KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
2019-10-18

Sięgnij po gwarancję spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych

30 lipca 2019 r. na podstawie umowy zawartej pomiędzy  Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), powstał Fundusz Gwarancji Rolnych (gwarancja FGR) w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW).

Gwarancja FGR stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.  i jest oferowana mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP) będących przetwórcami lub wprowadzającymi  produkty do obrotu  oraz rolnikami - producentami produkcji podstawowej.

Banki udzielające kredytu z gwarancją FGR, mogą zaoferować przetwórcy/rolnikowi, kredyt inwestycyjny lub obrotowy na lepszych warunkach, niż gdyby ten kredyt nie był zabezpieczony gwarancją np. niższą marżę, prowizję za udzielnie kredytu, czy wydłużony okres karencji. O wyborze rodzaju korzystniejszych warunków dla klientów decyduje bank udzielający kredytu na podstawie przeprowadzonej analizy.

Dla kogo?

Możliwość korzystania z gwarancji FGR będzie miał każdy przedsiębiorca MŚP, działający w sektorze rolnym zajmujący się produkcją podstawowych produktów rolnych, ich przetwarzaniem lub wprowadzaniem ich do obrotu, który złoży w banku kredytującym wniosek o gwarancję FGR oraz uzyska potwierdzenie spełnienia kryterium dostępu w procedurze oceny i któremu bank, po analizie zdolności kredytowej, udzieli wnioskowanego kredytu.

Kredyty z gwarancją FGR będą mogły być udzielane na finansowanie przedsięwzięć z zakresu odpowiadającego następującym źródłom wsparcia oferowanego w ramach dwóch poddziałań PROW 2014-2020:
• 4.1.3 „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” dla operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”
• 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” dla typu operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”

Na co?

W ramach instrumentu gwarancyjnego nie wskazuje się konkretnych projektów, czy inwestycji, które mogą być wspierane ze środków FGR. Celem instrumentu jest wspieranie MŚP działających w sektorze rolnym, które chcą zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku korzystając z finansowania dłużnego, dzięki czemu katalog inwestycji jest szeroki.

Gwarancją nie może być objęty kredyt: 
• na zakup, budowę lub modernizację budynków lub pomieszczeń mieszkalnych;
• na zakup udziałów/akcji w podmiotach gospodarczych (inwestycja kapitałowa);
• na zakup używanych maszyn i urządzeń starszych niż 5 lat;
• na zakup wierzytelności;
• preferencyjny z dopłatą ARiMR;
• na prefinansowanie projektów realizowanych ze wsparciem w formie dotacji pochodzącej ze środków publicznych innych niż dotacja udzielona w ramach działania M04 PROW (operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” oraz „Przetwórstwo i marketing artykułów rolnych”).

Kto udzieli?

Kredytu z gwarancją FGR udzielą banki kredytujące, które podpisały  z BGK umowę portfelowej linii gwarancyjnej FGR.

Jak pozyskać?

Wszystkie formalności związane z uzyskaniem gwarancji FGR wraz z oceną zdolności kredytowej dokonywane są w banku kredytującym.
Więcej szczegółów o warunkach uzyskania gwarancji oraz lista banków oferujących kredyt z gwarancją w ramach PROW 2014-2020 są opublikowane na stronie internetowej BGK.

Pamiętaj!

W ramach PROW 2014-2020 nie można finansować tych samych wydatków kwalifikowalnych z dwóch źródeł wsparcia unijnego (tzw. zakaz podwójnego finansowania).

Istnieje jednak możliwość udzielania kredytu z gwarancją FGR na wkład własny, czyli do wysokości kwoty pozostającej po odjęciu kwoty pomocy z PROW od kosztów kwalifikowalnych operacji wspieranej w ramach poddziałania 4.1.3. lub 4.2.
Należy przy tym pamiętać, że wskazane powyżej połączenie, nie może powodować przekroczenia dopuszczalnego poziomu pomocy publicznej oferowanej w ramach PROW i  z tytułu gwarancji FGR, tj. dla przedsiębiorcy/rolnika korzystającego z dotacji w ramach poddziałania 4.2 Przetwórstwo i marketing produktów rolnych, bądź 4.1.3. Modernizacja gospodarstw rolnych jest to intensywność na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych albo 60% w przypadku młodego rolnika. 

Źródło: ARiMR

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione