KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
10 września 2020

Realizacja Polskiego Bonu Turystycznego w gospodarstwie agroturystycznym

Zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca br., w gospodarstwach agroturystycznych i obiektach turystyki wiejskiej może być realizowany Polski Bon Turystyczny. 

Aby przyjmować płatności bonem turystycznym przedsiębiorcy związani z branżą turystyczną (również właściciele gospodarstw agroturystycznych) oraz organizacje pożytku publicznego, które realizują usługi hotelarskie lub organizują imprezy turystyczne na terytorium Polski, powinny przystąpić do Polskiego Bonu Turystycznego. 


W tym celu należy dokonać rejestracji w systemie teleinformatycznym Platforma Usług Elektronicznych (PUE) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który jest operatorem programu. Rejestracja rozpoczęła się 25 lipca i będzie trwała do zakończenia programu. 


Informacje, które należy podać podczas rejestracji, obejmują: 

  • imię i nazwisko, nazwa lub firma;
  • adres zamieszkania w przypadku osoby fizycznej lub siedziby – dotyczy osób prawnych lub wykonywania działalności w przypadku, gdy miejsce realizacji usług jest inne niż adres zamieszkania lub siedziby;
  • numer NIP lub PESEL – w przypadku osób fizycznych nieposiadających osobowości prawnej;
  • informacje o wpisie do właściwej ewidencji lub rejestru;
  • numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli przedsiębiorca lub organizacja podlegają obowiązkowi wpisu, bądź rejestracji;
  • informacja o oferowaniu usług hotelarskich lub imprez turystycznych;
  • numer rachunku bankowego, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, przyporządkowane do działalności;
  • imię i nazwisko osoby dokonującej rejestracji.

Prawdziwość wszystkich wymienionych informacji rejestrujący potwierdza oświadczeniem, w którym jest zawarta klauzula „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Są cztery możliwości podpisania oświadczenia: profil PUE, podpis kwalifikowany, podpis osobisty (e-dowód) lub profil zaufany. 


Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia Polskiej Organizacji Turystycznej system teleinformatyczny. Z kolei POT prowadzi i publikuje listę zarejestrowanych podmiotów turystycznych, uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu, na stronach internetowych: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl oraz www.bonturystyczny.polska.travel.pl.
Należy zwrócić uwagę, co ustawodawca określa pod pojęciem usługa hotelarska i impreza turystyczna, a więc:
- usługa hotelarska to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych (art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych – Dz.U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568);


impreza turystyczna to połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające określone ustawą warunki (art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych – Dz.U. z 2019 r. poz. 548 oraz z 2020 r. poz. 568).


Bon turystyczny jest dokumentem elektronicznym uprawniającym do wykorzystania kwoty 500 zł na każde dziecko do 18 roku życia. Na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje kwota 1 000 zł. Bon należy aktywować poprzez rejestrację na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Po rejestracji bon, w formie 16-cyfrowego numeru, zostanie przesłany w formie wiadomości tekstowej na wskazany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Tym numerem należy się posługiwać podczas rezerwacji pobytu lub przy zakwaterowaniu, a zrealizować go można na terenie Polski opłacając usługi hotelarskie i imprezy turystyczne organizowane przez zarejestrowanego przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego.
Możliwość płatności za pomocą bonu potrwa do 31 marca 2022 r.
 

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
 
REKLAMA

Redakcja

tel: 54 235 52 61

kontakt@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione