KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
8 listopada 2019

Nowy obowiązek rolników - rejestr odpadów w BDO

Rozwój rolnictwa wiąże się z wytwarzaniem w gospodarstwach rolnych odpadów uciążliwych, m.in.: opakowań po środkach ochrony roślin, nawozach mineralnych, olejach i smarach, folii kiszonkarskich, których nie można oddawać do punktu odbioru odpadów komunalnych. Niedopuszczalne jest ich spalanie czy zakopywanie w ziemi ze względu na zanieczyszczenie środowiska. Nie są to odpady komunale, dlatego też powinny być – zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach – zewidencjonowane.

Nowy obowiązek dotyczy konieczności uzyskania wpisu do rejestru BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach). Rolnicy będą musieli prowadzić ewidencję odpadów. Jednak nie każdy rolnik będzie miał takie zadanie.

Po nowelizacji ustawy, która weszła w życie 13 sierpnia 2019 roku, doprecyzowano, że wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni poniżej 75 ha jest zwolniony z obowiązku uzyskania wpisu do rejestru oraz prowadzenia ewidencji odpadów i sprawozdawczości w tym zakresie.

Pozostałe gospodarstwa rolne muszą mieć wpis do rejestru BDO oraz ewidencjonować odpady niekomunalne, w tym folie rolnicze. Wniosek o wpis do rejestru BDO należy złożyć do urzędu marszałkowskiego. Spis odpadów powinien być przechowywany przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym został sporządzony. Posiadacz odpadów jest obowiązany do udostępniania dokumentów ewidencji odpadów na żądanie organów uprawnionych do przeprowadzania kontroli.

Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 71 pkt 1 ustawy o odpadach „uproszczoną ewidencję odpadów z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów prowadzą podmioty, które:

  • wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie
  • wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie.

Jeżeli rocznie w gospodarstwie rolnym wytwarza się ponad 100 kg odpadów niebezpiecznych lub ponad 5 ton odpadów innych niż niebezpieczne lub komunalne, rolnik jest zobowiązany do prowadzenia pełnej ewidencji odpadów, za pomocą karty przekazania odpadów i karty ewidencji odpadów.

W celu uniknięcia kar rolnicy powinni bardzo poważnie potraktować zarówno właściwe postępowanie z odpadami rolniczymi i odpadami niebezpiecznymi, jak i prowadzenie ewidencji odpadów. 

 
Kamila Sołtyszewska
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione