KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
5 czerwca 2020

Faktura VAT RR dla pszczelarzy?

Regulacje prawe dotyczące produkcji i sprzedaży miodu są bardzo nieprecyzyjne, dlatego dociekliwi pszczelarze wciąż podejmują próby wyjaśnienia wielu wątpliwości. Pszczelarze, którzy nie są rolnikami i nie prowadzą działalności w ramach działów specjalnych produkcji rolnej pytają, czy sprzedając miód mogą otrzymać, od uprawnionego nabywcy, fakturę VAT RR*. 

Odpowiedź na to pytanie opracowałam na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), którą w dalszej części artykułu będą nazywała „ustawą”. 

Co podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlega „odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju”. 

Jakie towary ustawa obejmuje podatkiem?

Ustawa jasno określa, które towary i usługi są objęte podatkiem, a przeczytamy to w art. 5a, który mówi, że identyfikacja towarów i usług objętych podatkiem wynika z klasyfikacji zawartej w statystyce publicznej lub Nomenklaturze scalonej. Zatem należy sprawdzić, czy miód znajduje się w tej klasyfikacji. W Załączniku nr 10 do ustawy znajduje się wykaz towarów i usług wg klasyfikacji CN lub PKWiU 2015 opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, miód znajduje się w pozycji 3, CN 04, Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

Zatem sprzedaż miodu jest objęta podatkiem VAT.

Kto jest podatnikiem, zgodnie z ustawą?

Artykuł 15, ustęp 1 ustawy określa „Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

2. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.” 

Tu występuje określenie „rolnik” i zgodnie z przytoczoną definicją działalności gospodarczej działalność rolnika jest działalnością gospodarczą, a rolnik jest podatnikiem. Z powyższych zapisów wynika też, że pszczelarz będący osobą fizyczną wykonuje samodzielnie  działalność gospodarczą i jest podatnikiem. 

W art. 2, ustawodawca precyzuje, co należy rozumieć pod użytymi pojęciami:
„– pkt 15 działalności rolniczej: rozumie się przez to produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (CN 4403 41 00 i 4403 49) oraz bambusa (CN 1401 10 00), a także świadczenie usług rolniczych;”

Rolnik, co jest oczywiste, prowadzi działalność rolniczą, ale pszczelarz również, a wynika to z przytoczonych powyżej zapisów ustawy. Skoro pszczelarz prowadzi działalność rolniczą można go nazwać rolnikiem. Tak zinterpretowany pszczelarz – rolnik ma możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3.

„– pkt 19 rolniku ryczałtowym – rozumie się przez to rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych;
–  pkt 20 produktach rolnych – rozumie się przez to towary pochodzące z własnej działalności rolniczej rolnika ryczałtowego oraz towary, o których mowa w art. 20 ust. 1c i 1d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.1)**);”.

Podsumowując: jeśli, na podstawie przytoczonych rozważań, uznamy, że omawianego pszczelarza możemy nazwać rolnikiem ryczałtowym, to tym samym jest on uprawniony do otrzymania faktury VAT RR.

Dodam jeszcze, że pszczelarz nie będący rolnikiem i nieprowadzący działów specjalnych produkcji rolnej może złożyć wniosek w ARiMR o wpis do krajowego systemu ewidencji producentów i otrzymać numer producenta. Wpis oraz nadanie numeru są czynnością łączną.

* Uprawnionym do wystawienia faktury VAT RR jest przedsiębiorca, czynny podatnik podatku VAT. 
**odnosi się do RHD

 

Laura Maciejewska

artykuł opracowany we współpracy z KPODR w Minikowie

Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione