KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Narodowy Instytut Wolności
 • województwo łódzkie
 • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
 • Partner serwisu Województwo Podlaskie

WYSZUKIWARKA

Wsparcie pszczelarstwa w latach 2020-2022

Opublikowano 10.04.2020 r.
W ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2020/2022 refundacji podlegać będą całkowite lub częściowe koszty netto poniesione na realizację działań pszczelarzy. 


Głównym celem Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020-2022 jest poprawa ogólnych warunków produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pszczelich, zgodnie z art. 55 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Program ten został opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i przekazany do Komisji Europejskiej w marcu 2019 r. KE zaakceptowała wysokość środków finansowych i kierunek proponowanych działań decyzją wykonawczą nr 2019/974 z dnia 12.06.2019 r.

Realizacją tej pomocy zajmuje się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), wdrażając Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020/2022. Działania w obrębie tego mechanizmu mają wpłynąć na poprawę jakości produktów pszczelich i poprawić koniunkturę w sektorze pszczelarskim.

Uczestnik mechanizmu 

Dotacją mogą być objęci tylko pszczelarze zrzeszeni w organizacjach pszczelarskich i posiadający weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany w związku z prowadzeniem działalności nadzorowanej dotyczącej pszczół lub wpis do Rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii.  Refundacją poniesionych kosztów netto mogą być objęte podmioty uprawnione takie jak: związki pszczelarskie, stowarzyszenia pszczelarzy, zrzeszenia pszczelarzy, spółdzielnie pszczelarskie, grupy producentów rolnych.


Uczestnik działania może skorzystać z pomocy wyłącznie w obrębie jednej organizacji pszczelarskiej. Nie mogą korzystać z tego programu pszczelarze, którzy nie są zrzeszeni w żadnej organizacji pszczelarskiej. 
Refundacja części kosztów uczestnictwa w poszczególnych działaniach będzie naliczana stosownie do liczby rodzin pszczelich poszczególnych członków organizacji, zgłoszonych przez podmioty uprawnione na dzień 30 września roku, w którym składany był projekt, w „Wykazie pszczelarzy - producentów produktów pszczelich, reprezentowanych przez podmiot uprawniony”. Wszystkie działania mają zostać rozliczone od 1 sierpnia danego roku do 31 lipca roku następnego.

Szkolenia

Celem działania jest wspieranie osób zaczynających pracę z pszczołami i posiadających doświadczenie pszczelarskie, w podnoszeniu wiedzy na temat pszczół. Podmiot uprawniony może ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów na zorganizowanie i przeprowadzenie: szkoleń przewidujących zajęcia: teoretyczne, praktyczne, teoretyczne i praktyczne, oraz konferencji.
Beneficjentem mogą być pszczelarze, producenci produktów pszczelich oraz osoby planujące założenie pasieki. Refundacji podlegają koszty poniesione na przeprowadzenie tylko jednego szkolenia lub konferencji. 

ARR dokonuje wyliczenia i wypłaty refundacji kosztów poniesionych przez podmiot uprawniony w wysokości do 100% poniesionych kosztów netto, takich jak: materiały szkoleniowe, najem pomieszczeń, wynagrodzenie wykładowców, wyżywienie uczestników szkolenia. Dotacji w wysokości 7% podlegają dodatkowe koszty związane z wykonaniem projektu oraz związanej z tym robocizny (księgowość, prace biurowe, materiały biurowe, korespondencja, telekomunikacja, wynagrodzenie pracowników).

Zakup sprzętu pszczelarskiego

Celem działania jest poprawa wydajności produkcji pasiecznej oraz jakości pozyskiwanych produktów pszczelich. Działanie to ma celu wzmocnić procesy modernizacyjne gospodarstw pasiecznych. Końcowym odbiorcą pomocy może być pszczelarz producent produktów pszczelich - umieszczający na rynku te produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego), który posiada co najmniej 10 rodzin pszczelich, pod warunkiem, że nie będzie ubiegał się o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020. 

Refundacji podlegają wyłącznie koszty poniesione na zakup fabrycznie nowego sprzętu pasiecznego: miodarek, odstojników, dekrystalizatorów, stołów do odsklepiania plastrów, suszarek do suszenia obnóży pyłkowych, topiarek do wosku, urządzeń do kremowania miodu, refraktometrów, wózków ręcznych do transportu uli, urządzeń do pozyskiwania pierzgi, wialni do pyłku, poławiaczy pyłku, sprzętu do pozyskiwania pierzgi, uli wszystkich typów lub ich elementów - w skład ula wchodzi dennica, korpusy, daszek, powałka (opcjonalnie), stojak (opcjonalnie), dopuszcza się zakup każdego z tych elementów oddzielnie.
Maksymalna dotacja dla jednego pszczelarza nie przekroczy 70 zł w przeliczeniu na jedną posiadaną rodzinę pszczelą.

Refundowane są koszty netto w wysokości do 60% i nie więcej niż 12 tys. zł dla jednego pszczelarza. Refundacji podlegają koszty dodatkowe w wysokości nie większej niż 7% wartości kosztów projektu przyjętych do refundacji.
Zakupiony sprzęt pszczelarski powinien zostać trwale oznakowany napisem „KOWR (rok zakupu)” , tak aby umożliwić jego identyfikację przez 5 lat. Ten wymóg dotyczy także dokumentacji. 

Zakup leków warrozobójczych

Celem jest ograniczenie występowania warrozy i towarzyszących jej infekcji wirusowych, bakteryjnych czy grzybiczych na terenie Polski. Refundacji podlegają koszty poniesione na zakup leków do zwalczania warrozy dopuszczonych do obrotu na terenie Polski, takich jak: Apiwarol, Biowar 500, Bayvarol, Apiguard, Api Life Var, Thymovar. Kwas mrówkowy, szczawiowy, mlekowy i octowy podlega refundacji tylko w przypadku gospodarstw pasiecznych posiadających certyfikat gospodarstwa ekologicznego.


KOWR refunduje koszt zakupu leków w wysokości do 90% kosztów netto. Refundacji podlegają koszty dodatkowe w wysokości nie większej niż 7% wartości kosztów projektu przyjętych do refundacji. Odbiorcy produktów leczniczych weterynaryjnych warrozobójczych zobowiązani są do posiadania w książce leczenia zwierząt aktualnego wpisu lekarza weterynarii, potwierdzającego zastosowanie leków w ilości zgodnej z zaleceniami.

Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej

Celem działania jest zwiększenie produkcji miodu oraz zapewnienie poprawnego zapylania roślin na jak największym obszarze kraju. Przyczepy (lawety), ładowarki mają zachęcić i umożliwić łatwiejszy załadunek i przewiezienie pasiek na pożytki. Końcowym odbiorcą pomocy może być pszczelarz producent produktów pszczelich - umieszczający na rynku te produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego), który jest właścicielem co najmniej 25 rodzin pszczelich. Refundacji podlegają fabrycznie nowe urządzenia do prowadzenia gospodarki wędrownej: lawety do przewozu uli, wagi pasieczne, urządzenia dźwigowe do załadunku i rozładunku uli.


Dotacja wyniesie maksymalnie 60% kosztów netto i nie przekroczy 70 zł w przeliczeniu na jedną posiadaną rodzinę pszczelą oraz nie będzie wyższa niż 12 tys. zł. Pszczelarz posiadający co najmniej 150 pni pszczelich może ubiegać się dodatkowo o refundację zakupu ładowarek, miniładowarek oraz innych wózków samojezdnych do załadunku i rozładunku uli, pod warunkiem, że nie będzie ubiegał się o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020.
Wysokość maksymalnej dotacji dla takiego pszczelarza nie przekroczy 100 zł w przeliczeniu na jedną posiadaną rodzinę pszczelą i nie będzie wyższa niż 30 tys. zł, przy czym limit 30 tys. zł dotyczy wszystkich rodzajów urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej. Zwrot kosztów wyniesie maksymalnie 60% ceny netto zakupionego sprzętu. Refundacji podlegają koszty obsługi tego działania w wysokości nie większej niż 7% wartości kosztów projektu przyjętych do refundacji.

Maksymalna wysokość pomocy przekazanej jednemu końcowemu odbiorcy (pszczelarzowi) w ramach tego działania, w okresie trwania KPWP (tj. w sezonach 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022) łącznie nie przekroczy:

 • 70 zł w przeliczeniu na jeden pień pszczeli i nie będzie wyższa niż 12 tys. zł - w przypadku zakupu przyczep (lawet), wag pasiecznych i urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli (dla producentów produktów pszczelich posiadających co najmniej 25 pni pszczelich),
 • 100 zł w przeliczeniu na jeden pień pszczeli i nie będzie wyższa niż 30 tys. zł - w przypadku zakupu wszystkich rodzajów urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej (dla producentów produktów pszczelich posiadających co najmniej 150 pni pszczelich)

Zakup pszczół

Celem tego działania jest: odbudowa strat w liczebności rodzin pszczelich w pasiekach,

 • zwiększenie ogólnej ilości rodzin pszczelich w kraju,
 • zwiększenie produkcji pszczelarskiej, szczególnie miodu,
 • zwiększenie plonowania roślin rolniczych zapylanych przez pszczoły, 
 • poprawa wielkości i składu flory na terenie kraju w wyniku lepszego owocowania, 
 • poprawa jakości produktów pszczelich, przez obniżenie stosowania środków chemicznych i farmakologicznych.

Refundowane są koszty zakupu matek pszczelich o znanej wartości użytkowej:

 • matek pszczelich nieunasienionych, 
 • unasienionych naturalnie i sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem, 
 • reprodukcyjnych ze sprawdzonym czerwieniem, 
 • pakietów oraz odkładów pszczelich.

Refundacji podlegają koszty poniesione na zakup matek pszczelich z pasiek pochodzących z linii hodowlanych pszczół, będących pod oceną prowadzoną przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz pakietów, odkładów z matkami pszczelimi pochodzącymi z linii hodowlanych pszczół, dokonanych wyłącznie na potrzeby gospodarstw pasiecznych, posiadających weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpisanych do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Odbiorca matek, pakietów lub odkładów w danym sezonie nie może otrzymać wsparcia do zakupu matek, pakietów lub odkładów pszczelich łącznie, więcej niż 50% liczby aktualnie posiadanych przez niego pni pszczelich, w tym nie więcej niż 20% pakietów i odkładów pszczelich. Limitu 20% pakietów i odkładów pszczelich nie stosuje się do małych pasiek (do 6 pni pszczelich).


Pasieka produkująca matki, odkłady i pakiety przed rozpoczęciem sprzedaży w danym sezonie zobowiązana jest przedstawić KOWR aktualne zaświadczenie weterynaryjne o zdrowotności rodzin pszczelich. 
Wymagane jest oświadczenie o stanie zdrowotności pni pszczelich określone na podstawie badania klinicznego wszystkich pni pszczelich przeznaczonych do produkcji matek, pakietów lub odkładów w danym sezonie, przeprowadzonego w pasiece. 
Producent odkładów i pakietów nie może ich wyprodukować więcej niż 300% liczby posiadanych rodzin pszczelich. 
KOWR dokonuje wyliczenia i wypłaty refundacji kosztów poniesionych przez podmiot uprawniony na realizację projektu w wysokości do 70% kosztów netto. Refundacji podlegają koszty obsługi działania w wysokości nie większej niż 7% wartości kosztów projektu przyjętych do refundacji.
Cena jednostkowa netto matki, pakietu/odkładu przyjęta do refundacji nie może przekroczyć 200 zł/sztukę.

Analizy jakości miodu


Działanie to umożliwi monitorowanie jakości krajowych miodów a także:

 • pełniejszą ocenę jakości handlowej miodu,
 • poprawienie dostępności podstawowych analiz fizyko-chemicznych,
 • wczesną identyfikację zagrożeń obniżenia jakości miodu z poszczególnych pasiek,
 • obniżenie kosztów ponoszonych przez pszczelarzy dla wykonania analiz miodu,
 • zwiększenie konkurencyjności na rynku analiz.

Refundacji podlegają koszty wykonania analiz próbek miodu w akredytowanych placówkach, a pobranych z gospodarstw pasiecznych umieszczających na rynku te produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego), które posiadają co najmniej 10 pni pszczelich.
Refundacji podlegają koszty następujących analiz: zawartość wody, zawartość fruktozy i glukozy (suma fruktozy i glukozy), zawartość sacharozy, zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie, przewodność właściwa, wolne kwasy, liczba diastazowa (wg skali Schade), zawartość 5-hydroksymetylofurfuralu (HMF).

KOWR wylicza i wypłaca refundację kosztów poniesionych przez podmiot uprawniony na realizację projektu w wysokości do 100% kosztów netto. Dotacji w wysokości 3% podlegają dodatkowe koszty związane z wykonaniem projektu oraz związanej z tym robocizny.


Refundacja obejmuje koszty poniesione na wykonanie analiz parametrów jakościowych miodu oraz analizy pyłkowej miodu. Laboratorium realizujące projekt powinno posiadać uprawnienia i odpowiedni sprzęt laboratoryjny do wykonywania analiz. 
Aktualnie w Polsce utrzymuje pszczoły ponad siedemdziesiąt tysięcy pszczelarzy, a w ich posiadaniu znajduje się ponad półtora miliona rodzin pszczelich. Środki Unii Europejskiej wykorzystane w Polsce przyczyniły się do utrzymania wzrostu populacji i zdrowia pszczół oraz wyższej jakości i dużego asortymentu produktów pszczelich oferowanych na rynku. 


Omówione działania stanowią doskonałą pomoc skierowaną do pszczelarzy, a spełnienie wymogów z nimi związanych jest na możliwym do spełnienia poziomie. Należy więc sądzić, że skorzysta z tego wsparcia zdecydowana większość polskich pszczelarzy. 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
 

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO