KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
20 listopada 2017

Postępowanie ofertowe na MODERNIZACJĘ

Na mocy ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 powstał obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców określonych zadań. 

Beneficjenci pomocy zostali zobowiązani do przeprowadzenia postępowania ofertowego celem wyłonienia wykonawcy zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji w ramach zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy o przyznaniu pomocy. ARiMR od 18 marca 2017 r. udostępniła portal, na którym beneficjenci są zobligowani zamieścić zapytanie ofertowe na realizację robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności. 

W trybie konkurencyjnym musi nastąpić także wybór oferty na wyłonienie wykonawcy w ramach działania Inwestycje w środki trwałe poddziałanie Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych typ Modernizacja gospodarstw rolnych. Zanim beneficjent przystąpi to sporządzania zapytania ofertowego powinien zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej. Rozporządzenie reguluje wymagania dotyczące zasad przygotowania zapytania ofertowego. Zapytanie powinno zawierać: opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu (chyba że beneficjent nie przewiduje warunków udziału w postępowaniu), mininimum dwa kryteria wyboru wykonawcy, opis sposobu przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium oceny oferty, wskazanie miejsca i terminu składania ofert, wskazanie przesłanek odrzucenia oferty, informację o możliwości lub braku możliwości składania ofert częściowych, określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, o ile beneficjent przewidział możliwość zmian.

Niezwłocznie po zakończeniu postępowania, beneficjent zamieszcza na portalu ogłoszeń ARiMR informację o:

1) wyborze wykonawcy, albo

2) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert, albo

3) niezłożeniu żadnej oferty, albo

4) zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej z ofert. 

Z przebiegu postępowania ofertowego sporządza się protokół. 

Po zakończonej procedurze ofertowej beneficjent może od razu przekazać dokumentację do Oddziału Regionalnego Agencji celem weryfikacji poprawności przeprowadzenia postępowania ofertowego. Możliwe jest także dostarczenie dokumentacji postępowania ofertowego dopiero wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności polegającej na poniesieniu kosztów kwalifikowalnych z naruszeniem przepisów, pomoc przysługuje w wysokości zmniejszonej o kwotę odpowiadającą kwocie pomocy, która przysługiwałaby na refundację kosztów poniesionych z naruszeniem tych przepisów. 


Opublikowanie zapytania ofertowego na portalu ogłoszeń ARiMR jest możliwe po zalogowaniu się loginem i hasłem nadanym przez Agencję. O uprawnienia do zamieszczania ogłoszeń na portalu należy wystąpić do Biura Powiatowego lub Oddziału Regionalnego Agencji składając Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wzory powyższych dokumentów dostępne są do pobrania na portalu ogłoszeń ARiMR w dziale Wzory dokumentów na stronie www.portalogloszen.arimr.gov.pl.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników – beneficjentów ubiegających się o przyznanie pomocy, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie podjął się świadczenia usługi przygotowania postępowania ofertowego dla operacji przewidzianych do wsparcia w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych.

 

 

 

kontakt1.jpg
Magdalena Siewkowska
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione