystkich rolników. Byli oni zobowiązani do sporządzania zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów. Jednakże, po nowelizacji ustawy o odpadach, która weszła w życie 13 sierpnia br. doprecyzowano, że wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni poniżej 75 ha jest zwolniony z obowiązku uzyskania wpisu do rejestru BDO oraz prowadzenia ewidencji odpadów i sprawozdawczości w tym zakresie.

Ustawa o odpadach zgodnie z art. 49 wskazuje marszałka województwa, jako osobę odpowiedzialną, która będzie prowadziła rejestr podmiotów wprowadzających: produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Wpisu do rejestru można uzyskać z urzędu lub na wniosek. Pierwsza możliwość dotyczy podmiotów wymienionych w art. 51 ustawy o odpadach. Są to głównie posiadacze odpadów dysponujący różnego rodzaju zezwoleniami na posiadanie, gromadzenie czy też przetwarzanie odpadów. Natomiast, gdy nie mamy takiej zgody, o wpis do rejestru należy ubiegać się samemu. Jeśli chodzi   o rolników posiadających gospodarstwa powyżej 75 ha użytków rolnych, mają oni obowiązek złożenia wniosku i uzyskania wpisu do rejestru BDO, po którego uzyskaniu muszą prowadzić ewidencję odpadów, w tym również folii rolniczych.

W celu uzyskania wpisu, należy pobrać ze strony www.bdo.mos.gov.pl formularz wniosku, a po wypełnieniu po prostu go złożyć. Można to zrobić osobiście w Urzędzie Marszałkowskim, pocztą bądź też korzystając z rządowych narzędzi uwierzytelniających (kwalifikowanego podpisu elektronicznego, którym opatrzony jest mail z wnioskiem lub platformy ePUAP). Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy. Utworzone zostaje indywidualne konto w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, a następnie zawiadamia się podmiot o aktywacji konta oraz o identyfikatorze (loginie) i haśle dostępu do tego konta. Po uzyskaniu wpisu, kolejnym obowiązkiem będzie prowadzenie na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, zgodnie z katalogiem określonym w przepisach. 

Za niewykonanie obowiązku ustawowego zobowiązującego do wpisu do rejestru BDO, grożą wysokie administracyjne kary pieniężne. W związku z powyższym rolnicy, których dotyczy ten obowiązek powinni bardzo poważnie potraktować nie tylko właściwe postępowanie z odpadami rolniczymi i odpadami niebezpiecznymi, ale także poprawnie i sumiennie prowadzić ewidencję i sprawozdawczość dotyczącą odpadów. 

Źródło: Ustawa o odpadach 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione