KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • ODR Bratoszewice
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Wyższe podatki i opłaty lokalne w 2020 roku

Opublikowano 19.11.2019 r.
Wysokość podatków i opłat lokalnych co roku wzrasta o wielkość inflacji w poprzednim roku. Zgodnie z komunikatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, wskaźnik zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2019 roku w stosunku do analogicznego okresu roku 2018 wyniósł 101,8%, w związku z czym maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych ogłaszane corocznie przez Ministra Finansów zwiększą się o 1,8% w stosunku do roku ubiegłego.

Wysokość podatków i opłat lokalnych co roku wzrasta o wielkość inflacji w poprzednim roku. Zgodnie z komunikatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, wskaźnik zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2019 roku w stosunku do analogicznego okresu roku 2018 wyniósł 101,8%, w związku z czym maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych ogłaszane corocznie przez Ministra Finansów zwiększą się o 1,8% w stosunku do roku ubiegłego.

Na podstawie art. 20 ust. 2. ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2019 r., poz. 1170) Minister Finansów ogłosił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2020 r. w obwieszczeniu z 24 lipca 2019 r., które zostało opublikowane w Monitorze Polskim z 6 sierpnia 2019 r., poz. 738.

Podatek od nieruchomości, od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospo- darczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,95 zł/m2
 2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne reten- cyjne lub elektrowni wodnych – 4,80 zł/ha
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez or- ganizacje pożytku publicznego – 0,50 zł/m2
 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (DzU poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospo- darowania przestrzennego przewiduje przeznacze- nie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmują- cym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie za- kończono budowy zgodnie z przepisami prawa bu- dowlanego – 3,15 zł/m2.

Podatek od nieruchomości, od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych – 0,81 zł/m2 powierzchni użytkowej
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospo- darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospo- darczej – 23,90 zł/m2 powierzchni użytkowej
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł/m2 powierzchni użytkowej
 4. zajętych na prowadzenie działalności gospodar- czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,87 zł/m2 powierzchni użytkowej
 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od- płatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,05 zł/m2 powierzchni użytkowej
 6. od budowli jest procentowa stawka – 2% wartości budowli ustalonej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek od środków transportowych:

 1. od samochodu ciężarowego o DMC od 3,5 tony i poniżej 12 ton: - od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 847,70 zł rocznie - powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1414,15 zł rocznie - powyżej 9 ton, ale poniżej 12 ton – 1696,97 zł rocznie
 2. od samochodu ciężarowego o DMC równej lub wyższej niż 12 ton – 3238,26 zł rocznie
 3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1979,77 zł rocznie
 4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przycze- pą o DMC zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: - do 36 ton włącznie – 2502,96 zł rocznie - powyżej 36 ton – 3238,26 zł rocznie
 5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym mają DMC od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1696,97 zł rocznie
 6. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym mają DMC równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: - do 36 ton włącznie – 1979,77 zł rocznie - powyżej 36 ton – 2502,96 zł rocznie
 7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: - mniejszej niż 30 miejsc – 2003,81 zł rocznie - równej lub wyższej niż 30 miejsc – 2533,36 zł rocznie.

Opłaty lokalne:

 1. stawka opłaty targowej – 792,29 zł/dzień
 2. stawka opłaty miejscowej w miejscowościach ma- jących korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach – 2,31 zł/dzień
 3. stawka opłaty miejscowej w miejscowościach mających status obszaru ochrony uzdrowiskowej – 3,26 zł/dzień
 4. stawka opłaty uzdrowiskowej – 4,48 zł/dzień
 5. stawka opłaty od posiadania psów – 125,40 zł od jednego psa
 6. część stała opłaty reklamowej 2,59 zł dziennie
 7. część zmienna opłaty reklamowej 0,23 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia rekla- mowego służących ekspozycji reklamy dziennie.

 Podane maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

Ostateczne wysokości stawek podatków i opłat lokalnych określają rady gmin w drodze uchwał na podstawie obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów i dla swoich mieszkańców mogą ustalić je na niższym poziomie.

Faktyczna wysokość stawek podatków i opłat lokalnych jest zależna od decyzji każdej gminy podjętej w odpowiedniej uchwale. Stawki określone przez gminę nie mogą być wyższe od tych maksymalnych ustalonych przez Ministra Rozwoju i Finansów. W wypadku, gdy gmina nie zdąży z uchwaleniem nowych stawek podatków i opłat lokalnych przed końcem 2019 roku, w roku 2020 obowiązywać będą stawki dotychczasowe.

 

 
Dariusz Partyka
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Orodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO