KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
28 kwietnia 2020

Integrowana produkcja roślin w praktyce

Integrowana Produkcja (IP) – to sposób uprawy, który umożliwia uzyskanie płodów rolnych o najwyższych wartościach biologicznych i odżywczych oraz bezpiecznych dla zdrowia ludzi. Produkty roślinne poddawane są ścisłej kontroli pod kątem pozostałości środków ochrony roślin, nawozów oraz innych substancji niebezpiecznych dla zdrowia. Jest to system certyfikowany – dobrowolny.

Zamiar stosowania integrowanej produkcji roślin zainteresowany producent zgłasza corocznie – wybranemu przez siebie – podmiotowi certyfikującemu, nie później niż 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin, albo w przypadku roślin wieloletnich – przed rozpoczęciem okresu ich wegetacji.

Wykaz upoważnionych podmiotów do wykonywania działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin, znajduje się na stronie: www.piorin.gov.pl.

Obecnie możliwe jest wejście do tego systemu dopiero dla upraw ozimych, jagodowych i sadowniczych, ponieważ przed pierwszym zgłoszeniem się, należy:
ukończyć szkolenie z zakresu IP – kopię zaświadczenia trzeba dołączyć do pierwszego zgłoszenia
wykonać analizę gleby – tzw. mineralną – aby przed rozpoczęciem uprawy można było wykonać plan nawożenia NPK.

Wzór zgłoszenia najlepiej pobrać ze strony wybranego podmiotu certyfikującego. Za tę usługę rolnik wnosi opłatę wg cennika firmy certyfikującej. Certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin wydaje się na okres niezbędny do zbycia roślin, jednak nie dłużej niż na 12 miesięcy.

Producent, który taki dokument otrzymał, może używać Znaku Integrowanej Produkcji Roślin do oznaczania roślin, dla których został on wydany. Wybrany przez rolnika podmiot certyfikujący prowadzi w jego gospodarstwie, kontrolę stosowania IP.

Certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin wydaje się, jeżeli producent spełnia następujące wymagania:
1) ukończył szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin
2) prowadzi produkcję według metodyk zatwierdzonych przez Głównego Inspektora i udostępnionych na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
3) stosuje nawożenie uwzględniające zapotrzebowanie roślin na składniki pokarmowe, określone na podstawie analiz gleby lub roślin
4) dokumentuje prawidłowo prowadzenie działań związanych z integrowaną produkcją roślin
5) przestrzega przy produkcji roślin zasad higieniczno-sanitarnych, określonych w metodykach
6) w próbkach roślin i produktów roślinnych pobranych do badań nie stwierdza się przekroczenia najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich
7) przestrzega przy produkcji roślin wymagań z zakresu ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, określonych w metodykach.

Integrowaną Produkcję można prowadzić tylko w upra-wach, dla których zostały opracowane metodyki.
Obecnie na stronie: www.piorin.gov.pl znajdują się metodyki dla upraw:

  • rolniczych: kukurydzy, pszenicy ozimej i jarej, rzepaku ozimego i jarego, ziemniaków warzywnych: buraków ćwikłowych, brokułów, cebuli, czosnku, kalafiorów, kapusty głowiastej, kapusty pekińskiej, marchwi, ogórków gruntowych, ogórków pod osłonami, papryki, pomidorów gruntowych, pomidorów pod osłonami, sałaty pod osłonami, szparagów, szpinaku
  • jagodowych: agrestu, aronii, borówki wysokiej, malin, jeżyny bezkolcowej, porzeczki czerwonej i czarnej, truskawek
  • sadowniczych: czereśni, gruszek, jabłek; uzupełnienie metodyki IP jabłek dla wymagań fitosanitarnych Wietnamu, morela i brzoskwinia, śliwki, wiśnie.

Wykazy środków ochrony roślin (fungicydy, herbicydy, insektycydy), dopuszczonych do stosowania w IP, znajdują się na stronie Platformy Sygnalizacji Agrofagów: www.agrofagi.com.pl w zakładce zwalczanie agrofagów. Aktualnie obowiązujące wartości najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów na obszarze UE publikowane są pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides- -database/public/?event=homepage&language=PL

 
Ewa Janczyk
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione