KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
9 listopada 2017

Sprzedaż okazjonalna szansą dla kół gospodyń wiejskich

Sprzedaż taka, aczkolwiek bardzo potrzebna, musi spełniać określone zasady. Poniżej przedstawiamy uwarunkowania podatkowe i sanitarno-higieniczne, jakie musi spełnić sprzedaż okazjonalna żywności prowadzona przez koła gospodyń wiejskich. 

Podatek dochodowy 

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych sytuacja sprzedaży okazjonalnej prowadzonej przez koła gospodyń wiejskich regulowana jest przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

KGW jako społeczno-zawodowa organizacja rolników, sprzedając wytworzone przez siebie produkty żywnościowe podczas imprez masowych nie uzyskuje przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż przychód taki jest przychodem koła gospodyń wiejskich, a nie jego członków. Tym samym nie zachodzi konieczność zapłaty podatku dochodowego przez poszczególnych członków koła pod warunkiem, że dochody ze sprzedaży produktów żywnościowych w czasie imprez masowych są przeznaczone na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej. 

Natomiast działalność prowadzona przez KGW wiąże się z koniecznością zapłaty podatku VAT od dokonanej dostawy towarów i usług. Należy jednak zauważyć, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług zgodnie z prawem Unii Europejskiej przewidują dla podatników możliwość stosowania zwolnień podmiotowych. Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie poprzednim roku podatkowym kwoty 200 tys. zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Zwolnienie to dotyczy również stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich prowadzących sprzedaż produktów regionalnych na lokalnych imprezach i festynach, jeżeli ich obroty nie przekraczają kwoty, o której mowa powyżej. Jeżeli sprzedaż prowadzona prze KGW jest okazjonalna i nie stanowi stałego źródła dochodu nie jest także zobowiązana do używania kasy fiskalnej. Wyjątek! Jeśli KGW na festynie dokonuje sprzedaży alkoholu powyżej 1,2% (np. nalewki) oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, musi mieć kasę fiskalną rejestrującą tę sprzedaż i prowadzić na niej ewidencję sprzedaży, wydając przy tym każdemu klientowi paragon fiskalny. Ponadto należy przestrzegać pozostałych przepisów regulujących obrót wyrobami alkoholowymi (np. posiadanie akcyzy). 


Warunki higieniczne i sanitarne 

Każdy, kto chce wprowadzić do obrotu żywność (w tym koło gospodyń wiejskich) musi przestrzegać przepisów prawa żywnościowego. Określają one wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności, to znaczy wymagania zdrowotne, które żywność musi spełniać oraz wymagania higieniczne, które muszą być spełniane zarówno na etapie produkcji, jak i na etapie sprzedaży (w całym łańcuchu żywnościowym) wszystkich środków spożywczych. Działalność okazjonalna nie posiada jednoznacznie przyjętej definicji prawnej. Niemniej jednak za działalność okazjonalną uznaje się przygotowywanie, przechowywanie i serwowanie żywności w trakcie imprez, tj. jarmarków, targów, festynów, kiermaszy, świąt kościelnych, szkolnych, miejskich czy wiejskich, gdzie żywność jest przygotowywana czasami, sporadycznie i na małą skalę. 

W związku z tym podmiotów, które nie zajmują się w sposób ciągły i zorganizowany produkcją żywności, nie należy traktować jako przedsiębiorstw działających na rynku spożywczym w rozumieniu przepisów prawa żywnościowego. Okazjonalna sprzedaż żywności przez Koła Gospodyń Wiejskich podczas imprez plenerowych zgodnie z powyższą interpretacją nie będzie spełniać przesłanek wynikających z przepisów prawa żywnościowego i nie musi ona spełniać wszystkich wymagań dotyczących higieny środków spożywczych. 

Należy jednak zaznaczyć, że w każdym tego typu przypadku, również w przypadku niewielkich rozmiarów produkcji żywności przeznaczonej do wprowadzenia do obrotu podczas określonego wydarzenia decydująca jest ocena ryzyka i skala zagrożenia ze względu na bezpieczeństwo żywności, a co za tym idzie bezpieczeństwo konsumentów. Produkty przygotowane w celu sprzedaży w trakcie tego typu imprezy muszą być bezpieczne dla zdrowia i życia konsumentów, dlatego osoby sprzedające żywność np. na dożynkach powinny stosować zasady dobrej praktyki higienicznej (działania, które muszą być podjęte i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności). 

Minimalne wymagania przy produkcji i dystrybucji żywności

1. Utrzymanie czystości

Należy: 
- pomieszczenia kuchenne utrzymywać w czystości i dobrym stanie technicznym,
- myć i odkażać wszystkie powierzchnie i sprzęty wykorzystywane podczas produkcji, przechowywania i transportu żywności;
- chronić kuchnię i żywność przed owadami i innymi zwierzętami;
- myć ręce przed kontaktem z żywnością i podczas jej przygotowywania oraz po wyjściu z toalety;
- przy kontakcie z żywnością stosować czystą, jasną odzież i osłaniać włosy.

2. Oddzielanie żywności:

- należy oddzielać i osobno magazynować surową żywność od ugotowanej: surowe mięso, drób, owoce i warzywa od gotowych potraw; 
- do przygotowywania surowej żywności należy używać oddzielnego sprzętu i przedmiotów, np. noży                        i desek do krojenia.


3. Prawidłowy proces technologiczny

Prawidłowy proces technologiczny: kiszenie, solenie, wędzenie lub  obróbka termiczna żywności – prowadzi do redukcji szkodliwych mikroorganizmów i gwarantuje jej bezpieczeństwo zdrowotne oraz konserwuje żywność.

4. Warunki termiczne

Żywność łatwo psująca się wymaga przechowywania, transportu i sprzedaży w warunkach termicznych uniemożliwiających namnażanie się mikroorganizmów – najlepiej w temperaturze poniżej 5°C.

5. Bezpieczeństwo surowców

  • Woda używana do produkcji żywności oraz zabiegów higienicznych musi spełniać wymagania dla wody pitnej, a jej jakość musi być monitorowana. 
  • Surowce i inne składniki żywności muszą pochodzić z identyfikowanego źródła, muszą być świeże, czyste i zdrowe – nie zawierać pasożytów, patogenów czy substancji toksycznych.
  • Osoba przygotowująca i sprzedająca żywność musi posiadać aktualne badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych, które będą świadczyć o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy których istnieje możliwość zakażenia na inne osoby. Nie może być zainfekowana, przeziębiona i mieć odkrytych ran czy innych uszkodzeń ciała.

Organizator imprezy powinien zapewnić odpowiednie warunki do prowadzenia obrotu żywnością:

  • wyznaczyć utwardzony teren;
  • dla osób dystrybuujących żywność udostępnić urządzenia sanitarno-higienicznych z bieżącą ciepłą i zimną wodą;
  •  zapewnić miejsce i pojemniki do prawidłowego gromadzenia odpadów stałych i odprowadzania odpadów płynnych;
  •  umożliwić podłączenia do energii elektrycznej w przypadku konieczności korzystania z urządzeń chłodniczych (sprzedaż artykułów spożywczych wymagających utrzymania „łańcucha chłodniczego”).

Dystrybucję można prowadzić z obiektów ruchomych lub tymczasowych (z namiotów, straganów, ruchomych punktów sprzedaży) w sposób chroniący żywność przed zanieczyszczeniem, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, owadami i skażeniem. 

Oferowana żywność musi być oznakowana co najmniej poprzez:
1. Nazwę środka spożywczego.
2. Wykaz składników – obejmuje on wszystkie składniki środka spożywczego, w kolejności malejącej ich masy. W przypadku użycia substancji będących alergenami (np. mleko, pszenica, jaja), należy je podkreślić lub napisać pogrubioną, kolorową lub inną czcionką.
3. Dane osoby produkującej.
4. Termin przydatności do spożycia lub datę minimalnej trwałości.
5. Sposób przechowywania.

W przypadku żywności nieopakowanej powyższe informacje muszą znajdować w miejscu dystrybucji żywności i być dostępne dla klientów. 

Należy także pamiętać, że do transportu, przechowywania i pakowania artykułów spożywczych trzeba stosować pojemniki i materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością. Muszą one być czyste, w dobrym stanie technicznym, aby chronić środki spożywcze przed zanieczyszczeniem. W przypadku serwowania żywności w naczyniach jednorazowych warto wyposażyć stoisko w kosze na odpady.

 

 

kontakt1.jpg
Piotr Sawa
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione