KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
12 lutego 2020

Kalkulacje rolnicze - jęczmień jary

Po grudniowej aktualizacji bilansu jęczmienia przez Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA)  prognoza światowej produkcji tego zboża wzrosła o 1 mln t, do poziomu 156,8 mln t. Na zmianę miały wpływ m.in. wyższe szacunki zbiorów jęczmienia w Kanadzie, z 9,9 do 10,4 mln t oraz w Unii Europejskiej, z 61,8 do 62,25 mln t.

W grudniu 2019 roku Komisja Europejska ponownie zwiększyła szacunki zbiorów jęczmienia w UE w bieżącym sezonie. Według nowych danych produkcja tego zboża wyniosła 63 mln t, co oznacza, że jest wyższa o 12,5% (o 7 mln ton) w stosunku do poprzedniego sezonu.

Według Strategie Grains w przyszłym roku zbiory jęczmienia mają być zbliżone do poziomu uzyskanego w bieżącym roku. W sezonie 2019/20 oszacowano je na poziomie 62 mln t, natomiast w 2020 r. mają wynieść 62,2 mln t, przy przewidywanej dla obu tych okresów powierzchni zasiewów na poziomie 12,2 mln ha. Prognozowany zbiór może ulec obniżeniu z uwagi na korekty zasiewów w Wielkiej Brytanii i we Francji spowodowane silnymi opadami deszczu.

Zużycie jęczmienia

W grudniu Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) podniosł również przewidywane zużycie jęczmienia na świecie. W nowej prognozie wynosi ono 153 mln ton. Z istotnych zmian można wyróżnić zwiększenie prognoz zużycia w Kanadzie – wzrost o 0,5 mln t, łącznie 7,4 mln t oraz w Australii – wzrost o 0,3 mln t, łącznie 4,5 mln t. Prognoza zużycia jęczmienia w UE w bieżącym sezonie jest niższa niż w ubiegłym sezonie. Obniżono ją do poziomu 49,3 mln t. Zużycie jęczmienia na cele paszowe plasuje się na poziomie 37,2 mln t i jest wyższe niż poprzednio o 2,2 mln t.

Krajowy rynek jęczmienia

Skup jęczmienia krajowego w okresie od lipca do października w sezonie 2019 wyniósł 0,44 mln t i był o 25% większy niż w ww. okresie sezonu 2018. Relacja skupu jęczmienia konsumpcyjnego do jęczmienia paszowego wyniosła 56% do 44%. Miesięczna średnia krajowa cena jęczmienia paszowego w listopadzie wyniosła 656 zł/t, co oznacza, że w ciągu miesiąca wzrosła o 9 zł/t,a w stosunku do listopada 2018 r. była o 147 zł/t niższa. Według notowań cen rolniczych Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego cena netto jęczmienia paszowego w grudniu 2019 roku wyniosła 630 zł/t, natomiast w analogicznym okresie roku ubiegłego cena wynosiła 770 zł/t i była niższa o 140 zł/t. Jeszcze większy spadek zanotowano w cenie jęczmienia konsumpcyjnego. W 2019 roku kosztował 630 zł/t, czyli tyle samo co jęczmień paszowy, natomiast cena w 2018 roku wyniosła 820 zł/t. Cena w 2019 roku była niższa o 190 zł/t.

Plony w doświadczeniach

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych podał wstępne wyniki plonowania odmian zbóż jarych w doświadczeniach porejestrowych za rok 2019. Na plonowanie jęczmienia jarego miały wpływ ekstremalne warunki pogodowe i wystąpienie suszy. Plon wzorca dla przeciętnego poziomu agrotechniki wyniósł 5,95 t/ha. Z kolei przy wysokim poziomie agrotechniki było to 6,73 t/ha. To podobnie jak w roku ubiegłym, w którym także wystąpiły długotrwałe niedobory wody.

Prognoza

W kolejnych miesiącach sezonu 2019/2020 globalny popyt na zboża, przy malejących zapasach, będzie wywierał presję na wzrost cen. Wzrost cen będzie ograniczany dużą podażą ziarna, zwłaszcza pochodzącego z Europy Wschodniej (Rosja i Ukraina). Zmiany cen ziarna na rynkach zagranicznych (szczególnie w UE) będą determinowały zmiany cen w Polsce. W tej sytuacji krajowe ceny skupu zbóż do końca I kwartału 2020 roku mogą wykazywać sezonową tendencję wzrostową. Poziom cen zbóż będzie jednak niższy niż przed rokiem.

Tabela przedstawia kalkulację 1 ha jęczmienia jarego według cen brutto ziarna i środków do produkcji ze stycznia 2020. 

Analiza opłacalności uprawy 1 ha jęczmienia jarego

Lp.

Poziom intensywności

Niski
30 dt/ha

Średni
40 dt/ha

Wysoki
55 dt/ha

Wyszczególnienie

A

Wartość produkcji

2875

3515

4475

 

Ziarno jęczmienia jarego (64 zł/dt)

1920

2560

3520

JPO1)

955

955

955

1.

Materiał siewny zaprawiany

310

310

310

2.

Nawozy mineralne

471

707

942

3.

Środki ochrony roślin

28

88

332

4.

Inne koszty2)

29

36

43

B

Koszty bezpośrednie (1+2+3+4)

838

1140

1628

C

Nadwyżka bezpośrednia (A-B)

2036

2374

2847

4.

Usługi3)

532

682

774

5.

Praca maszyn własnych

446

463

513

6.

Pozostałe koszty4)

711

711

711

D

Koszty pośrednie (4+5+6)

1689

1857

1998

E

Koszty całkowite (B+D)

2527

2997

3626

F

Koszt jednostkowy (zł/dt)

84,2

74,9

65,9

G

Dochód rolniczy netto (C-D)

348

518

849

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Kalkulacji Rolniczych” KPODR w Minikowie, styczeń 2020.
    1) jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenianie, płatność dodatkowa,
    2) sznurek,
    3)  zbiór kombajnem, prasowanie słomy, 
    4) koszty utrzymania budynków, podatki i ubezpieczenia, pozostałe koszty.

Źródła: GUS, MRiRW, USDA, KE, COBORU, KOWR, www.notowania.kpodr.pl

kontakt1.jpg Karolina Dalka
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione