KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
19 listopada 2019

Zmiany w fakturze Vat RR - sprawdź!

Wśród wielu zmian, jakie wprowadza Ministerstwo Finansów, dotyczących Ustawy o podatku od towarów i usług znalazła się również nowelizacja w sprawie wystawiania Faktur RR.

Wśród wielu zmian, jakie wprowadza Ministerstwo Finansów, dotyczących Ustawy o podatku od towarów i usług znalazła się również nowelizacja w sprawie wystawiania Faktur RR. Faktura RR jest specyficznym rodzajem faktury, bowiem wystawiana jest przez nabywcę, a nie jak to ma miejsce w przypadku tradycyjnych faktur przez sprzedawcę.

Niecodzienny charakter Faktury RR polega na tym, że wystawcą jest nabywca produktów rolnych – podatnik VAT czynny, na rzecz rolnika ryczałtowego, który dany towar sprzedaje. Kwota zryczałtowanego podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych w wartości brutto na fakturze. Natomiast nabywcy, który jest podatnikiem VAT czynnym, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku.

Dotychczas Faktura RR musiała zawierać między innymi dane określające tożsamość dostawcy produktów rolnych, czyli na przykład numeru i serii dowodu osobistego, daty jego wydania oraz nazwy organu wydającego dokument.

Po zmianie przedmiotowej Ustawy powyższe dane nie są już wymagane, bowiem Ustawodawca argumentuje, iż podanie numeru NIP bądź PESEL są wystarczającymi danymi potwierdzającymi tożsamość dostawcy produktów rolnych.

Przypomnijmy, że Fakturę RR wystawia się w dwóch egzemplarzach. Kopię zachowuje wystawca, a oryginał otrzymuje dostawca – rolnik ryczałtowy i obaj zobowiązani są do ich przechowywania przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym wystawiono fakturę.

Zgodnie z art. 116 ust. 1 Ustawy o VAT Faktura RR powinna zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy,
 • numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy,
 • datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury,
 • nazwy nabytych produktów rolnych,
 • jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów,
 • cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych,
 • wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie,
 • czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.

Warto podkreślić, że jednym z najczęstszych błędów popełnianych przy wystawianiu Faktur RR jest wpisywanie numeru NIP w danych rolnika ryczałtowego.

Wpisanie numeru identyfikacji podatkowej w tym przypadku dopuszcza się jedynie, gdy rolnik ryczałtowy prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, bądź gdy jest płatnikiem podatków i składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnianiem pracowników.

W pozostałych przypadkach wpisujemy obowiązkowo PESEL. Ponadto należy pamiętać, że aby skorzystać ze zwrotu zryczałtowanego podatku nabywca towaru musi za niego zapłacić przelewem – wykluczona jest forma płatności gotówką. Datą odliczenia podatku jest data zapłaty za fakturę, a dokładnie data wydania dyspozycji przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego. Dotychczas termin zapłaty był określony przez ustawodawcę na 14 dni i płacąc po tym terminie nie można było już skorzystać z odliczenia. Natomiast w chwili obecnej termin ten został zniesiony.

Niezbędnym elementem Faktury RR jest również oświadczenie dostawcy, że jest rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 Ustawy o podatku od towarów i usług.

Oświadczenie także powinno być przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym wystawiono fakturę.

Dodatkowo od września 2019 roku Fakturę RR można wystawić i podpisać w formie elektronicznej, o ile rolnik ryczałtowy wyrazi zgodę. Jednakże w takim przypadku muszą one być podpisywane i przesyłane drogą elektroniczną po wcześniejszym ich zatwierdzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym potwierdzonym przez każdą ze stron.

Źródło:

Ustawa z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług,

www.inforfk.pl,

www.gofin.pl 

kontakt1.jpg
Ewa Stodolna
Artykuł opracowany we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Orodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione