KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
23 października 2019

Zanim wybudujesz studnię głębinową - co musisz wiedzieć?

W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 25 września do 22 listopada 2019 r. można składać wnioski o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego. Sprawdź czego potrzebujesz, zanim wybudujesz studnię głębionową. 

W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 25 września do 22 listopada 2019 r. można składać wnioski o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego. Pomoc ta realizowana jest w ramach działania Modernizacja gotspodarstw rolnych PROW 2014–2020.  

Pieniądze na nawodnienia – do 100 tysięcy złotych – będące refundacją 50 lub 60% kosztów kwalifikowalnych, będzie można przeznaczyć na obiekty i urządzenia chroniące gospodarstwa przed suszą, w tym, m.in., na:

 • budowę zbiorników wodnych
 • budowę studni głębinowych
 • zakup systemów nawadniających i pomiarowych.

W tym obszarze wsparcia wskazane zostały dokumenty preselekcyjne, niedołączenie których w dniu składania wniosku skutkuje pozostawieniem wniosku o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia.

Dokumentami tymi są:

 • ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych (w przypadku kiedy planujemy budowę ujęcia wody – studni)
 • ostateczne pozwolenie wodnoprawne (w przypadku, w którym mamy ujęcie wody i planujemy zakup urządzeń nawadniających)
 • zgłoszenie wodnoprawne wraz z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego – w przypadku operacji w obszarze nawadniania w gospodarstwie, jeżeli operacja obejmuje inwestycję, na realizację której nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych (wymaganej do wniosku o pomoc finansową ARiMR na wykonanie studni), wymaga kilku etapów.

 1. Rozpoczynamy od sprawdzenia w urzędzie gminy/miasta czy można wykonać studnię na konkretnej działce i czy znajduje się tam obszar ochrony archeologicznej lub przyrodniczej, a jeśli tak, to jak spełnić wymagania tej ochrony
 2. Wybieramy geologa z uprawnieniami do projektowania studni, który wykona nam projekt robót geologicznych (czyli projekt odwiercenia studni) – czas wykonania projektu od jednego do kilku tygodni
 3. Składamy wniosek o zatwierdzenie projektu wraz z projektem (2 egz.) do właściwego starostwa dołączając pisemną zgodę współwłaściciela gruntu na budowę studni, dokument świadczący o prawach do gruntu i dowód opłaty skarbowej – 10 zł; starostwo sprawdza dokumenty (ok. 1 tygodnia) i wysyła je do właściwego urzędu gminy, który opiniuje projekt – gmina ma na to 2 tygodnie, gdy chcemy przyspieszyć – udajemy się do gminy porozmawiać w tej sprawie
 4. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez gminę starostwo wydaje decyzję zatwierdzającą – czas do kilku dni
 5. Od daty wydania decyzji biegnie 2-tygodniowy czas na uprawomocnienie się decyzji, który można skrócić składając do starostwa zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania; o potwierdzenie uprawomocnienia się wydanej decyzji (tj. stanie się ostateczną) można poprosić w starostwie.

Taką drogę trzeba przejść, aby można było złożyć wniosek do ARiMR o pomoc finansową na wykonanie studni, to znaczy, że do wniosku należy dołączyć ostateczną decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych, brak decyzji oznacza pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia!

Przystępujemy do działania, czyli wiercenia:

 1. Przed wierceniem studni składa się w starostwie zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót hydrogeologicznych, czyli wiercenia (na druku dostępnym w starostwie lub z internetu – tu trzeba podać nazwę firmy, która będzie wiercić i termin, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty złożenia tego zgłoszenia).
 2. Po wywierceniu studni uprawniony geolog (projektant) lub wiertacz z uprawnieniami sporządza powykonawczą dokumentację hydrogeologiczną, a inwestor składa ją w 4 egz. do zatwierdzenia w starostwie wraz z wnioskiem i opłatą skarbową 10 zł (czas wydania decyzji ok. 1 tygodnia).
 3. Następnie zleca się wykonanie operatu wodnoprawnego, w którym zostaje ustalona wielkość eksploatacji studni i sposób nawadniania. Przed zleceniem należy ustalić własne potrzeby w zakresie wykorzystania wody, np. areał do nawadniania, rodzaj deszczowni, czy będzie wykorzystywany staw istniejący/planowany (jako zbiornik do tymczasowego gromadzenia wody ze studni). W przypadku poboru powyżej 10 m3/godzinę należy wystąpić do wójta o wydanie decyzji środowiskowej składając wniosek i odpowiednie informacje (formularze w urzędzie gminy). Dokumenty opracowane przez projektanta (2 egz.) wraz z wnioskiem, kopią zatwierdzonej dokumentacji hydrogeologicznej (+ opcjonalnie także ww. dec. środowiskowej wójta) składa się do najbliższej placówki PGW Wody Polskie (opłata skarbowa 2x221,34 zł), która wydaje pozwolenie wodnoprawne (termin wydania – inf. w PGW Wody Polskie).

Przy każdym składaniu wniosku o wydanie kolejnych decyzji należy przedłożyć dowód wpłaty opłaty skarbowej (inf. o wysokości i numerze konta w starostwie ew. u projektanta) oraz podpisać klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych (tzw. RODO) dostępną w urzędzie lub na stronie www. urzędu. 

 

 
Włodzimierz Lewandowski
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Orodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione