KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Narodowy Instytut Wolności
 • ODR Bratoszewice
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Powszechny Spis rolny 2020 - co musisz o nim wiedzieć?

Opublikowano 08.08.2020 r.
Wraz z rokiem szkolnym – 1 września – rozpocznie się Powszechny Spis Rolny 2020 i trwać będzie do 30 listopada br. Spis rolny promują hasła: Liczy się rolnictwo i Spiszmy się jak na rolników przystało.

Jest to największe i najważniejsze badanie statystyczne rolnictwa. Do uczestnictwa w badaniu zobowiązani są wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych (zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze).

W całej Polsce spisem objętych będzie ponad 1,5 mln gospodarstw rolnych, z czego prawie 135 tys. w województwie łódzkim.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE, wynika on również z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.

We wszystkich państwach członkowskich ONZ pełne badanie gospodarstw rolnych realizowane jest raz na 10 lat. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo i pokazać zmiany, jakie zaszły od poprzedniego spisu. Służą władzom, zarówno centralnym, jak i lokalnym do podejmowania decyzji strategicznych, opartych na analizie danych oraz prowadzenia polityki rolnej. Także na podstawie danych ze spisu rolnego Komisja Europejska określa wielkość wsparcia Unii Europejskiej dla Polski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dzięki któremu od wielu lat modernizuje się polskie rolnictwo.

Dzięki badaniu gospodarstw rolnych będziemy mogli uzyskać dokładne dane dotyczące, m.in.:

 • położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych
 • typu własności użytków rolnych
 • produkcji ekologicznej
 • rodzaju użytkowanych gruntów
 • powierzchni zasiewów według upraw
 • powierzchni nawadnianej
 • zużycia nawozów mineralnych i organicznych
 • rodzajów budynków gospodarskich
 • pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych
 • liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym
 • wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Użytkownicy gospodarstw rolnych zobowiązani są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Podstawową i formą PSR 2020 będzie samospis internetowy – przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej spisrolny.gov.pl prowadzonej przez Główny Urząd Statystyczny – organizatora spisu rolnego.

Jeżeli zajdą okoliczności, w przypadku których użytkownik gospodarstwa rolnego nie będzie mógł dokonać samospisu, zostanie on spisany poprzez wywiad telefoniczny, przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego. Jeśli sytuacja epidemiczna w kraju zmieni się i nie będzie zalecane ograniczenie kontaktów bezpośrednich, wówczas u rolnika może również pojawić się rachmistrz terenowy.

Podczas samospisu internetowego zapewniono intuicyjną obsługę formularza spisowego, a logowanie do aplikacji będzie bezpieczne i możliwe z komputera oraz telefonu komórkowego mającego połączenie z Internetem. Dla wszystkich, którzy nie będą mieli dostępu do Internetu, gmina zapewni stanowiska wyposażone w sprzęt komputerowy, na których będzie można wypełnić obowiązek nałożony przez Ustawę o PSR 2020. Dla osób, które potrzebować będą pomocy lub którym nie uda się wypełnić formularza internetowego, zostanie uruchomiona infolinia, umożliwiająca telefoniczne dokonanie samospisu poprzez kanał „spisz się przez telefon”.

Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy nie dokonają samospisu, nie mogą odmówić przekazania danych rachmistrzowi w formie wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego. Rachmistrz jako funkcjonariusz publiczny będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza.

Potwierdzenie tożsamości rachmistrzów spisowych zapewni infolinia spisowa. Kierującymi i odpowiedzialnymi za realizację spisów są kolejno:

 • Generalny Komisarz Spisowy – Prezes GUS,
 • Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego – dyrektor Centralnego Biura Spisowego,
 • Wojewódzki Komisarz Spisowy – wojewoda w wojewódzkim biurze spisowym, którego zastępuje dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz
 • Gminny Komisarz Spisowy – wójt/burmistrz/prezydent w gminnym biurze spisowym, w każdej gminie w Polsce.

Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w sferze bezpieczeństwa, we wszystkich prowadzonych badaniach, zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Wszystkie dostarczone przez respondentów dane objęte są tajemnicą statystyczną, co oznacza, że będą należycie i starannie zabezpieczone i nie zostaną nikomu ujawnione. Dodatkowo osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej, a za jej złamanie grożą sankcje łącznie z karą pozbawienia wolności do lat 5. Ponadto dane wynikowe są agregowane, tak by nie była możliwa identyfikacja poszczególnych osób, ani gospodarstw rolnych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przeprowadzenia spisu rolnego przez służby statystyki publicznej nie będą miały zastosowania niektóre artykuły Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego przetwarzania danych osobowych. Oznacza to, że w przypadku przetwarzania danych osobowych w spisie rolnym osoba, której dane są przetwarzane, nie będzie mogła korzystać z prawa: dostępu do przekazanych danych, do sprostowania przekazanych danych, do ograniczenia przetwarzania przekazanych danych oraz prawa do sprzeciwu. Administratorem danych osobowych zebranych w ramach prac spisowych jest Prezes GUS.

Więcej informacji na temat spisu

można uzyskać na stronie internetowej

https://spisrolny.gov.pl/ lub dzwoniąc

na infolinię GUS: (22) 279 99 99.

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
 

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO