KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
9 listopada 2019

O nawadnianiu bez "lania wody" - przygotowanie do złożenia wniosku

Duże zainteresowanie oraz liczne pytania rolników wywołał program wsparcia gospodarstw w zakresie nawadniania upraw, realizowany w ramach poddziałania 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych. Nowością w programie jest nie tylko zakres i cel inwestycji, który podlegał wcześniej wykluczeniu, ale również niektóre procedury stosowane przez ARiMR podczas obsługi wniosków. Aby ułatwić właściwe przygotowanie do złożenia wniosku o pomoc, warto zwrócić na nie uwagę.

Uruchomienie wsparcia w dotychczas wykluczonym obszarze nawadniania wymusiło zastosowanie wprost kryteriów i wymogów wynikających z art. 46 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Efektem zastosowania powyższego przepisu jest określenie sześciu podstawowych wariantów inwestycji kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania.

Są to operacje polegające na:

 • ulepszeniu istniejącej instalacji nawadniającej lub elementu infrastruktury nawadniającej, które wpływają na Jednolite Części Wód Powierzchniowych (JCWP) lub Jednolite Części Wód Podziemnych (JCWPd), których stan ze względu na ilość wody został w Planie Gospodarowania Wodami w dorzeczu określony jako dobry. Operacje te wymagają wykazania dzięki planowanej inwestycji, potencjalnej oszczędności wody na poziomie minimum 10%,
 • ulepszeniu istniejącej instalacji nawadniającej lub elementu infrastruktury nawadniającej, która wpływa na JCWP lub JCWPd, których stan ze względu na ilość wody został w Planie Gospodarowania Wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry. Operacje te wymagają wykazania dzięki planowanej inwestycji, potencjalnej oszczędności wody na poziomie minimum 10% oraz efektywnego (rzeczywistego) zmniejszenia zużycia wody odpowiadającego minimum połowie wskazanej potencjalnej oszczędności wody,
 • ulepszeniu istniejącej instalacji, która wpływa jedynie na efektywność energetyczną;
 • utworzeniu zbiornika przeznaczonego do nawadniania upraw,
 • powiększeniu netto nawadnianego obszaru, które wpływają na JCWP lub JCWPd, których stan ze względu na ilość wody został określony w Planie Gospodarowania Wodami w dorzeczu jako co najmniej dobry i inwestycje te nie będą miały znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko (na podstawie dokonanej analizy środowiskowej),
 • powiększeniu netto nawadnianego obszaru, które wpływają na JCWP lub JCWPd, których stan ze względu na ilość wody został określony w Planie Gospodarowania Wodami w dorzeczu jako mniej niż dobry i są połączone z inwestycją ulepszającą dotyczącą istniejącej instalacji nawadniającej lub elementu infrastruktury nawadniającej. Operacje te wymagają wykazania dzięki planowanej inwestycji, potencjalnej oszczędności wody na poziomie minimum 10% oraz efektywnego (rzeczywistego) zmniejszenia zużycia wody odpowiadającego minimum połowie wskazanej potencjalnej oszczędności wody.

Najistotniejszą zmianą proceduralną w zakresie obsługi wniosków w ramach wsparcia inwestycji związanych z nawadnianiem upraw jest wprowadzenie nowej kategorii dokumentów, tzw. „dokumentów preselekcyjnych”, których niedostarczenie w dniu złożenia wniosku skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Dokumenty preselekcyjne stanowią odpowiednio:

 1. w przypadku braku nadanego numeru gospodarstwa – „Wniosek o wpis do ewidencji producentów”,
 2. w zależności od rodzaju realizowanej operacji w obszarze nawadniania w gospodarstwie:
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych wraz z kopią tego projektu, wykonanego zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego wraz z kopią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana zgodnie z przepisami o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • ostateczne pozwolenie wodnoprawne wraz z kopią operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to pozwolenie,
 • ostateczne pozwolenie wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania gruntów lub upraw wraz z kopią operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to pozwolenie,
 • zgłoszenie wodnoprawne wraz z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego.

Niezbędnym, ze względu na konieczność ustalenia kolejności przysługiwania pomocy, załącznikiem jest Plan Realizacji Operacji (PRO).

Kolejną istotną dla wnioskodawców zmianą w zakresie dostępu do programu jest zniesienie w zakresie nawadniania upraw:

 • kryterium wielkości ekonomicznej gospodarstwa (SO),
 • obowiązku wykazania wzrostu wartości dodanej brutto (GVA),
 • możliwości składania wniosków przez osoby wspólnie wnioskujące,
 • możliwości realizowania inwestycji w etapach,
 • możliwości finansowania inwestycji w oparciu o leasing.

Wprowadzono natomiast w ramach realizowanych operacji:

 • konieczność zastosowanie systemu pomiaru wody umożliwiającego mierzenie zużycia wody w odniesieniu do wspieranej inwestycji (konieczne będzie również coroczne przekazywania ARiMR odczytów licznika),
 • konieczność złożenia wniosku o płatność przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy (lecz nie później niż do 30.VI.2023 r.),
 • podwyższony do 20% poziom wsparcia dotyczącego kosztów ogólnych operacji,
 • krótsze terminy przeznaczone na publikację listy rankingowej oraz obsługę wniosków i zawarcie umowy z beneficjentem.

Z zapowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że nabory w ramach poddziałania 4.1.3 prowadzone będą cyklicznie, w związku z czym warto solidnie przygotować się do złożenia wniosku. 

kontakt1.jpg
Łukasz Piotrowski
Artykuł opracowany we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Orodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione