KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
2020-08-21

Bezzwrotna pożyczka dla KGW w ramach tarczy antykryzysowej

W ramach tarczy antykryzysowej o niskooprocentowaną pożyczkę ze środków Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych, z możliwością umorzenia będą mogły ubiegać się m.in. Kółka Rolnicze, Koła Gospodyń Wiejskich, Gminne Związki Rolników, organizacje rolnicze itp.

Wsparcie skierowane jest dla organizacji pozarządowych, które prowadziły działalność przed 1 kwietnia 2020 r. Pożyczka udzielana jest na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej tej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, przyznawanej na podstawie art. 15zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wniosek o pożyczkę należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego UP lub przez platformę Praca.gov.pl.

O tym należy wiedzieć:

 •     O pożyczkę można wnioskować jednorazowo.
 •     Jej wysokość wynosi maksymalnie 5 tys. zł, ale nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Przychód w poprzednim roku bilansowym organizacji pozarządowej nie może przekroczyć 100 tys. zł.
 •     Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP.
 •     Pożyczka może zostać przeznaczona np. na opłacenie składek, kosztów wynajmu lokalu, opłacenie podatku.
 •     Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że wskazana organizacja lub podmiot będzie prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
 •     Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji zgodnie z harmonogramem przekazanym przez powiatowy urząd pracy.
 •     W przypadku niespłacenia którejkolwiek z rat zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki, naliczone będą odsetki ustawowe od dnia wymagalności raty do dnia faktycznej jej zapłaty.
 •     Jeżeli organizacja pozarządowa zaprzestanie działalności w okresie, w którym zgodnie z umową pożyczki nastąpić powinna jej spłata, i w związku z tym nie będą spłacane raty pożyczki - roszczeń z powodu niespłaconej pożyczki dochodzić będzie Starosta.
 •     Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o umorzenie pożyczki wraz z odsetkami.
 •     Nie trzeba dokumentować wydatków i wykazywać spadku działalności lub utratę dochodów.
 •     Wniosek o pożyczkę, organizacja pozarządowa powinna złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.
 •     Można równocześnie korzystać z innych świadczeń- w ramach tarczy antykryzysowej.

Źódło: WIR

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione